Dvojdňová odborná konferencia ŠFRB a Ministerstva dopravy SR pre okresných úradníkov bola zorganizovaná v záujme zvyšovania informovanosti a zároveň aj vyhodnotením vzájomnej spolupráce.

Našim hlavným cieľom bolo informovať zástupcov Okresných úradov a všetkých zúčastnených ohľadom zmien v oblasti podpory rozvoja bývania. Od 1. apríla 2023 je účinná Vyhláška MD SR č. 87/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB. Všetky zmeny nájdete na -> https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/ . Vyhláška reaguje na situáciu, ktorá vznikla zvyšovaním úrokových sadzieb a tiež na rastúce ceny stavebných materiálov a prác.

Témou rokovania bola aj pripravovaná novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Novela má zefektívniť, zjednodušiť a hlavne zrýchliť postup pri vybavovaní žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB a upravuje aj podmienky získania finančnej podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027. Do novely plánujeme zakomponovať aj motivačné prvky, aby žiadatelia investovali finančné nástroje na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za podnetnú diskusiu, množstvo zodpovedaných otázok, konštruktívne hľadanie riešení. Posúva nás to vpred.

ĎAKUJEME.