• Tretie strany (tretím stranám môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje klientov)

    Exekútorské úrady v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnost (Exekučný poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    PeD Real s.r.o. (zapísaný v Obch. registri OS BA I , odd. Sro, vložka číslo: 81890/B, IČO: 46 691 103