Dôstojná staroba

Výstavba zariadenia sociálnych služieb, súvisiacej technickej vybavenosti a kúpa pozemku
Obnova zariadenia sociálnych služieb

Tlačivá 2024

Informácie 2024

 • Čo sa rozumie pod zariadením sociálnych služieb v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ?

  Zariadením sociálnych služieb sa rozumie

  • zariadenie podporovaného bývania
  • zariadenie pre seniorov
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • domov sociálnych služieb
  • špecializované zariadenie
   podľa osobitného predpisu, a to § 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

  Prílohou žiadosti je potvrdenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, že zariadenie sociálnych služieb spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  • Obnova zariadenia sociálnych služieb
   • zateplenie zariadenia sociálnych služieb
   • modernizácia zariadenia sociálnych služieb
  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb alebo stavebná úprava bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba ZSS“)
  • Kúpa zariadenia sociálnych služieb (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve)
  • Obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb výstavbou alebo kúpou nasledovných typov technickej vybavenosti:
   • verejný vodovod a vodovodná prípojka
   • verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka vrátane čistiarne odpadových vôd
   • miestna komunikácia
   • odstavná plocha vybudovaná pri zariadení sociálnych služieb
  • Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
  • samosprávny kraj,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov,
  • iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky

 • Na aké práce môže byť poskytnutá podpora v rámci obnovy zariadenia sociálnych služieb?

  Zateplenie zariadenia  sociálnych služieb:

  • Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad nevykurovaným priestorom
  • Výmena vonkajších otvorových konštrukcií
  • Vyregulovanie vykurovacej sústavy

  Modernizácia zariadenia sociálnych služieb:

  • Výmena alebo modernizácia výťahov
  • Výmena vnútorných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla
  • Stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu-bezbariérové prístupy
  • Realizácia obnoviteľného zdroja energie
  • Iná modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Čo sa rozumie pod príslušenstvom obytnej miestnosti, spoločnými priestormi a spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb?

  Príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé, balkón alebo lodžia.

  Spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sa rozumie najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť na poskytovanie fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, chodba, schodisko, pivnica, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie sú súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie sú k nej priamo priľahlé, balkón alebo lodžia.

  Spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb sa rozumejú zariadenia, ktoré slúžia výlučne tomuto zariadeniu sociálnych služieb, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo zariadenia sociálnych služieb. Spoločnými zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne, kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 • Aké sú ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené pri poskytnutí podpory na obstaranie a obnovu zariadenia sociálnych služieb?

  • Poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb počas lehoty splatnosti úveru, najmenej po dobu 30 rokov.
  • Dodržať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

 • Aká je výška podpory ?

  Obnova zariadenia sociálnych služieb:

  • Zateplenie zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100% obstarávacieho nákladu, najviac 240 eur na 1 mpodlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.
  • Modernizácia zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 mpodlahovej plochy obytných miestností, ich príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

  Obstaranie zariadenia sociálnych služieb:  úver vo výške max. 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 600 eur na 1 m podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

  Obstaranie technickej vybavenosti súvisiacej s obstaraním zariadenia sociálnych služieb:

  • verejný vodovod a vodovodnú prípojku – úver vo výške max. 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 500 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd – úver vo výške max. 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 2 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb a najviac 22 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd,
  • miestnu komunikáciu – úver vo výške max. 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 2 200 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • odstavnú plochu vybudovanú pri zariadení sociálnych služieb – úver vo výške max. 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 2 200 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb

  Kúpa pozemku:

  max. 100% z obstarávacích nákladov, najviac vo výške všeobecnej hodnoty pozemku určenej v znaleckom posudku a zároveň

  • úver vo výške max. 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 17 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v hlavnom meste Slovenskej republiky alebo jeho mestskej časti
  • úver vo výške max. 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 15 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci susediacej s krajským mestom
  • úver vo výške max. 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 12 000 eur na obytnú miestnosť ak sa obstaráva v obci neuvedenej v písm. a) a b).

