Staviame s vami nájomné byty

Obstaranie nájomných bytov, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Tlačivá 2024

Obstaranie nájomných bytov, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Informácie 2024

 • Na čo môžu byť poskytnuté finančné prostriedky vo forme výhodného úveru zo ŠFRB?

  1. Na obstaranie nájomného bytu
   • Výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou, prístavbou bytovej alebo nebytovej budovy, ak vznikne bytový dom, rodinný dom s najmenej dvoma bytmi alebo polyfunkčný dom
   • Kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome s najmenej dvoma bytmi alebo v polyfunkčnom dome
   • Stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby
   • Stavebnou úpravou nájomného bytu v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva
   • Stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy, po vykonaní ktorej vznikne byt v bytovom dome, v rodinnom dome s najmenej dvoma bytmi alebo v polyfunkčnom dome
  1. Na obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním nájomných bytov
   • Výstavbou technickej vybavenosti
   • Kúpou technickej vybavenosti
  1. Na kúpu pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • Nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo ktorej  jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • Iná právnická osoba so sídlom na území SR / nezisková organizácia
   Iná právnická osoba / nezisková organizácia nemôže požiadať o úver na stavebnú úpravu nájomného bytu.

 • Aké podmienky musíme splniť pre poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov?

  Obec, samosprávny kraj, NO

  • Obstarať nájomné byty na svojom území
  • Zachovať nájomný charakter bytov
  • Zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v prospech fondu
  • Dodržať pri prenájme ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Dodržať limitované obstarávacie náklady stavby podľa zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
   Výšku obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov nájdete tu.
  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu(pri spolufinancovaní aj s dotáciou z MD SR)
   • Bežný štandard – priemerná podlahová plocha bytu:    60 m2
   • Nižší štandard – priemerná podlahová plocha bytu:      55 m2
    Maximálna podlahová plocha nájomného bytu nesmie prevýšiť 80 m2, v rodinnom dome 120 m2.

  Iná právnická osoba

  • Obstarať nájomné byty na území Slovenskej republiky
  • Zachovať nájomný charakter bytov počas lehoty splatnosti úveru, najmenej 30 rokov
  • Zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v prospech fondu
  • Minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajať fyzickým osobám žijúcich v spoločnej domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti
  • Ročné nájomné sa určí vo výške max. 10 % obstarávacieho nákladu nájomného bytu
  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu nájomného bytu 70 m2
  • Maximálna podlahová plocha nájomného bytu v bytovom dome nesmie prevýšiť 80 m2, v rodinnom dome 120 m2.

 • Ako je limitovaný príjem potenciálneho nájomcu?

  • Pri spolufinancovaní stavby úverom a dotáciou sa riadi podľa § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov:

  Oprávnenou osobou pre bývanie je

  a) osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je najviac vo výške trojnásobku životného minima,

  b) osoba, ktorej mesačný príjem spolu s mesačným príjmom ostatných osôb žijúcich v byte je najviac vo výške päťnásobku životného minima, ak

  – osoba žijúca v byte je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

  – ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,

  – aspoň jedna z osôb žijúcich v byte zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a ďalšie služby vo verejnom záujme, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,

  c) osoba, ktorá žije v byte sama a ktorej mesačný príjem je najviac vo výške štvornásobku životného minima

  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, nezisková organizácia“: pri  100% financovaní  min. 80 % obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac do 4 násobku životného minima domácnosti.
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“: 80% z obstarávaných nájomných bytov prenajme fyzickým osobám žijúcim v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti do 5 násobku životného minima domácnosti.

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať pri obstarávaní nájomných bytov?

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať pri obstarávaní technickej vybavenosti a pozemku?

