Dôstojná staroba

Výstavba zariadenia sociálnych služieb, súvisiacej technickej vybavenosti a kúpa pozemku
Obnova zariadenia sociálnych služieb

Tlačivá 2021

Informácie 2021

 • Čo sa rozumie pod zariadením sociálnych služieb v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ?

  Zariadením sociálnych služieb sa rozumie

  • zariadenie podporovaného bývania
  • zariadenie pre seniorov
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • domov sociálnych služieb
  • špecializované zariadenie
   podľa osobitného predpisu, a to § 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2028 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

  Prílohou žiadosti je potvrdenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, že zariadenie sociálnych služieb spĺňa podmienky podmienky podľa osobitného predpisu.

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb alebo stavebná úprava bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba ZSS“)
  • Kúpa zariadenia sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb
   • zateplenie zariadenia sociálnych služieb
   • modernizácia zariadenia sociálnych služieb
  • Obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb výstavbou alebo kúpou nasledovných typov technickej vybavenosti:
     • verejný vodovod a vodovodná prípojka
     • verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka vrátane čistiarne odpadových vôd
     •  miestna komunikácia
     • odstavná plocha vybudovaná pri zariadení sociálnych služieb
  • Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
  • samosprávny kraj,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok
  • iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky

 • Na aké práce môže byť poskytnutá podpora v rámci obnovy zariadenia sociálnych služieb?

  Zateplenie zariadenia  sociálnych služieb:

  • Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad nevykurovaným priestorom
  • Výmena vonkajších otvorových konštrukcií
  • Vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

  Modernizácia zariadenia sociálnych služieb:

  • Výmena alebo modernizácia výťahov
  • Výmena vnútorných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla (prípadne aj OZE)
  • Stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu-bezbariérové prístupy
  • Iná modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Čo sa rozumie pod príslušenstvom obytnej miestnosti, spoločnými priestormi a spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb?

  Príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé.

  Spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sa rozumie najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť na poskytovanie fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, chodba, schodisko, pivnica, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie sú súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie sú k nej priamo priľahlé.

  Spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb sa rozumejú zariadenia, ktoré slúžia výlučne tomuto zariadeniu sociálnych služieb, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo zariadenia sociálnych služieb. Spoločnými zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne, kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 • Aké sú ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené pri poskytnutí podpory na výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb?

  • Poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb počas lehoty splatnosti úveru, najmenej po dobu 30 rokov.
  • Dodržať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

 • Aká je výška podpory ?

  Obstaranie zariadenia sociálnych služieb:  úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m2  podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

  Obnova zariadenia sociálnych služieb:

  • Zateplenie zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100% obstarávacieho nákladu, najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.
  • Modernizácia zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 800 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, ich príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

   

  Obstaranie technickej vybavenosti:

  • verejný vodovod a vodovodnú prípojku – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 300 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu
   • najviac 1 800 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
   • najviac 20 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd,
  • miestnu komunikáciu – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 900 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • odstavnú plochu vybudovanú pri zariadení sociálnych služieb – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 900 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb

  Maximálny náklad  na obstaranie technickej vybavenosti spolu môže byť najviac 12 000 eur na jednu obytnú miestnosť.

  Kúpa pozemku:

  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 17 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v hlavnom meste Slovenskej republiky alebo jeho mestskej časti
  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 15 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci susediacej s krajským mestom
  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 12 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v obci

 • Aká je lehota splatnosti ?

  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 40 rokov
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 25 rokov
  • Obstaranie technickej vybavenosti: najdlhšie na 20 rokov
  • Kúpa pozemku : najdlhšie na 20 rokov

 • Aká je úroková sadzba?

  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obstaranie technickej vybavenosti: 1 %
  • Kúpa pozemku : 1 %

 • Aký je termín pre podanie žiadosti?

  15.01. – 31.08. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Informácie 2020

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb, ktorá vznikne novou výstavbou,  alebo prestavbou nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb
   • Stavebnými úpravami existujúceho zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní, t. j. zateplenie zariadenia sociálnych služieb
   • Modernizácia alebo rekonštrukcia obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb, t. j. modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec., v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice aj mestská časť
  • Samosprávny kraj
  • Iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vznikla aspoň päť rokov pre podaním žiadosti

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb: úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 700 € na 1 m2  podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb:
   • Zateplenie zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100% obstarávacej ceny, najviac 100 € na 1 m2  zatepľovanej plochy
   • Modernizácia zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 500 € na 1 m2  podlahovej plochy obytných miestností, ich príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 40 rokov
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 25 rokov

 • Čo spadá pod zateplenie a rekonštrukciu ZSS?

  Zateplenie:

  • Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad nevykurovaným priestorom
  • Výmena vonkajších otvorových konštrukcií
  • Vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

  Modernizácia a rekonštrukcia:

  • Výmena alebo modernizácia výťahov
  • Výmena vnútorných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla (prípadne OZE)
  • Odstránenie systémových porúch
  • Stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu-bezbariérové prístupy
  • Iná modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Aký je úrok?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %

 • Pre aké typy zariadenia sociálnych služieb sa poskytuje podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania?

  • Zariadenie podporovaného bývania
  • Zariadenie pre seniorov
  • Zariadenie opatrovateľskej služby
  • Domov sociálnych služieb
  • Špecializované zariadenie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

 • Aký je termín podania žiadosti?

  15. 1. – 30. 6. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí a overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia a kompletnú žiadosť odošle na fond
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

 • Výstavba a obnova zariadenia sociálnych služieb

Tlačivá 2020

Tlačivá 2019

Tlačivá 2018