priloha-c.-32c_Vyhlasenie-na-uplatnenie-prava-zodpovednosti_2022