  • Max. 90% z obstarávacích nákladov (garážové stojisko)
  • Max. 75% z obstarávacích nákladov (ostatná technická vybavenosť)
  • Zároveň výška podpory nesmie presiahnuť stanovený max. limit:
   • Verejný vodovod a prípojka – najviac 1 500€/ 1 nájomný byt
   • Verejná kanalizácia a prípojka – najviac 2 000€/ 1 nájomný byt
   • Čistička odpadových vôd – najviac 22 000€/ 1 ČOV
   • Miestna komunikácia – najviac 2 200€/ 1 nájomný byt
   • Garážové stojisko v bytovom dome 6 000€/ 1 nájomný byt
   • Odstavná plocha – najviac 2 200€/ 1 nájomný byt
    Súhrnná výška podpory na celú TV nesmie presiahnuť 12 000 €/ 1 nájomný byt.
  • Kúpa pozemku – max. 100% z obstarávacích nákladov, najviac vo výške všeobecnej hodnoty pozemku určenej v znaleckom posudku
   Zároveň výška podpory nesmie presiahnuť stanovený max. limit:
  • Hl. mesto Bratislava a jeho časti – 17 000 €/ 1 nájomný byt
  • Krajské mesto a susediaca obec – 15 000 €/ 1 nájomný byt
  • Ostatné obce a mestá12 000 €/ 1 nájomný byt

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • obstaranie nájomného bytu max. 40 rokov
  • obstaranie technickej vybavenosti  max. 20 rokov
  • kúpa pozemku  max. 20 rokov

 • Aký môžeme očakávať ročný úrok?

  OBEC / SAMOSPRÁVNY KRAJ / NO:

  • 1%
  • 0% úroková sadzba je stanovená pre obstarávanie nájomných bytov v najmenej rozvinutých okresoch

  INÁ PRÁVNICKÁ OSOBA:

  Ročná úroková sadzba úveru sa vypočíta v zmysle § 2a vyhlášky MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov:

  • Výška ročnej úrokovej sadzby sa vypočíta ako súčet základnej sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby1d) platnej ku dňu poskytnutia podpory a rizikovej prirážky vo výške 0,7 %.
  • Ak je pri dodržaní limitu minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu1e) možné poskytnúť úver s nižšou ročnou úrokovou sadzbou ako je ročná úroková sadzba podľa odseku 1, výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 sa zníži na takú minimálnu hodnotu, pri ktorej výška minimálnej pomoci pri úvere, ktorý je možné poskytnúť so zníženou ročnou úrokovou sadzbou, nepresiahne limit minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.1e)
  • Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 alebo 2 nesmie byť nižšia ako 1 %.
  • Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

  Žiadateľ v žiadosti uvedie úrokovú sadzbu, ktorá je ku dňu podania žiadosti na OÚ zverejnená na webovom sídle ŠFRB.

 • Čím môžeme ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru. V prípade zabezpečenia úveru nehnuteľnosťou je možné akceptovať aj postupné zakladanie nehnuteľnosti. V takomto prípade platí pri žiadateľovi iná právnická osoba podmienka, aby všeobecná hodnota nehnuteľnosti zo znaleckého posudku pri predložení žiadosti predstavovala min. 30 % požadovaného úveru.
  • Bankovou zárukou

 • Aký je termín pre podávanie žiadosti?

  • 15.1. –  31.5. príslušného kalendárneho roka – ak žiadateľ požaduje aj poskytnutie dotácie z MD SR
  • 15.1. –  31.8. príslušného kalendárneho roka – pre všetkých ostatných žiadateľov

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby
   alebo
   v elektronickej podobe tak, že vyplní formulár na webovom sídle fondu a listinné prílohy doručí do 5 pracovných dní spolu s dokumentom obsahujúcim jedinečný identifikátor vygenerovaný po odoslaní formulára žiadosti.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MD SR fond o žiadosti rozhodne až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie z MD SR.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aké doklady sú potrebné priložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

  Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t.j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory. Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru. Fond bude posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podpory, ktoré sú platné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory. O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory, prípadne vynútených technických zmien v procese výstavby.

  Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou a nie povinnosťou, fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov, alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory. Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 22 až 23 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

  Zvýšenie podpory nemá vplyv na výšku úrokovej sadzby, ktorá bola určená pri poskytnutí podpory.

