1. Vyhláška MDV SR č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu – ­časová verzia predpisu účinná od 01.09.2023
  2. Vyhláška MDV SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov (zapracovaná vyhláška č. 86/2024 Z. z.) – ­časová verzia predpisu účinná od 15.05.2024

Predchádzajúce časové verzie:

1.Vyhláška MDV SR č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

2. Vyhláška MDV SR č. 374/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 284/2013Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

3.Vyhláška MDV SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti (zapracovaná vyhláška č. 410/2023 Z. z.)

4. Vyhláška MDaV SR č. 326/2015 Z.z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu – platná a účinná do 31.12.2019 (zrušená vyhláškou č. 181/2019 Z. z.)