 • Aká je lehota splatnosti ?

  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 25 rokov
  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 40 rokov
  • Obstaranie technickej vybavenosti: najdlhšie na 20 rokov
  • Kúpa pozemku: najdlhšie na 20 rokov

 • Aká je úroková sadzba?

  Žiadateľ: obec/samosprávny kraj, nezisková organizácia:

  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: 1,0 %
  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: 1,0 %
  • Obstaranie technickej vybavenosti: 1,0 %
  • Kúpa pozemku : 1,0 %

  Žiadateľ: iná právnická osoba:

  Obstaranie zariadenia sociálnych služieb, Obnova zariadenia sociálnych služieb:

  Dňa 15.5.2024 nadobúda účinnosť novela Vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

  Úroková sadzba bude pevne stanovená vo výške 1%, avšak až po splnení podmienok lokálneho charakteru, ktoré sú stanovené v prílohe č. 60-1 – Test lokálneho charakteru 2024.

  V prípade nesplnenia týchto podmienok bude žiadateľovi vypočítaná úroková sadzba v zmysle §2a Vyhlášky MDV SR č. 284/2013 Z.z. v znení Vyhlášky MD SR č. 87/2023 Z.z. účinnej od 1. 4. 2023.

  Ročná úroková sadzba úveru sa vypočíta v zmysle § 2a vyhlášky MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov:

  1. Výška ročnej úrokovej sadzby sa vypočíta ako súčet základnej sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby1d) platnej ku dňu poskytnutia podpory a rizikovej prirážky vo výške 0,7 %.
  2. Ak je pri dodržaní limitu minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu1e) možné poskytnúť úver s nižšou ročnou úrokovou sadzbou ako je ročná úroková sadzba podľa odseku 1, výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 sa zníži na takú minimálnu hodnotu, pri ktorej výška minimálnej pomoci pri úvere, ktorý je možné poskytnúť so zníženou ročnou úrokovou sadzbou, nepresiahne limit minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.1e)
  3. Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 alebo 2 nesmie byť nižšia ako 1 %.
  4. Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

  Žiadateľ v žiadosti uvedie úrokovú sadzbu, ktorá je ku dňu podania žiadosti na OÚ zverejnená na webovom sídle ŠFRB.

   

 • Čím môžete ručiť?

  • nehnuteľnosťou – hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru
  • bankovou zárukou – záväzný prísľub o poskytnutí bankovej záruky vo výške min. 1,0-násobku požadovaného úveru
  • postupným zakladaním nehnuteľnosti (pri výstavbe zariadenia sociálnych služieb)

 • Aký je termín pre podanie žiadosti?

  15.01. – 31.08. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby
   alebo
   v elektronickej podobe tak, že vyplní formulár na webovom sídle fondu a listinné prílohy doručí do 5 pracovných dní spolu s dokumentom obsahujúcim jedinečný identifikátor vygenerovaný po odoslaní formulára žiadosti.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aké doklady sú potrebné priložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

  Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t.j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory. Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru. Fond bude posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podpory, ktoré sú platné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory. O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory, prípadne vynútených technických zmien v procese výstavby.

  Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou a nie povinnosťou,
  – fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ,
  – alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov,
  – alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory.

   Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 24 až 25 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

   Zvýšenie podpory nemá vplyv na výšku úrokovej sadzby ktorá bola určená pri poskytnutí podpory.