  Žiadateľ: obec, samosprávny kraj (§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja o zvýšení obstarávacieho nákladu a úveru, s uvedením čiastky, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, zverejnenie dodatku, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja

  – o prijatí záväzku, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok zvýšeného úveru

  – o súhlase so spôsobom zabezpečenia zvýšeného úveru

  • znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

  Žiadateľ: iná právnická osoba (§ 7 ods. 1 písm. g) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • potvrdenie o podaní a kópia daňového priznania k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce daňové, resp. účtovné obdobie
  • ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  • finančný plán projektu (cash-flow) vrátane zapracovania úverovej zaťaženosti vyplývajúcej z poskytnutého a zvýšeného úveru, preukazujúci schopnosť splácania istiny a úrokov z úveru v dohodnutej výške a dohodnutom splátkovom kalendári
  • potvrdenia o splácaní úverov, pôžičiek a leasingov od všetkých bankových aj nebankových subjektov a leasingových spoločností
  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

  Zákon a vykonávacia vyhláška boli novelizované s účinnosťou od 1.1.2024.

Tlačivá 2023

Obstaranie nájomných bytov, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Informácie 2023

 • Na čo môžu byť poskytnuté finančné prostriedky vo forme výhodného úveru zo ŠFRB?

  1. Na obstaranie nájomného bytu
   • Výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou, prístavbou bytovej alebo nebytovej budovy, ak vznikne bytový dom, rodinný dom s najmenej dvoma bytmi alebo polyfunkčný dom
   • Kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome s najmenej dvoma bytmi alebo v polyfunkčnom dome
   • Stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby
   • Stavebnou úpravou nájomného bytu v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva
   • Stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy, po vykonaní ktorej vznikne byt v bytovom dome, v rodinnom dome s najmenej dvoma bytmi alebo v polyfunkčnom dome
  1. Na obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním nájomných bytov
   • Výstavbou technickej vybavenosti
   • Kúpou technickej vybavenosti
  1. Na kúpu pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • Nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo ktorej  jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • Iná právnická osoba so sídlom na území SR / nezisková organizácia
   Iná právnická osoba / nezisková organizácia nemôže požiadať o úver na stavebnú úpravu nájomného bytu.

 • Aké podmienky musíme splniť pre poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov?

  Obec, samosprávny kraj, NO

  • Obstarať nájomné byty na svojom území
  • Zachovať nájomný charakter bytov
  • Zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v prospech fondu
  • Dodržať pri prenájme ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Dodržať limitované obstarávacie náklady stavby podľa zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
   Výšku obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov nájdete tu.
  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu(pri spolufinancovaní aj s dotáciou z MDV SR)
   • Bežný štandard – priemerná podlahová plocha bytu:    60 m2
   • Nižší štandard – priemerná podlahová plocha bytu:      55 m2
    Maximálna podlahová plocha nájomného bytu nesmie prevýšiť 80 m2, v rodinnom dome 120 m2.

  Iná právnická osoba

  • Obstarať nájomné byty na území Slovenskej republiky
  • Zachovať nájomný charakter bytov počas lehoty splatnosti úveru, najmenej 30 rokov
  • Zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v prospech fondu
  • Minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajať fyzickým osobám žijúcich v spoločnej domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti
  • Ročné nájomné sa určí vo výške max. 10 % obstarávacieho nákladu nájomného bytu
  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu nájomného bytu 70 m2
  • Maximálna podlahová plocha nájomného bytu v bytovom dome nesmie prevýšiť 80 m2, v rodinnom dome 120 m2.

 • Ako je limitovaný príjem potenciálneho nájomcu?

  • Pri spolufinancovaní stavby úverom a dotáciou: do 3 násobku životného minima domácnosti  (v osobitných prípadoch do 4 násobku životného minima)
  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, nezisková organizácia“: pri  100% financovaní ŠFRB min. 80 % obstarávaných nájomných bytov do 4 násobku životného minima domácnosti
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“: 80% z obstarávaných nájomných bytov do 5 násobku životného minima domácnosti

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať pri obstarávaní nájomných bytov?

