1. Nariadenie vlády č. 354/2014 Z.z.,  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
    https://www.slov-lex.sk/ pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/354/20150101