Staviame s Vami ubytovacie domy

Obstaranie ubytovacích domov, súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku

Tlačivá 2024

Informácie 2024

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  Obstaranie ubytovacieho domu

  • výstavbou ubytovacieho domu vrátane ubytovacieho domu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy ak vznikne ubytovací dom
  • kúpou ubytovacieho domu (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve)

  Obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a kúpu ubytovacieho domu

  • výstavbou
  • kúpou

  Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie ubytovacieho domu

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • iná právnická osoba

 • Kde sa môže nachádzať ubytovací dom?

  • v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo
  • v obci na území ktorej sa realizuje výstavba alebo sa nachádza priemyselný park alebo
  • pre žiadateľa iná právnická osoba aj v obci v ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa s minimálne 500 zamestnancami

 • Aké podmienky musíme spĺňať pre poskytnutie podpory?

  • počet ubytovacích buniek v ubytovacom dome je minimálne 10, ubytovacia bunka obsahuje maximálne 2 obytné miestnosti a príslušenstvo (chodba, sociálne  zariadenie,  balkón, lodžia, kuchynský  kút)
  • poskytovať ubytovanie počas celej doby splácania úveru, minimálne po dobu 20 rokov
  • splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (od 1.1.2021 energetická trieda A0)
  • záložné právo zriadené pre ŠFRB na obstarávanom ubytovacom dome
  • na ubytovací dom nebola poskytnutá dotácia z verejných prostriedkov a zo ŠFRB
  • pri stavebnej úprave bytovej a nebytovej budovy na ubytovací dom: výmena všetkých TZB (rozvody plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla, kotolňa, výmenníková stanica, slaboprúdové rozvody, výťah) max. 10 rokov pred podaním žiadosti alebo počas úprav

 • Akú výšku podpory môžete očakávať?

  Obstaranie ubytovacieho domu

  • 95 % z obstarávacieho nákladu, ale max. 1 600,- €/m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky

  Obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním ubytovacieho domu

  Kúpa pozemku súvisiaceho s obstaraním ubytovacieho domu:

  Max. 100% z obstarávacích nákladov, najviac vo výške všeobecnej hodnoty pozemku určenej v znaleckom posudku, zároveň výška podpory nesmie presiahnuť stanovený max. limit:

  • a) 17 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v hlavnom meste SR Bratislave alebo jeho mestskej časti
  • b) 15 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci priamo susediacej s krajským mestom
  • c) 12 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v obci neuvedenej v písm. a) a b).

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • obstaranie ubytovacieho domu: max. 30 rokov
  • obstaranie technickej vybavenosti: max. 20 rokov
  • kúpa pozemku: max. 20 rokov

 • Aký môžete očakávať úrok?

  OBEC / SAMOSPRÁVNY KRAJ / NO:

  • 2 %

  INÁ PRÁVNICKÁ OSOBA:

  Ročná úroková sadzba úveru sa vypočíta v zmysle § 2a vyhlášky MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov:

  1. Výška ročnej úrokovej sadzby sa vypočíta ako súčet základnej sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby1d) platnej ku dňu poskytnutia podpory a rizikovej prirážky vo výške 0,7 %.
  2. Ak je pri dodržaní limitu minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu1e) možné poskytnúť úver s nižšou ročnou úrokovou sadzbou ako je ročná úroková sadzba podľa odseku 1, výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 sa zníži na takú minimálnu hodnotu, pri ktorej výška minimálnej pomoci pri úvere, ktorý je možné poskytnúť so zníženou ročnou úrokovou sadzbou, nepresiahne limit minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.1e)
  3. Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 alebo 2 nesmie byť nižšia ako 1 %.
  4. Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

  Žiadateľ v žiadosti uvedie úrokovú sadzbu, ktorá je ku dňu podania žiadosti na OÚ zverejnená na webovom sídle ŠFRB.

 • Čím môžete ručiť?

  • nehnuteľnosťou – hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru
  • bankovou zárukou – záväzný prísľub o poskytnutí bankovej záruky vo výške min. 1,0-násobku požadovaného úveru
  • postupným zakladaním nehnuteľnosti (pri výstavbe ubytovacieho domu)

 • Aký je termín podania žiadostí?