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať pri obstarávaní technickej vybavenosti a pozemku?

  • Max. 90% z obstarávacích nákladov (garážové stojisko)
  • Max. 75% z obstarávacích nákladov (ostatná technická vybavenosť)
  • Zároveň výška podpory nesmie presiahnuť stanovený max. limit:
   • Verejný vodovod a prípojka – najviac 1 400€/ 1 nájomný byt
   • Verejná kanalizácia a prípojka – najviac 1 900€/ 1 nájomný byt
   • Čistička odpadových vôd – najviac 22 000€/ 1 ČOV
   • Miestna komunikácia – najviac 2 000€/ 1 nájomný byt
   • Garážové stojisko v bytovom dome – 6 000€/ 1 nájomný byt
   • Odstavná plocha – najviac 2 000€/ 1 nájomný byt
    Súhrnná výška podpory na celú TV nesmie presiahnuť 12 000 €/ 1 nájomný byt.
  • Max. 100% z obstarávacích nákladov (kúpa pozemku)
   Zároveň výška podpory nesmie presiahnuť stanovený max. limit:
  • Hl. mesto Bratislava a jeho časti – 17 000 €/ 1 nájomný byt
  • Krajské mesto a priľahlá obec – 15 000 €/ 1 nájomný byt
  • Ostatné obce a mestá– 12 000 €/ 1 nájomný byt

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • obstaranie nájomného bytu max. 40 rokov
  • obstaranie technickej vybavenosti  max. 20 rokov
  • kúpa pozemku  max. 20 rokov

 • Aký môžeme očakávať ročný úrok?

  • 1%
  • 0% úroková sadzba je stanovená pre obstarávanie nájomných bytov v najmenej rozvinutých okresoch pre žiadateľa obec, samosprávny kraj, NO

  Od 1.4.2023 platí nasledovné:

  OBEC / SAMOSPRÁVNY KRAJ / NO:

  • 1%
  • 0% úroková sadzba je stanovená pre obstarávanie nájomných bytov v najmenej rozvinutých okresoch

  INÁ PRÁVNICKÁ OSOBA:

  Ročná úroková sadzba úveru sa vypočíta v zmysle § 2a vyhlášky MDV SR č. 284/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov:

  • Výška ročnej úrokovej sadzby sa vypočíta ako súčet základnej sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby1d) platnej ku dňu poskytnutia podpory a rizikovej prirážky vo výške 0,7 %.
  • Ak je pri dodržaní limitu minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu1e) možné poskytnúť úver s nižšou ročnou úrokovou sadzbou ako je ročná úroková sadzba podľa odseku 1, výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 sa zníži na takú minimálnu hodnotu, pri ktorej výška minimálnej pomoci pri úvere, ktorý je možné poskytnúť so zníženou ročnou úrokovou sadzbou, nepresiahne limit minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.1e)
  • Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 alebo 2 nesmie byť nižšia ako 1 %.
  • Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

  Žiadateľ v žiadosti uvedie úrokovú sadzbu, ktorá je ku dňu podania žiadosti na OÚ zverejnená na webovom sídle ŠFRB.

  ŠFRB určí výslednú úrokovú sadzbu ku dňu podpisu úverovej zmluvy.

 • Čím môžeme ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru
  • Bankovou zárukou

 • Aký je termín pre podávanie žiadosti?

  • 15.1. –  31.5. príslušného kalendárneho roka – ak žiadateľ požaduje aj poskytnutie dotácie z MDV SR
  • 15.1. –  31.8. príslušného kalendárneho roka – pre všetkých ostatných žiadateľov

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR fond o žiadosti rozhodne až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie z MDV SR.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aké doklady sú potrebné priložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

  Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t.j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory. Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru. V prípade podania žiadosti o zvýšenie podpory pri právnych vzťahoch vzniknutých do 31.12.2021 bude fond posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podpory, ktoré sú platné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory. O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory.

  Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou a nie povinnosťou, fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov, alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory. Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 22 až 23 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

  Žiadateľ: obec, samosprávny kraj (§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja o zvýšení obstarávacieho nákladu a úveru, s uvedením čiastky, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, zverejnenie dodatku, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja

  – o prijatí záväzku, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok zvýšeného úveru

  – o súhlase so spôsobom zabezpečenia zvýšeného úveru

  • znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

  Žiadateľ: iná právnická osoba (§ 7 ods. 1 písm. g) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • potvrdenie o podaní a kópia daňového priznania k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce daňové, resp. účtovné obdobie
  • ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  • finančný plán projektu (cash-flow) vrátane zapracovania úverovej zaťaženosti vyplývajúcej z poskytnutého a zvýšeného úveru, preukazujúci schopnosť splácania istiny a úrokov z úveru v dohodnutej výške a dohodnutom splátkovom kalendári
  • potvrdenia o splácaní úverov, pôžičiek a leasingov od všetkých bankových aj nebankových subjektov a leasingových spoločností
  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Tlačivá 2022

Obstaranie nájomných bytov, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Informácie 2022

 • Na čo môžu byť poskytnuté finančné prostriedky vo forme výhodného úveru zo ŠFRB?

  1. Na obstaranie nájomného bytu
   • Výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou, prístavbou bytovej alebo nebytovej budovy, ak vznikne bytový dom, rodinný dom s najmenej dvoma bytmi alebo polyfunkčný dom
   • Kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome s najmenej dvoma bytmi alebo v polyfunkčnom dome
   • Stavebnou úpravou nájomného bytu v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby
   • Stavebnou úpravou nájomného bytu v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva
   • Stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy, po vykonaní ktorej vznikne byt v bytovom dome, v rodinnom dome s najmenej dvoma bytmi alebo v polyfunkčnom dome
  1. Na obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním nájomných bytov
   • Výstavbou technickej vybavenosti
   • Kúpou technickej vybavenosti
  1. Na kúpu pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • Nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo ktorej  jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • Iná právnická osoba so sídlom na území SR / nezisková organizácia
   Iná právnická osoba / nezisková organizácia nemôže požiadať o úver na stavebnú úpravu nájomného bytu.

 • Aké podmienky musíme splniť pre poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov?

  Obec, samosprávny kraj, NO

  • Obstarať nájomné byty na svojom území
  • Zachovať nájomný charakter bytov
  • Zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v prospech fondu
  • Dodržať pri prenájme ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Dodržať limitované obstarávacie náklady stavby podľa zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu(pri spolufinancovaní aj s dotáciou z MDV SR)
   • Bežný štandard – priemerná podlahová plocha bytu:    60 m2
   • Nižší štandard – priemerná podlahová plocha bytu:      55 m2
    Maximálna podlahová plocha nájomného bytu nesmie prevýšiť 80 m2, v rodinnom dome 120 m2.

  Iná právnická osoba

  • Obstarať nájomné byty na území Slovenskej republiky
  • Zachovať nájomný charakter bytov počas lehoty splatnosti úveru, najmenej 30 rokov
  • Zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v prospech fondu
  • Minimálne 80 % z obstarávaných nájomných bytov prenajať fyzickým osobám žijúcich v spoločnej domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške päťnásobku životného minima domácnosti
  • Ročné nájomné sa určí vo výške max. 10 % obstarávacieho nákladu nájomného bytu
  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu nájomného bytu 70 m2
  • Maximálna podlahová plocha nájomného bytu v bytovom dome nesmie prevýšiť 80 m2, v rodinnom dome 120 m2.

 • Ako je limitovaný príjem potenciálneho nájomcu?

