Nahlasovanie korupcie

Jedným z protikorupčných opatrení na Štátnom fonde rozvoja bývania v súlade s Protikorupčným programom Štátneho fondu rozvoja bývania ako aj v súlade s Protikorupčnou politikou Slovenskej republiky na roky 2019-2023 je vytvorenie špeciálnej e-mailovej adresy korupcia@sfrb.sk.

Dovoľujeme si Vás informovať, že Štátny fond rozvoja bývania sa bude zaoberať len informáciami, ku ktorým bude v rámci jeho kompetencie možné zaujať stanovisko.

Zároveň uvádzame, že e-mailová adresa neslúži na podávania sťažností/petícií/podaní a i. podľa osobitných predpisov (napr. zákona č. 9/2010 Z. z., č. 85/1990 Z. z., č. 211/2000 Z. z.), ani na podávanie trestných oznámení, ktorých prijímanie patrí do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní – polícia a prokuratúra.

V prípade, že chcete byť informovaný o posúdení Vášho podnetu, je potrebné uviesť Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov Vás Štátny fond rozvoja bývania nebude môcť o posúdení Vášho podnetu informovať.

Zároveň informujeme, že podľa § 345 Trestného zákona lživé obvinenie z trestného činu v úmysle privodiť inému trestné stíhanie sa klasifikuje ako trestný čin krivého obvinenia.

Protikorupčný program ŠFRB