Tlačivá 2020

Informácie

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb, ktorá vznikne novou výstavbou,  alebo prestavbou nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb
   • Stavebnými úpravami existujúceho zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní, t. j. zateplenie zariadenia sociálnych služieb
   • Modernizácia alebo rekonštrukcia obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb, t. j. modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec., v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice aj mestská časť
  • Samosprávny kraj
  • Iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vznikla aspoň päť rokov pre podaním žiadosti

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb: úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 700 € na 1 m2  podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb:
   • Zateplenie zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100% obstarávacej ceny, najviac 100 € na 1 m2  zatepľovanej plochy
   • Modernizácia zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 500 € na 1 m2  podlahovej plochy obytných miestností, ich príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 40 rokov
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 25 rokov

 • Čo spadá pod zateplenie a rekonštrukciu ZSS?

  Zateplenie:

  • Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad nevykurovaným priestorom
  • Výmena vonkajších otvorových konštrukcií
  • Vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

  Modernizácia a rekonštrukcia:

  • Výmena alebo modernizácia výťahov
  • Výmena vnútorných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla (prípadne OZE)
  • Odstránenie systémových porúch
  • Stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu-bezbariérové prístupy
  • Iná modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Aký je úrok?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %

 • Pre aké typy zariadenia sociálnych služieb sa poskytuje podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania?

  • Zariadenie podporovaného bývania
  • Zariadenie pre seniorov
  • Zariadenie opatrovateľskej služby
  • Domov sociálnych služieb
  • Špecializované zariadenie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

 • Aký je termín podania žiadosti?

  15. 1. – 30. 6. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí a overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia a kompletnú žiadosť odošle na fond
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

 • Výstavba a obnova zariadenia sociálnych služieb

Tlačivá 2019

Tlačivá 2018