  • Pri spolufinancovaní stavby úverom a dotáciou: do 3 násobku životného minima domácnosti  (v osobitných prípadoch do 4 násobku životného minima)
  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, nezisková organizácia“: pri  100% financovaní ŠFRB min. 80 % obstarávaných nájomných bytov do 4 násobku životného minima domácnosti
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“: 80% z obstarávaných nájomných bytov do 5 násobku životného minima domácnosti

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať pri obstarávaní nájomných bytov?

  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, NO“
   – 80% obstarávacieho nákladu, od 1. 2.2022  najviac 1 210 €  na 1 m2 podlahovej plochy bytu
   – 100% obstarávacieho nákladu,
   od 1. 2.2022  najviac 1 500 €  na 1 m2 podlahovej plochy bytu (ak je splnená podmienka podľa § 10 ods. 17 zákona), zároveň musí byť splnená podmienka §10 ods. 10 b) zákona (obstarávacie náklady prepočítané na m2 podlahovej plochy nájomného bytu nepresiahnu hodnotu ustanovenú osobitným predpisom).
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“
   – 95% z obstarávacieho nákladu, od 1. 2.2022  najviac 1 500 € na m2 podlahovej plochy bytu

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať pri obstarávaní technickej vybavenosti a pozemku?

  • Max. 90% z obstarávacích nákladov (garážové stojisko)
  • Max. 75% z obstarávacích nákladov (ostatná technická vybavenosť)
  • Zároveň výška podpory nesmie presiahnuť stanovený max. limit:
   • Verejný vodovod a prípojka – od 1. 2.2022  najviac 1 400€/ 1 nájomný byt
   • Verejná kanalizácia a prípojka od 1. 2.2022 najviac 1 900€/ 1 nájomný byt
   • Čistička odpadových vôd od 1. 2.2022  najviac 22 000€/ 1 ČOV
   • Miestna komunikácia od 1. 2.2022 najviac 2 000€/ 1 nájomný byt
   • Garážové stojisko v bytovom dome – 6 000€/ 1 nájomný byt
   • Odstavná plocha od 1. 2.2022 najviac 2 000€/ 1 nájomný byt
    Súhrnná výška podpory na celú TV nesmie presiahnuť 12 000 €/ 1 nájomný byt.
  • Max. 100% z obstarávacích nákladov (kúpa pozemku)
   Zároveň výška podpory nesmie presiahnuť stanovený max. limit:
  • Hl. mesto Bratislava a jeho časti – 17 000 €/ 1 nájomný byt
  • Krajské mesto a priľahlá obec – 15 000 €/ 1 nájomný byt
  • Ostatné obce a mestá– 12 000 €/ 1 nájomný byt

 • NOVINKY / ZMENY v r. 2022

  • Podporu na obstaranie nájomného bytu stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy je možné poskytnúť, ak všetky technické zariadenia budovy boli vymenené najviac 10 rokov pred podaním žiadosti alebo budú vymenené počas realizácie stavebných úprav (pozn. predtým 5 rokov).
  • Garážové stojisko určené na odstavenie motorového vozidla je priestor, ktorý sa nachádza v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v samostatnej budove umiestnenej na spoločnom pozemku s bytovým domom alebo polyfunkčným domom alebo na pozemku susediacom s pozemkom s bytovým domom alebo polyfunkčným domom.

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • obstaranie nájomného bytu max. 40 rokov
  • obstaranie technickej vybavenosti  max. 20 rokov
  • kúpa pozemku  max. 20 rokov

 • Aký môžeme očakávať ročný úrok?

  • 1%
  • 0% úroková sadzba je stanovená pre obstarávanie nájomných bytov v najmenej rozvinutých okresoch pre žiadateľa obec, samosprávny kraj, NO

 • Čím môžeme ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru
  • Bankovou zárukou

 • Aký je termín pre podávanie žiadosti?

  • 15.1. –  31.5. príslušného kalendárneho roka – ak žiadateľ požaduje aj poskytnutie dotácie z MDV SR
  • 15.1. –  31.8. príslušného kalendárneho roka – pre všetkých ostatných žiadateľov

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR fond o žiadosti rozhodne až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie z MDV SR.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aké doklady sú potrebné priložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

  Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t.j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory. Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru. V prípadne podania žiadosti o zvýšenie podpory pri právnych vzťahoch vzniknutých do 31.12.2021 bude fond posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podpory, ktoré sú účinné od 1.1.2022, t. j. limity platné a účinné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory. O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory.

  Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou a nie povinnosťou, fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov, alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory. Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 22 až 23 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

  Žiadateľ: obec, samosprávny kraj (§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja o zvýšení obstarávacieho nákladu a úveru, s uvedením čiastky, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, zverejnenie dodatku, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja

  – o prijatí záväzku, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok zvýšeného úveru

  – o súhlase so spôsobom zabezpečenia zvýšeného úveru

  • znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • Iné (vypísať)

  Žiadateľ: iná právnická osoba (§ 7 ods. 1 písm. g) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • potvrdenie o podaní a kópia daňového priznania k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce daňové, resp. účtovné obdobie
  • ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  • finančný plán projektu (cash-flow) vrátane zapracovania úverovej zaťaženosti vyplývajúcej z poskytnutého a zvýšeného úveru, preukazujúci schopnosť splácania istiny a úrokov z úveru v dohodnutej výške a dohodnutom splátkovom kalendári
  • potvrdenia o splácaní úverov, pôžičiek a leasingov od všetkých bankových aj nebankových subjektov a leasingových spoločností
  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • Iné (vypísať)

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Tlačivá 2021

Obstaranie nájomných bytov, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Informácie 2021

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  Obstaranie nájomného bytu

  • Výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou, prístavbou bytovej alebo nebytovej budovy
  • Kúpou nájomného bytu
  • Stavebnou úpravou bytu v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby
  • Stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy pri ktorej vznikne byt

  Obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním nájomných bytov

  • Výstavbou technickej vybavenosti
  • Kúpou technickej vybavenosti

  Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • Nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo ktorej  jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • Iná právnická osoba /aj iná nezisková organizácia/
   – stavba sa musí nachádzať v meste, v priamo susediacich obciach alebo
   – v obci s počtom obyvateľov nad 2000 alebo
   – v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza  priemyselný park alebo
   – v obci v ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa min. s 200 zamestnancami
   Iná právnická osoba nemôže požadovať úver na účel stavebná úprava nájomného bytu.

 • Aké podmienky musíme spĺňať pre poskytnutie podpory?

  • Zachovať nájomný charakter bytov počas celej ich životnosti
  • Zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty

  Obec, samosprávny kraj, NO:

  • Dodržať pri prenájme ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Dodržať limitované obstarávacie náklady stavby podľa zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu (pri spolufinancovaní aj s dotáciou z MDV SR)
   • Bežný štandard: priemer 60 m2
   • Nižší štandard: priemer 55 m2

  Maximálna podlahová plocha bytu v bytovom dome je 80 m2, v rodinnom dome je 120 m2.

  Iná právnická osoba:

  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu 70 m2

  Maximálna podlahová plocha bytu v bytovom dome je 80 m2, v rodinnom dome je 120 m2.

  • Ročné nájomné vo výške max. 10 % obstarávacieho nákladu

 • Aký je limitovaný príjem potenciálneho nájomcu?

  • Pri spolufinancovaní stavby úverom a dotáciou: do 3 násobku životného minima domácnosti  (v osobitných prípadoch do 4 násobku životného minima)
  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, nezisková organizácia“: pri  100% financovaní ŠFRB min. 80 % obstarávaných nájomných bytov do 4 násobku životného minima domácnosti
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“: 80% z obstarávaných nájomných bytov do 5 násobku životného minima domácnosti

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, NO“
   – 80% obstarávacieho nákladu, najviac 1 080 € na 1 m2 podlahovej plochy bytu
   – 100% obstarávacieho nákladu, najviac  1 350 € na 1 m2 podlahovej plochy bytu (ak je splnená podmienka podľa § 10 ods. 17 zákona)
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“
   95% z obstarávacieho nákladu, najviac 1 350 € na m2 podlahovej plochy bytu

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • obstaranie nájomného bytu max. 40 rokov
  • obstaranie technickej vybavenosti max. 20 rokov
  • kúpa pozemku max. 20 rokov

 • Aký môžeme očakávať úrok?