  Žiadateľ: obec, samosprávny kraj (§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja o zvýšení obstarávacieho nákladu a úveru, s uvedením čiastky, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, zverejnenie dodatku, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja
   – o prijatí záväzku, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok zvýšeného úveru
   – o súhlase so spôsobom zabezpečenia zvýšeného úveru
  • znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

  Žiadateľ: iná právnická osoba (§ 7 ods. 1 písm. g) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • potvrdenie o podaní a kópia daňového priznania k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce daňové, resp. účtovné obdobie
  • ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  • finančný plán projektu (cash-flow) vrátane zapracovania úverovej zaťaženosti vyplývajúcej z poskytnutého a zvýšeného úveru, preukazujúci schopnosť splácania istiny a úrokov z úveru v dohodnutej výške a dohodnutom splátkovom kalendári
  • potvrdenia o splácaní úverov, pôžičiek a leasingov od všetkých bankových aj nebankových subjektov a leasingových spoločností
  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
   Zákon a vykonávacia vyhláška boli novelizované s účinnosťou od 1.1.2024.
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Tlačivá 2023

Informácie 2023

 • Čo sa rozumie pod zariadením sociálnych služieb v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ?

  Zariadením sociálnych služieb sa rozumie

  • zariadenie podporovaného bývania
  • zariadenie pre seniorov
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • domov sociálnych služieb
  • špecializované zariadenie
   podľa osobitného predpisu, a to § 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

  Prílohou žiadosti je potvrdenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, že zariadenie sociálnych služieb spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb alebo stavebná úprava bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba ZSS“)
  • Kúpa zariadenia sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb
   • zateplenie zariadenia sociálnych služieb
   • modernizácia zariadenia sociálnych služieb
  • Obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb výstavbou alebo kúpou nasledovných typov technickej vybavenosti:
   • verejný vodovod a vodovodná prípojka
   • verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka vrátane čistiarne odpadových vôd
   • miestna komunikácia
   • odstavná plocha vybudovaná pri zariadení sociálnych služieb
  • Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
  • samosprávny kraj,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok
  • iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky

 • Na aké práce môže byť poskytnutá podpora v rámci obnovy zariadenia sociálnych služieb?

  Zateplenie zariadenia  sociálnych služieb:

  • Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad nevykurovaným priestorom
  • Výmena vonkajších otvorových konštrukcií
  • Vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

  Modernizácia zariadenia sociálnych služieb:

  • Výmena alebo modernizácia výťahov
  • Výmena vnútorných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla (prípadne aj OZE)
  • Stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu-bezbariérové prístupy
  • Iná modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Čo sa rozumie pod príslušenstvom obytnej miestnosti, spoločnými priestormi a spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb?

  Príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé.

  Spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sa rozumie najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť na poskytovanie fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, chodba, schodisko, pivnica, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie sú súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie sú k nej priamo priľahlé.

  Spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb sa rozumejú zariadenia, ktoré slúžia výlučne tomuto zariadeniu sociálnych služieb, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo zariadenia sociálnych služieb. Spoločnými zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne, kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 • Aké sú ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené pri poskytnutí podpory na výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb?

  • Poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb počas lehoty splatnosti úveru, najmenej po dobu 30 rokov.
  • Dodržať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

 • Aká je výška podpory ?

  Obstaranie zariadenia sociálnych služieb:  úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

  Obnova zariadenia sociálnych služieb:

  • Zateplenie zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100% obstarávacieho nákladu, najviac 200 eur na 1 mpodlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.
  • Modernizácia zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 800 eur na 1 mpodlahovej plochy obytných miestností, ich príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

  Obstaranie technickej vybavenosti:

  • verejný vodovod a vodovodnú prípojku – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 400 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu
   • najviac 1 900 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
   • najviac 22 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd,
  • miestnu komunikáciu – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 2 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • odstavnú plochu vybudovanú pri zariadení sociálnych služieb – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 2 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb

  Maximálny náklad  na obstaranie technickej vybavenosti spolu môže byť najviac 12 000 eur na jednu obytnú miestnosť.

  Kúpa pozemku:

  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 17 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v hlavnom meste Slovenskej republiky alebo jeho mestskej časti
  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 15 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci susediacej s krajským mestom
  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 12 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v obci

 • Aká je lehota splatnosti ?

