Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií a správnych poplatkov

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov:

Mgr. Martina Migašová
právny odbor
e-mail: martina.migasova@sfrb.sk