Informácie pre žiadateľov o poskytnutie podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Informácie pre klientov v zmluvnom vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania

Prehľad poskytovaných podpôr

Pozrieť všetky druhy a účely poskytovaných podpôr

Podľa typu žiadateľa (obec / právnická osoba / stavebné bytové družstvo / správca / spoločenstvo vlastníkov bytov / fyzická osoba/ manželia do 35 rokov / ZŤP / …) a podľa účelu poskytnutia podpory (kúpa, alebo výstavba bytového domu / obnova bytovej budovy / obstaranie bytu / obsratanie nájomného bytu / obstaranie technickej vybavenosti / kúpa pozemku / obstaranie zariadenia sociálnych služieb )