  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 40 rokov
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 25 rokov
  • Obstaranie technickej vybavenosti: najdlhšie na 20 rokov
  • Kúpa pozemku: najdlhšie na 20 rokov

 • Aká je úroková sadzba?

  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obstaranie technickej vybavenosti: 1 %
  • Kúpa pozemku : 1 %

  Od 1.4.2023 platí nasledovné:

  OBEC / SAMOSPRÁVNY KRAJ / NO:

  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obstaranie technickej vybavenosti: 1 %
  • Kúpa pozemku : 1 %

  INÁ PRÁVNICKÁ OSOBA:

  Obstaranie zariadenia sociálnych služieb, Obnova zariadenia sociálnych služieb:

  Ročná úroková sadzba úveru sa vypočíta v zmysle § 2a vyhlášky MDV SR č. 284/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov:

  1. Výška ročnej úrokovej sadzby sa vypočíta ako súčet základnej sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby1d) platnej ku dňu poskytnutia podpory a rizikovej prirážky vo výške 0,7 %.
  2. Ak je pri dodržaní limitu minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu1e) možné poskytnúť úver s nižšou ročnou úrokovou sadzbou ako je ročná úroková sadzba podľa odseku 1, výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 sa zníži na takú minimálnu hodnotu, pri ktorej výška minimálnej pomoci pri úvere, ktorý je možné poskytnúť so zníženou ročnou úrokovou sadzbou, nepresiahne limit minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu.1e)
  3. Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 1 alebo 2 nesmie byť nižšia ako 1 %.
  4. Výška ročnej úrokovej sadzby vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

   

  Žiadateľ v žiadosti uvedie úrokovú sadzbu, ktorá je ku dňu podania žiadosti na OÚ zverejnená na webovom sídle ŠFRB.

  ŠFRB určí výslednú úrokovú sadzbu ku dňu podpisu úverovej zmluvy.

   

 • Aký je termín pre podanie žiadosti?

  15.01. – 31.08. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aké doklady sú potrebné priložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

  Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t.j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory. Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru. V prípade podania žiadosti o zvýšenie podpory pri právnych vzťahoch vzniknutých do 31.12.2021 bude fond posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podpory, ktoré sú platné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory. O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory.

  Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou a nie povinnosťou, fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov, alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory. Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 22 až 23 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

  Žiadateľ: obec, samosprávny kraj (§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja o zvýšení obstarávacieho nákladu a úveru, s uvedením čiastky, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, zverejnenie dodatku, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja

  – o prijatí záväzku, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok zvýšeného úveru

  – o súhlase so spôsobom zabezpečenia zvýšeného úveru

  • znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
  • iné (vypísať)

  Žiadateľ: iná právnická osoba (§ 7 ods. 1 písm. g) zákona)

   • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
   • tabuľka pre výpočet výšky úveru
   • dodatok k zmluve o dielo, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
   • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
   • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
   • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
   • potvrdenie o podaní a kópia daňového priznania k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce daňové, resp. účtovné obdobie
   • ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
   • finančný plán projektu (cash-flow) vrátane zapracovania úverovej zaťaženosti vyplývajúcej z poskytnutého a zvýšeného úveru, preukazujúci schopnosť splácania istiny a úrokov z úveru v dohodnutej výške a dohodnutom splátkovom kalendári
   • potvrdenia o splácaní úverov, pôžičiek a leasingov od všetkých bankových aj nebankových subjektov a leasingových spoločností
   • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
   • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
   • zamestnanec OÚ zašle elektronické prílohy z Oversi, ktoré sú uvedené v Prílohách k žiadosti o poskytnutie podpory v časti F. Preukázanie splnenie podmienok podľa § 9 zákona (žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom, voči daňovému úradu,…) a list vlastníctva prostredníctvom elektronickej schránky ŠFRB.
   • iné (vypísať)

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Tlačivá 2022

Informácie 2022

 • Čo sa rozumie pod zariadením sociálnych služieb v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ?

