Zriadenie a správa Štátneho fondu rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „fond“) bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania.

S účinnosťou od 1.1.2014 je platný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Dňa 1. januára 2016 nadobudla účinnosť Novela zákona č. 276/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Správa fondu

Správu fondu v súlade so zákonom č.150/2013 Z. z. a Štatútom ŠFRB vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Postavenie a pôsobnosť fondu

 • Fond riadi a za jeho činnosť zodpovedá štatutárny orgán, ktorým je generálny riaditeľ fondu.
 • Generálneho riaditeľa fondu vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
 • Fond sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, štatútom fondu a organizačným poriadkom fondu, vnútornými riadiacimi normami fondu.
 • Fond je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupujúci vo svojom mene.
 • Prostredníctvom fondu sa financujú priority štátnej bytovej politiky schválené vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
 • Fond je finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva.

Hospodárenie fondu

 • Za hospodárenie fondu zodpovedá generálny riaditeľ fondu.
 • Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 • Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
 • Hospodárenie fondu sa riadi rozpočtom fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
 • Prostriedky fondu možno použiť na
  1. štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu
  2. výdavky súvisiace s činnosťou fondu.
 • Pre platobný styk a zúčtovanie pri poskytovaní podpory zo svojich prostriedkov si fond zriaďuje účty v Štátnej pokladnici.
 • Fond môže poveriť vykonávaním finančných operácií súvisiacich s používaním prostriedkov fondu len banku so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.