Zriadenie a správa Štátneho fondu rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania.

Tento zákon bol zrušený zákonom č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a v súčasnosti je činnosť ŠFRB upravená zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Správa ŠFRB

Správu ŠFRB v súlade so zákonom č.150/2013 Z. z. a Štatútom ŠFRB vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo).

Postavenie a pôsobnosť ŠFRB

 • ŠFRB riadi a za jeho činnosť zodpovedá štatutárny orgán, ktorým je generálny riaditeľ ŠFRB.
 • Generálneho riaditeľa ŠFRB vymenúva a odvoláva minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
 • ŠFRB sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, štatútom ŠFRB a organizačným poriadkom ŠFRB, vnútornými predpismi ŠFRB.
 • ŠFRB je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupujúci vo svojom mene.
 • Prostredníctvom ŠFRB sa financujú priority štátnej bytovej politiky schválené vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
 • ŠFRB je finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva.

Hospodárenie ŠFRB

 • Za hospodárenie ŠFRB zodpovedá generálny riaditeľ ŠFRB.
 • ŠFRB hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 • Rozpočet ŠFRB je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
 • Hospodárenie ŠFRB sa riadi rozpočtom ŠFRB, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
 • Prostriedky ŠFRB možno použiť na
  1. štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu
  2. výdavky súvisiace s činnosťou ŠFRB.
 • Pre platobný styk a zúčtovanie pri poskytovaní podpory zo svojich prostriedkov si ŠFRB zriaďuje účty v Štátnej pokladnici.
 • ŠFRB môže poveriť vykonávaním finančných operácií súvisiacich s používaním prostriedkov fondu len banku so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.