  • 15. 1. – 31. 8. príslušného kalendárneho roka

 • Aké sú výhody financovania z prostriedkov ŠFRB?

  • financovanie ubytovacieho domu vrátane technickej vybavenosti a pozemku
  • úver do výšky 95 % z ceny nehnuteľnosti, iba 5 % vlastné zdroje
  • úver do výšky 100 % z ceny pozemku
  • výška úrokovej sadzby 2 % počas celej doby splácania
  • bez skúmania limitu príjmu ubytovaného (nájomcu)
  • bez limitu maximálneho počtu buniek a maximálnej podlahovej plochy ubytovacej bunky
  • bez poplatku za zriadenie účtu, podanie žiadosti či vedenie účtu

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby alebo v elektronickej podobe tak, že vyplní formulár na webovom sídle fondu a listinné prílohy doručí do 5 pracovných dní spolu s dokumentom obsahujúcim jedinečný identifikátor vygenerovaný po odoslaní formulára žiadosti.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
  • Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aké doklady sú potrebné priložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

  Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t.j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory. Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru. Fond bude posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podpory, ktoré sú platné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory. O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory, prípadne vynútených technických zmien v procese výstavby.

  Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou a nie povinnosťou, fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov, alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory. Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 22 až 23 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

  Zvýšenie podpory nemá vplyv na výšku úrokovej sadzby, ktorá bola určená pri poskytnutí podpory.

  Žiadateľ: obec, samosprávny kraj (§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja o zvýšení obstarávacieho nákladu a úveru, s uvedením čiastky, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, zverejnenie dodatku, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu

  Príloha – Vyhlásenie

  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja

  – o prijatí záväzku, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok zvýšeného úveru

  – o súhlase so spôsobom zabezpečenia zvýšeného úveru

  • znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

  Žiadateľ: iná právnická osoba (§ 7 ods. 1 písm. g) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu

  Príloha – Vyhlásenie

  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • potvrdenie o podaní a kópia daňového priznania k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce daňové, resp. účtovné obdobie
  • ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  • finančný plán projektu (cash-flow) vrátane zapracovania úverovej zaťaženosti vyplývajúcej z poskytnutého a zvýšeného úveru, preukazujúci schopnosť splácania istiny a úrokov z úveru v dohodnutej výške a dohodnutom splátkovom kalendári
  • potvrdenia o splácaní úverov, pôžičiek a leasingov od všetkých bankových aj nebankových subjektov a leasingových spoločností
  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

 • Aká je legislatíva?

Tlačivá 2023

Informácie 2023

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  Obstaranie ubytovacieho domu

  • výstavbou ubytovacieho domu vrátane ubytovacieho domu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy ak vznikne ubytovací dom
  • kúpou ubytovacieho domu (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve)

  Obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a kúpu ubytovacieho domu

  • výstavbou
  • kúpou

  Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie ubytovacieho domu

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • iná právnická osoba

 • Kde sa môže nachádzať ubytovací dom?

  • v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo
  • v obci na území ktorej sa realizuje výstavba alebo sa nachádza priemyselný park alebo
  • pre žiadateľa iná právnická osoba aj v obci v ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa s minimálne 500 zamestnancami

 • Aké podmienky musíme spĺňať pre poskytnutie podpory?

  • počet ubytovacích buniek v ubytovacom dome je minimálne 10, ubytovacia bunka obsahuje maximálne 2 obytné miestnosti a príslušenstvo (chodba,  sociálne  zariadenie,  kuchynský  kút)
  • poskytovať ubytovanie počas celej doby splácania úveru, minimálne po dobu 20 rokov
  • splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (od 1.1.2021 energetická trieda A0)
  • záložné právo zriadené pre ŠFRB na obstarávanom ubytovacom dome
  • na ubytovací dom nebola poskytnutá dotácia z verejných prostriedkov a zo ŠFRB
  • pri stavebnej úprave bytovej a nebytovej budovy na ubytovací dom: výmena všetkých TZB (rozvody plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla, kotolňa, výmenníková stanica, slaboprúdové rozvody, výťah) max. 10 rokov pred podaním žiadosti alebo počas úprav

 • Akú výšku podpory môžete očakávať?

