Na oslave 20-teho výročia od založenia ŠFRB sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Združenia pre podporu obnovy bytových domov, starostovia obcí, predstavitelia samospráv, súčasný a predchádzajúci generálni riaditelia ŠFRB a iní významní hostia.

Generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kurňavka, vo svojom prejave zhodnotil dosiahnuté úspechy fondu od jeho vzniku až po súčasnosť a predstavil svoju víziu do budúcnosti. Poďakoval všetkým, ktorí svojou činnosťou prispeli k tomu aby ŠFRB získalo nezastupiteľné postavenie medzi ekonomickými nástrojmi štátnej pomoci v oblasti bytovej výstavby a obnovy bytového fondu.

Na podujatí so svojim prejavom vystúpili a zhodnotili spoluprácu so ŠFRB predseda Združenia miest a obcí Michal Sýkora, prezident Združenia pre podporu obnovy bytových domov prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., ktorí generálnemu riaditeľovi odovzdali pamätné plakety ako poďakovanie za spoluprácu so ŠFRB. Generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského  rozvoja MDVRR SR Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD. vo svojom prejave zhodnotila našu doterajšiu spoluprácu s MDVRR SR. K príjemnej atmosfére oslavy výročia prispel aj herec a humorista Štefan Skrúcaný, ktorý celý večer moderoval.