Prevádzkovateľ stránok

Vlastníkom a prevádzkovateľom inovovanej internetovej stránky www.sfrb.sk je Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ak nie je uvedené inak, autorské práva k stránkam a obrazovkám zobrazujúcim tieto stránky, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedených a k ich usporiadaniu sú majetkom prevádzkovateľa. Internetová stránka a jej časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a práv súvisiacich s autorským právom.

Autorské práva

Pre vaše súkromné použitie sú vzory k dispozícii úplne bezplatne v neobmedzenom množstve a na neobmedzený čas. Je však zakázané vzory zmlúv, dokumentov, formulárov, žiadostí a vyhlásení vo forme uvedenej na týchto stránkach publikovať na iných internetových stránkach alebo v tlačenej forme bez písomného súhlasu prevádzkovateľa týchto stránok.

Obsah stránok

Všetok obsah týchto stránok vrátane textov, dokumentov, web dizajnu, odporúčaní, technických náčrtov, grafiky, ilustrácií a usporiadanie súborov je chránený autorským právom. Prevádzkovateľ sa v prípade porušenia bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, súdnou cestou nevynímajúc.

Právo zmeny stránok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stránky a informácie na nich uvedené upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok návštevníkom

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s použitím alebo zneužitím informácií uverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránke sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa. Akékoľvek využitie vzorov, dokumentov, alebo informácií je úplne na rozhodnutí a zodpovednosti užívateľa.

Odkazy na ďalšie stránky

Kliknutím najmä na logá alebo www adresy, prípadne iné odkazy uvedené na stránkach www.sfrb.sk, možno opustiť tieto stránky. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky prevádzkovateľa, nie sú stránkami prevádzkovateľa, ale prevádzkované inými subjektmi a prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah alebo informácie v nich uvedené a  taktiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré táto internetová stránka odkazuje.