ZMOS a ŠRFB majú konkrétnu predstavu o spolupráci. Umocnili ju memorandom. 

Bešeňová – 3. augusta 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum so Štátnym fondom rozvoja bývania. Ideme spolupracovať na podpore výstavby nájomných bytov aj zariadení sociálnych služieb. Konkrétnu predstavu o spolupráci sme premietli do Memoranda o spolupráci.

            Od memoranda k pracovnej skupine

            „Štátny fond rozvoja bývania musí byť náš partner. Mestá a obce cítia potrebu v oblasti výstavby nájomných bytov, lebo ľudia potrebujú dostupnú strechu nad hlavou. Seniori zároveň cítia potrebu dostupných zariadení sociálnych služieb. Spájame sily v konkrétnych aktivitách, pri ktorých už neskloňujeme problémy, ale východiská a riešenia,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Tomáš Lamprecht v tejto súvislosti dodáva: „So Združením miest a obcí Slovenska máme dobrú spoluprácu, napríklad v minulom roku sa nám podarili konkrétne legislatívne zmeny pre výstavbu nájomných bytov aj zariadení sociálnych služieb. Spoločne však často navštevujeme regionálne združenia miest a obcí, kde hovoríme o konkrétnych problémoch v aplikačnej praxi. Preto podpísaným memorandom vyjadrujeme vôľu a spoločný záujem povýšiť doterajšiu spoluprácu na konkrétne oblasti vrátane zriadenia pracovnej skupiny k riešeniu problémov z územia, ktorá na mesačnej báze bude formulovať najvhodnejšie riešenia.“

Konkrétna spolupráca pre výsledky

Podľa ZMOS aj ŠFRB je bývanie jednou zo základných ľudských potrieb, ktorá by mala byť uspokojovaná na úrovni zodpovedajúcej celkovému stupňu sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti. Základným poslaním štátu je vytvárať stabilné trhové prostredie umožňujúce domácnostiam bývať podľa ich príjmovej situácie. Prostredníctvom bytovej politiky štát vytvára prostredie potrebné na zvyšovanie dostupnosti bývania pre čo najširšie vrstvy obyvateľstva. Memorandum preto vyjadruje vôľu ZMOS aj ŠFRB aktívne podporovať rozvoj bytovej politiky so zameraním na výstavbu a obnovu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb, koordinovať spoločné aktivity, iniciatívne formulovať východiská a riešenia, reagovať na nové trendy a spoločne sa podieľať na rozvoji bytového fondu, najmä vylepšením životnosti, trvanlivosti a bezpečnosti obytných domov a tiež zabezpečenia dostupnosti bývania so zreteľom na cenovú primeranosť.

Predmetom memoranda je spolupráca Strán v nasledovnom rozsahu: výmena informácií o aplikačnej praxi a trendoch, transfer know-how, koordinácia aktivít, účasť na rokovaniach iniciatívnych a poradných orgánov, kooperácia na aktivitách zameraných na organizovanie.

Bešeňová ako komunálny líder

Združenie miest a obcí Slovenska bude v pripravovanej pracovnej skupine Štátneho fondu rozvoja bývania zastupovať starosta obce Bešeňová Martin Baran, nakoľko v tejto obci majú aktuálne vybudovaných 81 nájomných bytov a obec sa pritom pripravuje na výstavbu ďalších dvoch bytoviek s celkovo 34 bytmi. Patrí tak medzi komunálnych lídrov v oblasti nájomného bývania na Slovensku.