Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Štátny fond rozvoja bývania, podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje označenie zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba: Kancelária generálneho riaditeľa ŠFRB

Adresa: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava

Oznámenie v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže podať fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi.
Za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ.
Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s  výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s  činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľov.
Oznámenie možno uskutočniť aj anonymne. Oznámenie  musí byť čitateľné a zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

Spôsob podávania oznámení o protispoločenskej činnosti:

  1. a) písomne – v uzatvorenej obálke s označením „Oznámenie do rúk zodpovednej osoby – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“, do podateľne ŠFRB na vyššie uvedenú adresu,
  2. b) elektronickou poštou – na e-mailovú adresu protispolocenskacinnost@sfrb.sk
  3. c) ústne do záznamu – prostredníctvom zodpovednej osoby vyplnením interného formulára.

V prípadoch a) alebo b) uveďte Vaše kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefón a e-mail. V prípade neuvedenia Vašich kontaktných údajov Vás Štátny fond rozvoja bývania nebude môcť o posúdení Vášho oznámenia informovať.