Príhovor riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania k 15. výročiu vzniku ŠFRB.

Vážený pán minister, vážení poslanci NRSR, predsedovia samosprávnych krajov, primátori miest a starostovia obcí, zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a iných štátnych inštitúcii, zástupcovia rôznych stavovských organizácii, zástupcovia spolupracujúcich organizácii, bývalí zamestnanci fondu, kolegyne, kolegovia, ostatní milí hostia.

Je mi cťou, že Vás môžem všetkých, ktorí ste prijali moje pozvanie, za čo Vám úprimne ďakujem, srdečne privítať na  tejto slávnosti konanej pri príležitosti 15. výročia vzniku ŠFRB. V mene svojich kolegýň a kolegov ďakujem predrečníkom za slová uznania a podpory.

ŠFRB  za 15 rokov svojej existencie dokázal svoju opodstatnenosť a stal sa veľmi dôležitým nástrojom štátnej pomoci v oblasti bytovej politiky, či už podporou výstavby alebo obnovy  jestvujúceho bytového fondu pri zohľadnení súčasných požiadaviek a potrieb našej spoločnosti, v ktorej väčšia časť občanov, zvlášť mladých ľudí, nemali a nemajú šancu uchádzať sa o komerčné úvery na zabezpečenie si svojho bývania.

Počas 15- tich rokov štát prostredníctvom ŠFRB pomohol k získaniu bytu, či už  vo forme  vlastníctva alebo nájomného bývania, 69 172 záujemcom – prevažne mladým občanom, ktorým sa tým výrazne zlepšili podmienky pre založenie svojej rodiny alebo jej zdravý vývoj. Pre zaujímavosť: fond podporil výstavbu a kúpu 28 892 nájomných bytov pre viac ako polovicu obcí a miest na Slovensku, presne pre 1 454, vo výške 692 110 eur. Podporou pri odstraňovaní systémových porúch a zateplení bytových domov fond nielen pomohol zlepšiť tepelnú pohodu v 64 975 bytoch, predĺžiť ich životnosť, znížiť environmentálnu záťaž a zároveň náklady ich obyvateľov, ale aj zmeniť vzhľad šedých sídlisk. Pretože fond podporuje aj výstavbu zariadení sociálnych služieb, na tento účel bolo poskytnutých  3 780 000 eur za účelom vytvorenia 236 lôžok pre našich starších spoluobčanov v 16 obciach Slovenska.

Na všetky tieto aktivity fond poskytol za uplynulých 15 rokov úvery a nenávratné príspevky v celkovej výške 1 811 240 eur. Ak si túto sumu predstavíme v zhmotnenej práci a následnej synergii, nemôžem nespomenúť dôležitý efekt podpory podnikania  a tým aj zamestnanosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

Preto mi dovoľte ctení prítomní, aby som pri tejto príležitosti poďakoval v prvom rade všetkým tým, ktorí stáli pri zrode ŠFRB, ktorí túto myšlienku navrhli, podporovali ju, vytvorili jej legislatívny rámec a ako to vždy pri presadzovaní niečoho nového býva, argumentovali a presviedčali váhavých, či neprajníkov. Moje poďakovanie patrí i všetkým aktérom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a dnes Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorí  kontinuálne zabezpečovali metodický, legislatívny i rozpočtový servis pre riadny chod fondu počas uplynulých 15 rokov. V neposlednom rade ďakujem všetkým mojim predchodcom, bývalým i súčasným zamestnancom za kvalitnú prácu, ktorou úspešne reprezentovali a reprezentujú ŠFRB.

Milé dámy, vážení páni, ŠFRB je len výkonným prostredníkom  medzi štátom a jeho občanmi. Preto mi dovoľte na záver popriať fondu ešte veľa spokojných klientov, šťastných ľudí, ktorí si touto cestou nielen zabezpečia, prípadne vylepšia svoje bývanie, ale hlavne vytvoria skutočný domov pre dôstojný, šťastný  a zdravý život nielen pre seba, ale i svoje  rodiny.

Ing. Ľubomír Bošanský