Tlačivá 2021

Obstaranie nájomných bytov, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Informácie 2021

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  Obstaranie nájomného bytu

  • Výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného nadstavbou, prístavbou bytovej alebo nebytovej budovy
  • Kúpou nájomného bytu
  • Stavebnou úpravou bytu v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby
  • Stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy pri ktorej vznikne byt

  Obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním nájomných bytov

  • Výstavbou technickej vybavenosti
  • Kúpou technickej vybavenosti

  Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu a užívanie nájomných bytov

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • Nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo ktorej  jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • Iná právnická osoba /aj iná nezisková organizácia/
   – stavba sa musí nachádzať v meste, v priamo susediacich obciach alebo
   – v obci s počtom obyvateľov nad 2000 alebo
   – v obci, na území ktorej sa realizuje výstavba priemyselného parku alebo sa nachádza  priemyselný park alebo
   – v obci v ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa min. s 200 zamestnancami
   Iná právnická osoba nemôže požadovať úver na účel stavebná úprava nájomného bytu.

 • Aké podmienky musíme spĺňať pre poskytnutie podpory?

  • Zachovať nájomný charakter bytov počas celej ich životnosti
  • Zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty

  Obec, samosprávny kraj, NO:

  • Dodržať pri prenájme ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Dodržať limitované obstarávacie náklady stavby podľa zákona č. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu (pri spolufinancovaní aj s dotáciou z MDV SR)
   • Bežný štandard: priemer 60 m2
   • Nižší štandard: priemer 55 m2

  Maximálna podlahová plocha bytu v bytovom dome je 80 m2, v rodinnom dome je 120 m2.

  Iná právnická osoba:

  • Dodržať limitovanú priemernú podlahovú plochu bytu 70 m2

  Maximálna podlahová plocha bytu v bytovom dome je 80 m2, v rodinnom dome je 120 m2.

  • Ročné nájomné vo výške max. 10 % obstarávacieho nákladu

 • Aký je limitovaný príjem potenciálneho nájomcu?

  • Pri spolufinancovaní stavby úverom a dotáciou: do 3 násobku životného minima domácnosti  (v osobitných prípadoch do 4 násobku životného minima)
  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, nezisková organizácia“: pri  100% financovaní ŠFRB min. 80 % obstarávaných nájomných bytov do 4 násobku životného minima domácnosti
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“: 80% z obstarávaných nájomných bytov do 5 násobku životného minima domácnosti

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, NO“
   – 80% obstarávacieho nákladu, najviac 1 080 € na 1 m2 podlahovej plochy bytu
   – 100% obstarávacieho nákladu, najviac  1 350 € na 1 m2 podlahovej plochy bytu (ak je splnená podmienka podľa § 10 ods. 17 zákona)
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“
   95% z obstarávacieho nákladu, najviac 1 350 € na m2 podlahovej plochy bytu

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • obstaranie nájomného bytu max. 40 rokov
  • obstaranie technickej vybavenosti max. 20 rokov
  • kúpa pozemku max. 20 rokov

 • Aký môžeme očakávať úrok?

  • 1%
  • 0% úroková sadzba je stanovená pre obstarávanie nájomných bytov v najmenej rozvinutých okresoch u žiadateľa obec, samosprávny kraj, NO

 • Čím môžeme ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru
  • Bankovou zárukou

 • Aký je termín podania žiadosti?

  • 15. 1. –  31. 5. príslušného kalendárneho roka – ak žiadateľ požaduje aj poskytnutie dotácie z MDV SR
  • 15. 1. –  31. 8. príslušného kalendárneho roka – pre všetkých žiadateľov

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR fond o žiadosti rozhodne až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie z MDV SR.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Informácie 2020

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  Obstaranie nájomného bytu

  • Výstavbou nájomného bytu
  • Kúpou nájomného bytu
  • Stavebnou úpravou bytu v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • Nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo ktorej  jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • Iná právnická osoba /aj iná nezisková organizácia/ ak od jej dátumu vzniku uplynulo aspoň 5 rokov. Stavba sa musí nachádzať v meste, v priamo susediacich obciach, v obci v ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa min. s 500 zamestnancami. Iná právnická osoba nemôže požadovať úver na účel stavebná úprava nájomného bytu.

 • Aké podmienky musíme spĺňať pre poskytnutie podpory?

  • Zachovať nájomný charakter bytov počas celej ich životnosti
  • Dodržať limitované obstarávacie náklady stavby v závislosti od štandardu bytov a od úrovne výstavby budovy danej splnením požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy a od umiestnenia centrálneho zdroja tepla a teplej vody (neplatí pre žiadateľa Iná právnická osoba“)
  • Dodržať limitovanú podlahovú plochu bytu
   • Bežný štandard: 80m2, priemer 60 m2
   • Nižší štandard: 60m2, priemer 55 m2
   • Iná právnická osoba: 80m2, priemer 70m2

 • Aký je limitovaný príjem potenciálneho nájomcu?

  • Pri spolufinancovaní stavby úverom a dotáciou: do 3 násobku životného minima domácnosti  (v osobitných prípadoch do 4 násobku životného minima)
  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, nezisková organizácia“: pri  100% financovaní ŠFRB  do 4 násobku životného minima domácnosti
  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“: 80% z obstarávaných nájomných bytov prenajme nájomcovi s mesačným príjmom do 5 násobku životného minima domácnosti

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

  • Žiadateľ „obec, samosprávny kraj, NO“

  –  pri spolufinancovaní úverom a dotáciou –  70% z obstarávacej ceny, ale max. 72 000,- € / byt   

  úverom 100% obstarávacej ceny, ale max. 90 000,-  €/ byt

  – úverom 80% z obstarávacej ceny, ale max. 72 000,- €/byt

  • Žiadateľ „Iná právnická osoba“- 95% z obstarávacej ceny, ale max.  – 1 200,- €/m2 podlahovej plochy bytu

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • max. 40 rokov

 • Aký môžeme očakávať úrok?

  • 1%
  • 0% úroková sadzba je stanovená pre obstarávanie nájomných bytov v najmenej rozvinutých okresoch u žiadateľa obec, samosprávny kraj, NO, právnická osoba

 • Čím môžeme ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru
  • Bankovou zárukou

 • Aký je termín podania žiadosti?

  • 15. 1. –  28. 2. príslušného kalendárneho roka – obec, samosprávny kraj, NO
  • 15. 1. –  30. 6. príslušného kalendárneho roka – iná právnická osoba

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí a overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia a kompletnú žiadosť odošle na fond.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách
  • ŠFRB v zákonnej lehote posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR fond o žiadosti rozhodne až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie z MDV SR.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Tlačivá 2020

Obstaranie nájomných bytov

Technická vybavenosť pre nájomné byty

Tlačivá 2019

Tlačivá 2018