  Zariadením sociálnych služieb sa rozumie

  • zariadenie podporovaného bývania
  • zariadenie pre seniorov
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • domov sociálnych služieb
  • špecializované zariadenie
   podľa osobitného predpisu, a to § 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

  Prílohou žiadosti je potvrdenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, že zariadenie sociálnych služieb spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb alebo stavebná úprava bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba ZSS“)
  • Kúpa zariadenia sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb
   • zateplenie zariadenia sociálnych služieb
   • modernizácia zariadenia sociálnych služieb
  • Obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb výstavbou alebo kúpou nasledovných typov technickej vybavenosti:
   • verejný vodovod a vodovodná prípojka
   • verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka vrátane čistiarne odpadových vôd
   • miestna komunikácia
   • odstavná plocha vybudovaná pri zariadení sociálnych služieb
  • Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
  • samosprávny kraj,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok
  • iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky

 • Na aké práce môže byť poskytnutá podpora v rámci obnovy zariadenia sociálnych služieb?

  Zateplenie zariadenia  sociálnych služieb:

  • Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad nevykurovaným priestorom
  • Výmena vonkajších otvorových konštrukcií
  • Vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

  Modernizácia zariadenia sociálnych služieb:

  • Výmena alebo modernizácia výťahov
  • Výmena vnútorných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla (prípadne aj OZE)
  • Stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu-bezbariérové prístupy
  • Iná modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Čo sa rozumie pod príslušenstvom obytnej miestnosti, spoločnými priestormi a spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb?

  Príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé.

  Spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sa rozumie najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť na poskytovanie fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, chodba, schodisko, pivnica, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie sú súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie sú k nej priamo priľahlé.

  Spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb sa rozumejú zariadenia, ktoré slúžia výlučne tomuto zariadeniu sociálnych služieb, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo zariadenia sociálnych služieb. Spoločnými zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne, kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 • Aké sú ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené pri poskytnutí podpory na výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb?

  • Poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb počas lehoty splatnosti úveru, najmenej po dobu 30 rokov.
  • Dodržať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

 • Aká je výška podpory ?

  Obstaranie zariadenia sociálnych služieb:  úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

  Obnova zariadenia sociálnych služieb:

  • Zateplenie zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100% obstarávacieho nákladu, najviac 200 eur na 1 mpodlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.
  • Modernizácia zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 800 eur na 1 mpodlahovej plochy obytných miestností, ich príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

  Obstaranie technickej vybavenosti:

  • verejný vodovod a vodovodnú prípojku – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 400 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu
   • najviac 1 900 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
   • najviac 22 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd,
  • miestnu komunikáciu – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 2 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • odstavnú plochu vybudovanú pri zariadení sociálnych služieb – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 2 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb

  Maximálny náklad  na obstaranie technickej vybavenosti spolu môže byť najviac 12 000 eur na jednu obytnú miestnosť.

  Kúpa pozemku:

  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 17 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v hlavnom meste Slovenskej republiky alebo jeho mestskej časti
  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 15 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci susediacej s krajským mestom
  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 12 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v obci

 • Novinky/zmeny v r. 2022

  • Podporu na stavebnú úpravu bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 150/2013 Z. z. možno poskytnúť, ak všetky technické zariadenia budovy boli vymenené najviac 10 rokov pred podaním žiadosti alebo budú vymenené počas realizácie stavebných úprav (pozn. predtým 5 rokov).

 • Aká je lehota splatnosti ?

  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 40 rokov
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 25 rokov
  • Obstaranie technickej vybavenosti: najdlhšie na 20 rokov
  • Kúpa pozemku: najdlhšie na 20 rokov

 • Aká je úroková sadzba?

  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obstaranie technickej vybavenosti: 1 %
  • Kúpa pozemku : 1 %

 • Aký je termín pre podanie žiadosti?

