INFORMÁCIA O PROJEKTE – IROP I

Názov projektu:  Poskytovanie podpory na obnovu bytovej budovy z IROP

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán:  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum uzavretia Zmluvy o financovaní: 12.10.2017

Výška poskytnutých finančných prostriedkov z EÚ: 81 050 970,00 €

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu SR a EÚ: 99 455 992,59 €

Celková výška alokovaných finančných prostriedkov na finančný nástroj: 117 007 050,09 €

Informácia: Finančný nástroj predstavuje zvýhodnený úver na zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom kompletnej obnovy bytových domov. Podporené budú žiadosti o úver (projekty), ktorých opatrenia na úsporu energie budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť, ide len o jednu z hlavných oprávnených podmienok pre tento druh projektu.

Oprávnení žiadatelia zvýhodnených úverov:

 • Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom
 • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Účely podpory:

 • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov;
 • Izolácia striech vrátane výstavby novej šikmej strechy;
 • Izolácia fasádnych stien a sokla;
 • Izolácia pivničných stropov a deliacich konštrukcií medzi bytmi a nebytovými priestormi;
 • Výmena okien, vchodových dverí a ďalších otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch;
 • Odstránenie systémových porúch bytových domov;
 • Modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia spotreby tepla;
 • Výmena alebo renovácia odovzdávacej stanice tepla alebo kotolne, ako aj systémov na prípravu teplej vody;
 • Závažné opravy alebo výmena systémov vykurovania a teplej vody;
 • Výmena alebo oprava spoločne využívaných technických systémov budovy (kanalizácia, elektrické zariadenia požiarnej ochrany, rozvody pitnej vody, zariadenia vetracích systémov a rozvody plynu);
 • Závažné opravy výťahov alebo ich výmena a nahradenie energeticky efektívnejšími výťahmi;
 • Modernizácia osvetlenia;
 • Náklady na realizáciu časti projektu, ktorá sa týka opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a energií z obnoviteľných zdrojov;
 • Stavebné úpravy bytových domov, ktorým sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu;
 • Súvisiaca projektová dokumentácia.

 Cieľom projektu je dosiahnutie nasledovných očakávaných výsledkov:

UkazovateľMerná jednotkaKategória regiónov (ako je tento pojem upravený v aplikovateľnej riadiacej dokumentácii)Míľnik na rok 2018Zdroj údajov
Ročná spotreba primárnej energie v bytových domochkWh/rokMenej rozvinutý región212 500Monitorovací systém

Ďalšie informácie:

www.sfrb.sk

www.mpsr.sk