Štátny fond rozvoja bývania je právnická osoba so sídlom v Bratslave /IČO 31749542/, zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania na fnancovanie osobitne určených úloh ako účelový fond.

Organizačná štruktúra