  15.01. – 31.08. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky, vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aké doklady sú potrebné priložiť k žiadosti o zvýšenie úveru?

  Z ustanovenia zákona vyplýva možnosť „zvýšiť poskytnutú podporu“, t.j. ide o konanie k pôvodnej žiadosti, ak preukázateľne nastali skutočnosti, ktoré vytvárajú možnosť pre zvýšenie podpory pri dodržaní podmienok zákona v rámci pôvodnej žiadosti. Oprávneným žiadateľom na uplatnenie tohto zvýšenia je žiadateľ podľa § 7 zákona, s ktorým fond uzatvoril zmluvu o poskytnutí podpory a do okamihu požiadania o zvýšenie podpory neuplynula lehota na čerpanie úveru dohodnutá v zmluve o poskytnutí podpory. Fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory k pôvodnej zmluve po preukázaní zvýšenia obstarávacieho nákladu stavby a posúdení podmienok zákona pre splácanie a zabezpečenie zvýšeného úveru. V prípadne podania žiadosti o zvýšenie podpory pri právnych vzťahoch vzniknutých do 31.12.2021 bude fond posudzovať dodržanie limitov pre výšku poskytnutia podporu, ktoré sú účinné od 1.1.2022, t. j. limity platné a účinné v čase podania žiadosti o zvýšenie podpory. O zvýšenie podpory je možné požiadať len z dôvodu navýšenia ceny jestvujúcich položiek v rámci rozpočtu, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie podpory.

  Upozorňujeme na to, keďže priznanie zvýšenia podpory je len možnosťou a nie povinnosťou, fond môže rozhodnúť o zvýšení podpory aj o menšiu sumu, než požaduje žiadateľ alebo ktorá by mohla byť stanovená ako maximálna na základe platných predpisov, alebo tiež môže nevyhovieť žiadosti o zvýšenie podpory. Na rozhodnutie fondu o zvýšení podpory, resp. zamietnutie žiadosti o zvýšenie podpory sa postup podľa § 15 ods. 22 až 23 zákona nevzťahuje, keďže nejde o rozhodovania o poskytnutí podpory.

  Žiadateľ: obec, samosprávny kraj (§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona)

  • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja o zvýšení obstarávacieho nákladu a úveru, s uvedením čiastky, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa
  • tabuľka pre výpočet výšky úveru
  • dodatok k zmluve o dielo, zverejnenie dodatku, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
  • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
  • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
  • uznesenie obce / samosprávneho kraja

  – o prijatí záväzku, že v rozpočte vyčlení finančné prostriedky na splácanie splátok zvýšeného úveru

  – o súhlase so spôsobom zabezpečenia zvýšeného úveru

  • znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
  • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
  • Iné (vypísať)

  Žiadateľ: iná právnická osoba (§ 7 ods. 1 písm. g) zákona)

   • žiadosť dlžníka s odôvodnením požadovaného zvýšenia úveru
   • tabuľka pre výpočet výšky úveru
   • dodatok k zmluve o dielo, prípadne dodatok k zmluve o budúcej kúpnej zmluve, zverejnenie dodatku (pri žiadosti podanej na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dlžník nedokladuje nový rozpočet a s rozpočtom súvisiace ďalšie uvedené doklady)
   • nový rozpočet, alebo ucelená rozpočtová časť s farebným vyznačením upravených položiek – navýšené položky označené textom „zmena“ podpísané príp. opečiatkované dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
   • vyhlásenie dlžníka a zhotoviteľa k predloženému rozpočtu
   • rekapitulácia celého rozpočtu stavby s farebným vyznačením rozpočtovej časti v ktorej dochádza k zmene položiek podpísaná príp. opečiatkovaná dlžníkom, zhotoviteľom, stavebným dozorom a oprávneným pracovníkom OÚ
   • potvrdenie o podaní a kópia daňového priznania k dani z príjmov vrátane účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce daňové, resp. účtovné obdobie
   • ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
   • finančný plán projektu (cash-flow) vrátane zapracovania úverovej zaťaženosti vyplývajúcej z poskytnutého a zvýšeného úveru, preukazujúci schopnosť splácania istiny a úrokov z úveru v dohodnutej výške a dohodnutom splátkovom kalendári
   • potvrdenia o splácaní úverov, pôžičiek a leasingov od všetkých bankových aj nebankových subjektov a leasingových spoločností
   • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti a súvisiace doklady k zabezpečeniu zvýšeného úveru
   • vyhlásenie pre účely posúdenia minimálnej pomoci
   • Iné (vypísať)

