Štátny fond rozvoja bývania pod vedením generálneho riaditeľa Ing. Juraja Kurňavku každoročne organizuje celoslovenskú odbornú konferenciu pre zamestnancov mestských a okresných úradov za účelom ich informovania o legislatívnych zmenách príslušných právnych predpisov ako aj prediskutovania problematických otázok z praxe súvisiacej s agendou ŠFRB. Rovnako tomu bolo aj tento rok, kedy sa 14.11.2019 v hoteli Grand River Park uskutočnila konferencia s názvom „Výstavba a obnova bytového fondu v roku 2020“.

Cieľom tejto konferencie bolo najmä poukázať na legislatívne zmeny v dôsledku novely zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania účinnej od 01.01.2020 ako aj dať jednotlivým účastníkom možnosť prediskutovať blížiace sa zmeny s tvorcami zákona a príslušnými zamestnancami ŠFRB.

Problematiku vo svojich prednáškach komplexne poňali zamestnanci Štátneho fondu rozvoja bývania. Na konferencii vystúpila aj riaditeľka odboru ekonomiky bývania Ing. Viera Hlaváčová z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Vzhľadom na veľký počet otázok účastníkov konferencie a ich záujem o ďalšie témy vznikla myšlienka zorganizovať túto konferenciu v budúcnosti ako dvojdňovú. 

Veríme, že konferencia priniesla veľa užitočných informácií, ktoré budú účastníci konferencie využívať aj v praxi. Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Celý program tejto zaujímavej konferencie si môžete pozrieť TU.