Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/443/20180101

1. Zákon č. 150/2013 Z.z o Štátnom fonde rozvoja bývania
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/150/20180101

2. Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/607/20121015

3. Zákon č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

4. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20160701

5. Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/278/20170201

6. Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach  štátu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/374/20170601

7. Zákon č.  9/2010 Z.z. o sťažnostiach
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/9/20170601

8. Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/182/20160701

9. Zákon č.  513/1991 Zb.  obchodný zákonník
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20180101

10. Zákon č.  233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20180401