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Tlačivá 2021

Informácie 2021

 • Čo sa rozumie pod zariadením sociálnych služieb v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ?

  Zariadením sociálnych služieb sa rozumie

  • zariadenie podporovaného bývania
  • zariadenie pre seniorov
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • domov sociálnych služieb
  • špecializované zariadenie
   podľa osobitného predpisu, a to § 34 až 36, 38 a 39 zákona č. 448/2028 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

  Prílohou žiadosti je potvrdenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, že zariadenie sociálnych služieb spĺňa podmienky podmienky podľa osobitného predpisu.

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb, prístavba alebo nadstavba zariadenia sociálnych služieb alebo stavebná úprava bytovej budovy alebo nebytovej budovy, ktorou vznikne zariadenie sociálnych služieb (ďalej len „výstavba ZSS“)
  • Kúpa zariadenia sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb
   • zateplenie zariadenia sociálnych služieb
   • modernizácia zariadenia sociálnych služieb
  • Obstaranie technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb výstavbou alebo kúpou nasledovných typov technickej vybavenosti:
     • verejný vodovod a vodovodná prípojka
     • verejná kanalizácia a kanalizačná prípojka vrátane čistiarne odpadových vôd
     •  miestna komunikácia
     • odstavná plocha vybudovaná pri zariadení sociálnych služieb
  • Kúpa pozemku podmieňujúceho výstavbu alebo užívanie zariadenia sociálnych služieb

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • obec; v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť,
  • samosprávny kraj,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok
  • iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky

 • Na aké práce môže byť poskytnutá podpora v rámci obnovy zariadenia sociálnych služieb?

  Zateplenie zariadenia  sociálnych služieb:

  • Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad nevykurovaným priestorom
  • Výmena vonkajších otvorových konštrukcií
  • Vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

  Modernizácia zariadenia sociálnych služieb:

  • Výmena alebo modernizácia výťahov
  • Výmena vnútorných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla (prípadne aj OZE)
  • Stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu-bezbariérové prístupy
  • Iná modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Čo sa rozumie pod príslušenstvom obytnej miestnosti, spoločnými priestormi a spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb?

  Príslušenstvom obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb sa rozumie predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú jej súčasťou alebo ak sú k nej priamo priľahlé.

  Spoločnými priestormi zariadenia sociálnych služieb sa rozumie najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, miestnosť na poskytovanie fyziatricko-rehabilitačnej starostlivosti, miestnosť pre zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, chodba, schodisko, pivnica, kuchyňa, WC a kúpeľňa, ak nie sú súčasťou obytnej miestnosti zariadenia sociálnych služieb a ak nie sú k nej priamo priľahlé.

  Spoločným zariadením zariadenia sociálnych služieb sa rozumejú zariadenia, ktoré slúžia výlučne tomuto zariadeniu sociálnych služieb, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo zariadenia sociálnych služieb. Spoločnými zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne, kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

 • Aké sú ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené pri poskytnutí podpory na výstavbu a obnovu zariadenia sociálnych služieb?

  • Poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb počas lehoty splatnosti úveru, najmenej po dobu 30 rokov.
  • Dodržať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

 • Aká je výška podpory ?

