Tlačivá 2020

Obstaranie nájomných bytov

Obstaranie ubytovacieho domu

Tlačivá 2019

Informácie

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  Obstaranie nájomného bytu

  • Výstavbou nájomného bytu
  • Kúpou nájomného bytu
  • Stavebnou úpravou bytu v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • Iná právnická osoba (stavba sa musí nachádzať v meste, resp. v priľahlých obciach a priemyselných parkoch. Iná právnická osoba nemôže požadovať úver na účel stavebná úprava nájomného bytu.)

 • Aké podmienky musíme spĺňať pre poskytnutie podpory?

  • Zachovať nájomný charakter bytov po dobu splatnosti úveru, min. 20 rokov
  • Dodržať limitované obstarávacie náklady stavby v závislosti od priemernej podlahovej plochy bytov
  • Dodržať limitovanú podlahovú plochu bytu
   • Bežný štandard: max. 80m2, priemer 60 m2
   • Nižší štandard: max. 60m2, priemer 55 m2

 • Aký je limitovaný príjem potenciálneho nájomcu?

  • Do 3 násobku životného minima: pri spolufinancovaní stavby úverom a dotáciou
  • Do 4 násobku životného minima: pri 100% financovaní ŠFRB – ak je žiadateľom obec, samosprávny kraj, NO
  • Do 5 násobku životného minima: ak je žiadateľom iná právnická osoba

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

  • Max. 65 000 € / byt pri spolufinancovaní úverom a dotáciou – obec, samosprávny kraj, NO
  • Max. 75 000 € / byt, pri financovaní úverom do výšky 100% – obec, samosprávny kraj, NO
  • Max. 72 000 € / byt, do 95% obstarávacej ceny – iná právnická osoba

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • Min. 20 rokov – max. 40 rokov: obec, samosprávny kraj, NO
  • Min. 20 rokov – max. 30 rokov: iná právnická osoba

 • Aký môžeme očakávať úrok?

  • 1% obec, samosrávny kraj, NO, právnická osoba
  • 0% obec v najmenej rozvinutých okresoch

 • Čím môžeme ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru
  • Bankovou zárukou

 • Aký je termín podania žiadosti?

  • 15. 1. –  28. 2. príslušného kalendárneho roka – obec, samosprávny kraj, NO
  • 1. 4. – 30. 6. príslušného kalendárneho roka – iná právnická osoba

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom okresného úradu (OÚ) v sídle kraja podľa miesta stavby.
  • Žiadosť je po overení dokumentov na OÚ do 30 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí. V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
  • Kompletnú žiadosť zašle OÚ na ŠFRB.
  • ŠFRB v zákonnej lehote posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR fond o žiadosti rozhodne až po doručení oznámenia o možnosti poskytnutia dotácie z ministerstva.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

 • Obstaranie nájomného bytu

Tlačivá 2018