  • 1%
  • 0% úroková sadzba je stanovená pre obstarávanie nájomných bytov v najmenej rozvinutých okresoch u žiadateľa obec, samosprávny kraj, NO

 • Čím môžeme ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru
  • Bankovou zárukou

 • Aký je termín podania žiadosti?

  • 15. 1. –  31. 5. príslušného kalendárneho roka – ak žiadateľ požaduje aj poskytnutie dotácie z MDV SR
  • 15. 1. –  31. 8. príslušného kalendárneho roka – pre všetkých žiadateľov

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR fond o žiadosti rozhodne až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie z MDV SR.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Informácie 2020

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  Obstaranie nájomného bytu

  • Výstavbou nájomného bytu
  • Kúpou nájomného bytu
  • Stavebnou úpravou bytu v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • Nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo ktorej  jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • Iná právnická osoba /aj iná nezisková organizácia/ ak od jej dátumu vzniku uplynulo aspoň 5 rokov. Stavba sa musí nachádzať v meste, v priamo susediacich obciach, v obci v ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa min. s 500 zamestnancami. Iná právnická osoba nemôže požadovať úver na účel stavebná úprava nájomného bytu.

 • Aké podmienky musíme spĺňať pre poskytnutie podpory?

  • Zachovať nájomný charakter bytov počas celej ich životnosti
  • Dodržať limitované obstarávacie náklady stavby v závislosti od štandardu bytov a od úrovne výstavby budovy danej splnením požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy a od umiestnenia centrálneho zdroja tepla a teplej vody (neplatí pre žiadateľa Iná právnická osoba“)
  • Dodržať limitovanú podlahovú plochu bytu
   • Bežný štandard: 80m2, priemer 60 m2
   • Nižší štandard: 60m2, priemer 55 m2
   • Iná právnická osoba: 80m2, priemer 70m2

 • Aký je limitovaný príjem potenciálneho nájomcu?

  • Pri spolufinancovaní stavby úverom a dotáciou: do 3 násobku životného minima domácnosti  (v osobitných prípadoch do 4 násobku životného minima)
  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, nezisková organizácia“: pri  100% financovaní ŠFRB  do 4 násobku životného minima domácnosti
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“: 80% z obstarávaných nájomných bytov prenajme nájomcovi s mesačným príjmom do 5 násobku životného minima domácnosti

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, NO“

  –  pri spolufinancovaní úverom a dotáciou –  70% z obstarávacej ceny, ale max. 72 000,- € / byt   

  úverom 100% obstarávacej ceny, ale max. 90 000,-  €/ byt

  – úverom 80% z obstarávacej ceny, ale max. 72 000,- €/byt

  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“- 95% z obstarávacej ceny, ale max.  – 1 200,- €/m2 podlahovej plochy bytu

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • max. 40 rokov

 • Aký môžeme očakávať úrok?

  • 1%
  • 0% úroková sadzba je stanovená pre obstarávanie nájomných bytov v najmenej rozvinutých okresoch u žiadateľa obec, samosprávny kraj, NO, právnická osoba

 • Čím môžeme ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru
  • Bankovou zárukou

 • Aký je termín podania žiadosti?

  • 15. 1. –  28. 2. príslušného kalendárneho roka – obec, samosprávny kraj, NO
  • 15. 1. –  30. 6. príslušného kalendárneho roka – iná právnická osoba

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí a overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia a kompletnú žiadosť odošle na fond.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách
  • ŠFRB v zákonnej lehote posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR fond o žiadosti rozhodne až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie z MDV SR.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Tlačivá 2020

Obstaranie nájomných bytov

Technická vybavenosť pre nájomné byty

Tlačivá 2019

Tlačivá 2018