  Obstaranie zariadenia sociálnych služieb:  úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 200 eur na 1 m2  podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

  Obnova zariadenia sociálnych služieb:

  • Zateplenie zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100% obstarávacieho nákladu, najviac 200 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.
  • Modernizácia zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 800 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, ich príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb.

   

  Obstaranie technickej vybavenosti:

  • verejný vodovod a vodovodnú prípojku – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 300 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu
   • najviac 1 800 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
   • najviac 20 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd,
  • miestnu komunikáciu – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 900 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb,
  • odstavnú plochu vybudovanú pri zariadení sociálnych služieb – úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 1 900 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb

  Maximálny náklad  na obstaranie technickej vybavenosti spolu môže byť najviac 12 000 eur na jednu obytnú miestnosť.

  Kúpa pozemku:

  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 17 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v hlavnom meste Slovenskej republiky alebo jeho mestskej časti
  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 15 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v krajskom meste alebo v obci susediacej s krajským mestom
  • úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 12 000 eur na obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb, ak sa obstaráva v obci

 • Aká je lehota splatnosti ?

  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 40 rokov
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 25 rokov
  • Obstaranie technickej vybavenosti: najdlhšie na 20 rokov
  • Kúpa pozemku : najdlhšie na 20 rokov

 • Aká je úroková sadzba?

  • Obstaranie zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obstaranie technickej vybavenosti: 1 %
  • Kúpa pozemku : 1 %

 • Aký je termín pre podanie žiadosti?

  15.01. – 31.08. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby.
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí. Overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Kompletnú žiadosť odošle na fond.
   Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 30 pracovných dní doplnil žiadosť.
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Informácie 2020

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb, ktorá vznikne novou výstavbou,  alebo prestavbou nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb
   • Stavebnými úpravami existujúceho zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní, t. j. zateplenie zariadenia sociálnych služieb
   • Modernizácia alebo rekonštrukcia obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb, t. j. modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obec., v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice aj mestská časť
  • Samosprávny kraj
  • Iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vznikla aspoň päť rokov pre podaním žiadosti

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb: úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 700 € na 1 m2  podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností  a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb:
   • Zateplenie zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100% obstarávacej ceny, najviac 100 € na 1 m2  zatepľovanej plochy
   • Modernizácia zariadenia sociálnych služieb – úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 500 € na 1 m2  podlahovej plochy obytných miestností, ich príslušenstva a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb

 • Aká je lehota splatnosti úveru?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 40 rokov
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: najdlhšie na 25 rokov

 • Čo spadá pod zateplenie a rekonštrukciu ZSS?

  Zateplenie:

  • Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad nevykurovaným priestorom
  • Výmena vonkajších otvorových konštrukcií
  • Vyregulovanie vykurovacej sústavy
  • Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

  Modernizácia a rekonštrukcia:

  • Výmena alebo modernizácia výťahov
  • Výmena vnútorných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla (prípadne OZE)
  • Odstránenie systémových porúch
  • Stavebné úpravy, ktorými sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu-bezbariérové prístupy
  • Iná modernizácia zariadenia sociálnych služieb

 • Aký je úrok?

  • Výstavba zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %
  • Obnova zariadenia sociálnych služieb: 0,5 %

 • Pre aké typy zariadenia sociálnych služieb sa poskytuje podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania?

  • Zariadenie podporovaného bývania
  • Zariadenie pre seniorov
  • Zariadenie opatrovateľskej služby
  • Domov sociálnych služieb
  • Špecializované zariadenie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

 • Aký je termín podania žiadosti?

  15. 1. – 30. 6. príslušného kalendárneho roka.

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá fondu žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby
  • Pracovník okresného úradu bezprostredne po doručení žiadosti zaeviduje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí a overí úplnosť žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa jej doručenia a kompletnú žiadosť odošle na fond
  • Fond žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

 • Výstavba a obnova zariadenia sociálnych služieb

Tlačivá 2020

Tlačivá 2019

Tlačivá 2018