  Obstaranie ubytovacieho domu

  • 95 % z obstarávacieho nákladu, ale max. 1 200,- €/m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky

  Obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním ubytovacieho domu

  Kúpa pozemku súvisiaceho s obstaraním ubytovacieho domu:

  100 % obstarávacieho nákladu, najviac:

  a) 17 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v hlavnom meste SR Bratislave alebo jeho mestskej časti

  b) 15 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci priamo susediacej s krajským mestom

  c) 12 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v obci neuvedenej v písm. a) a b).

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • obstaranie ubytovacieho domu: max. 30 rokov
  • obstaranie technickej vybavenosti: max. 20 rokov
  • kúpa pozemku: max. 20 rokov

 • Aký môžete očakávať úrok?

  • 1 % po celú dobu splácania úveru

  Od 1.4.2023 platí nasledovné:

  OBEC / SAMOSPRÁVNY KRAJ / NO:

  • 1%

  INÁ PRÁVNICKÁ OSOBA:

  Ročná úroková sadzba úveru sa vypočíta v zmysle § 2a vyhlášky MDV SR č. 284/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov:

  1. Výška ročnej úrokovej sadzby sa vypočíta ako súčet základnej sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby1d) platnej ku dňu poskytnutia podpory a rizikovej prirážky vo výške 0,7 %.
  2. Ak je pri dodržaní limitu minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu1e) možné poskytnúť úver s nižšou ročnou úrokovou sadzbou ako je ročná úroková sadzba podľa odseku 1, výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 sa zníži na takú minimálnu hodnotu, pri ktorej výška minimálnej pomoci pri úvere, ktorý je možné poskytnúť so zníženou ročnou úrokovou sadzbou, nepresiahne limit minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.1e)
  3. Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 alebo 2 nesmie byť nižšia ako 1 %.
  4. Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

   

  Žiadateľ v žiadosti uvedie úrokovú sadzbu, ktorá je ku dňu podania žiadosti na OÚ zverejnená na webovom sídle ŠFRB.

  ŠFRB určí výslednú úrokovú sadzbu ku dňu podpisu úverovej zmluvy.

   

 • Čím môžete ručiť?

  • nehnuteľnosťou – hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru
  • bankovou zárukou – záväzný prísľub o poskytnutí bankovej záruky vo výške min. 1,0-násobku požadovaného úveru
  • postupným zakladaním nehnuteľnosti (pri výstavbe ubytovacieho domu)

 • Aký je termín podania žiadostí?

  • 15. 1. – 31. 8. príslušného kalendárneho roka

 • Aké sú výhody financovania z prostriedkov ŠFRB?

  • financovanie ubytovacieho domu vrátane technickej vybavenosti a pozemku
  • úver do výšky 95 % z ceny nehnuteľnosti, iba 5 % vlastné zdroje
  • úver do výšky 100 % z ceny pozemku
  • výška úrokovej sadzby 1 % počas celej doby splácania
  • bez skúmania limitu príjmu ubytovaného (nájomcu)
  • bez limitu maximálneho počtu buniek a maximálnej podlahovej plochy ubytovacej bunky
  • bez poplatku za zriadenie účtu, podanie žiadosti či vedenie účtu

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
  • Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aké doklady sú potrebné priložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

  Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t.j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory. Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru. V prípade podania žiadosti o zvýšenie podpory pri právnych vzťahoch vzniknutých do 31.12.2021 bude fond posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podpory, ktoré sú platné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory. O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory.

  Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou a nie povinnosťou, fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov, alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory. Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 22 až 23 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

  Žiadateľ: obec, samosprávny kraj (§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja o zvýšení obstarávacieho nákladu a úveru, s uvedením čiastky, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, zverejnenie dodatku, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja

  – o prijatí záväzku, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok zvýšeného úveru

  – o súhlase so spôsobom zabezpečenia zvýšeného úveru

  • znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

  Žiadateľ: iná právnická osoba (§ 7 ods. 1 písm. g) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • potvrdenie o podaní a kópia daňového priznania k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce daňové, resp. účtovné obdobie
  • ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  • finančný plán projektu (cash-flow) vrátane zapracovania úverovej zaťaženosti vyplývajúcej z poskytnutého a zvýšeného úveru, preukazujúci schopnosť splácania istiny a úrokov z úveru v dohodnutej výške a dohodnutom splátkovom kalendári
  • potvrdenia o splácaní úverov, pôžičiek a leasingov od všetkých bankových aj nebankových subjektov a leasingových spoločností
  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

 • Aká je legislatíva?

Tlačivá 2022

Obstaranie ubytovacieho domu

Informácie 2022

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  Obstaranie ubytovacieho domu

  • výstavbou ubytovacieho domu vrátane ubytovacieho domu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy ak vznikne ubytovací dom
  • kúpou ubytovacieho domu (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve)

  Obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a kúpu ubytovacieho domu

  • výstavbou
  • kúpou

  Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie ubytovacieho domu

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • iná právnická osoba

 • Kde sa môže nachádzať ubytovací dom?

  • v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo
  • v obci na území ktorej sa realizuje výstavba alebo sa nachádza priemyselný park alebo
  • pre žiadateľa iná právnická osoba aj v obci v ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa s minimálne 500 zamestnancami

 • Aké podmienky musíme spĺňať pre poskytnutie podpory?

  • počet ubytovacích buniek v ubytovacom dome je minimálne 10, ubytovacia bunka obsahuje maximálne 2 obytné miestnosti a príslušenstvo (chodba,  sociálne  zariadenie,  kuchynský  kút)
  • poskytovať ubytovanie počas celej doby splácania úveru, minimálne po dobu 20 rokov
  • splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (od 1.1.2021 energetická trieda A0)
  • záložné právo zriadené pre ŠFRB na obstarávanom ubytovacom dome
  • na ubytovací dom nebola poskytnutá dotácia z verejných prostriedkov a zo ŠFRB
  • pri stavebnej úprave bytovej a nebytovej budovy na ubytovací dom: výmena všetkých TZB (rozvody plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla, kotolňa, výmenníková stanica, slaboprúdové rozvody, výťah) max. 10 rokov pred podaním žiadosti alebo počas úprav

 • Akú výšku podpory môžete očakávať?

  Obstaranie ubytovacieho domu

  • 95 % z obstarávacieho nákladu, ale max. 1 200,- €/m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky

  Obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním ubytovacieho domu

  Kúpa pozemku súvisiaceho s obstaraním ubytovacieho domu:

  100 % obstarávacieho nákladu, najviac:

  a) 17 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v hlavnom meste SR Bratislave alebo jeho mestskej časti

  b) 15 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci priamo susediacej s krajským mestom

  c) 12 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v obci neuvedenej v písm. a) a b).

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • obstaranie ubytovacieho domu: max. 30 rokov
  • obstaranie technickej vybavenosti: max. 20 rokov
  • kúpa pozemku: max. 20 rokov

 • Aký môžete očakávať úrok?

  • 1 % po celú dobu splácania úveru

 • Čím môžete ručiť?

  • nehnuteľnosťou – hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru
  • bankovou zárukou – záväzný prísľub o poskytnutí bankovej záruky vo výške min. 1,0-násobku požadovaného úveru
  • postupným zakladaním nehnuteľnosti (pri výstavbe ubytovacieho domu)

 • Aký je termín podania žiadostí?

  • 15. 1. – 31. 8. príslušného kalendárneho roka

 • Aké sú výhody financovania z prostriedkov ŠFRB?

  • financovanie ubytovacieho domu vrátane technickej vybavenosti a pozemku
  • úver do výšky 95 % z ceny nehnuteľnosti, iba 5 % vlastné zdroje
  • úver do výšky 100 % z ceny pozemku
  • výška úrokovej sadzby 1 % počas celej doby splácania
  • bez skúmania limitu príjmu ubytovaného (nájomcu)
  • bez limitu maximálneho počtu buniek a maximálnej podlahovej plochy ubytovacej bunky
  • bez poplatku za zriadenie účtu, podanie žiadosti či vedenie účtu

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
  • Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aké doklady sú potrebné priložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

  Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t.j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory. Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru. V prípadne podania žiadosti o zvýšenie podpory pri právnych vzťahoch vzniknutých do 31.12.2021 bude fond posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podporu, ktoré sú účinné od 1.1.2022, t. j. limity platné a účinné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory. O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory.

  Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou a nie povinnosťou, fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov, alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory. Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 22 až 23 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

  Žiadateľ: obec, samosprávny kraj (§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja o zvýšení obstarávacieho nákladu a úveru, s uvedením čiastky, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, zverejnenie dodatku, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja

  – o prijatí záväzku, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok zvýšeného úveru

  – o súhlase so spôsobom zabezpečenia zvýšeného úveru

  • znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • Iné (vypísať)

  Žiadateľ: iná právnická osoba (§ 7 ods. 1 písm. g) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • potvrdenie o podaní a kópia daňového priznania k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce daňové, resp. účtovné obdobie
  • ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  • finančný plán projektu (cash-flow) vrátane zapracovania úverovej zaťaženosti vyplývajúcej z poskytnutého a zvýšeného úveru, preukazujúci schopnosť splácania istiny a úrokov z úveru v dohodnutej výške a dohodnutom splátkovom kalendári
  • potvrdenia o splácaní úverov, pôžičiek a leasingov od všetkých bankových aj nebankových subjektov a leasingových spoločností
  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • Iné (vypísať)

 • Aká je legislatíva?

Tlačivá 2021

Obstaranie ubytovacieho domu

Informácie 2021

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  Obstaranie ubytovacieho domu

  • Výstavbou ubytovacieho domu vrátane ubytovacieho domu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou bytovej alebo nebytovej budovy ak vznikne ubytovací dom
  • Kúpou ubytovacieho domu

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
  • Nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „NO“)
  • Iná právnická osoba

 • Kde sa môže nachádzať ubytovací dom?

  • v meste alebo v priľahlých s mestom priamo susediacich obciach alebo
  • v obci na území ktorej sa realizuje výstavba alebo sa nachádza priemyselný park alebo
  • pre žiadateľa iná právnická osoba aj v obci v ktorej sa nachádza prevádzkareň žiadateľa min. s 500 zamestnancami

 • Aké podmienky musíme spĺňať pre poskytnutie podpory?

  • počet ubytovacích buniek v ubytovacom dome je minimálne 10, ubytovacia bunka obsahuje maximálne 2 obytné miestnosti
  • poskytovať ubytovanie počas celej doby splácania úveru, minimálne však 20 rokov

 • Akú výšku podpory môžete očakávať?

  Obstaranie ubytovacieho domu:

  • 95% z obstarávacieho nákladu, ale max. 1 200,- €/m2 podlahovej plochy ubytovacej bunky

  Obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním ubytovacieho domu:

  viď tabuľka

  Kúpa pozemku súvisiaceho s obstaraním ubytovacieho domu:

  100 % obstarávacieho nákladu, najviac:

  a) 17 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v hlavnom meste SR Bratislave alebo jeho mestskej časti

  b) 15 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci priamo susediacej s krajským mestom

  c) 12 000,- € na ubytovaciu bunku, ak sa obstaráva v obci neuvedenej v písm. a) a b).

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • obstaranie ubytovacieho domu max. 30 rokov
  • obstaranie technickej vybavenosti max. 20 rokov
  • kúpa pozemku max. 20 rokov

 • Aký môžete očakávať úrok?

  • 1%

 • Čím môžete ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru
  • Bankovou zárukou
  • Postupným zakladaním nehnuteľnosti

 • Aký je termín podania žiadostí?

  • 15. 1. –  31. 8. príslušného kalendárneho roka

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
  • Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Tlačivá 2020

Obstaranie ubytovacieho domu

Technická vybavenosť pre ubytovací dom

Tlačivá 2019

Tlačivá 2018