• Zmena zmluvných podmienok

  MIMORIADNA SPLÁTKA ÚVERU, ZNÍŽENIE/ZVÝŠENIE MESAČNEJ SPLÁTKY ÚVERU

  • Dlžník môže realizovať mimoriadne splátky úveru maximálne 2x ročne. Minimálna výška mimoriadnej splátky úveru je 1.500,-Eur pre fyzické osoby a 15.000,-Eur pre právnické osoby, SVB, obce a mestá
  • V písomnej žiadosti o mimoriadnu splátku úveru dlžník uvedie výšku mimoriadnej splátky a zároveň požiada o skrátenie termínu splatnosti úveru alebo úpravu výšky mesačnej splátky. V prípade právnických osôb, SVB, správcu bytového domu, obce a mestá je prílohou žiadosti aj zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu/zápisnica zo schôdze zastupiteľstva obce/mesta, ktorej súčasťou je odsúhlasenie mimoriadnej splátky úveru.
  • V písomnej žiadosti o zníženie alebo zvýšenie mesačnej splátky dlžník uvedie výšku mesačnej splátky. Platí zásada, že pri znižovaní mesačnej splátky musí byť zachovaná lehota splatnosti úveru ako aj vek dlžníka – úver musí byť splatený do 65 rokov veku dlžníka. V prípade ak dlžník požiada o zvýšenie mesačnej splátky úveru, nie je možné po jej realizácii znovu požiadať o zníženie mesačnej splátky úveru.
  • Schválenie mimoriadnej splátky/zníženie alebo zvýšenie mesačnej splátky úveru je možné len u dlžníkov, ktorí riadne splácajú úver a nemajú žiadnu omeškanú splátku.

  ODKLAD SPLÁTOK ÚVERU

  • Odklad splátok úveru sa povoľuje na dobu 6 mesiacov s možnosťou opätovne predĺžiť odklad splácania úveru o ďalších 6 mesiacov, maximálne však na dobu jedného roku. Odklad splácania úveru sa povoľuje v plnej výške anuitnej splátky, s podmienkou, že úročenie zostatku úveru sa nepozastavuje.
  • Odklad splácania úveru je možný max. 3x po 6 mesiacov počas celej doby splácania úveru.
  • V písomnej žiadosti o odklad splátok úveru musí byť uvedený dôvod, prečo dlžník žiada o odklad splátok úveru.

  Platí zásada, že v čase schvaľovania žiadosti o odklad splátok úveru nesmie byť dlžník/dlžníci v omeškaní so splácaním úveru

  Prílohy k žiadosti v prípade fyzickej osoby:

  • ak je dlžník v hmotnej núdzi – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi
  • ak je dlžník evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o registrácii na ÚPSVaR SR.
  • ak je dlžník dlhodobo práceneschopný – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o práceneschopnosti vystavené ošetrujúcom lekárom
  • ak u dlžníka nastane výrazný pokles príjmu – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o príjme, resp. krátenie úväzku vystavené zamestnávateľom
  • ak je dlžník poberateľom iba materského alebo rodičovského príspevku – je potrebné doložiť originál Potvrdenia zo Sociálnej poisťovne

  Prílohy k žiadosti v prípade obcí a miest:

  • výpis o výške mesačne poukazovaných podielových daní z Daňového úradu v zmysle platného zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
  • zaslanie ročného rozpočtu za príslušný kalendárny rok
  • rozhodnutie obecného alebo mestského zastupiteľstva o spôsobe riešenia dopadu krátenia príjmovej položky rozpočtu obce, mesta na výdavkovú časť s tým, že po sumarizácií prípadných rezerv v rozpočte obce, mesta sa uplatní požiadavka odkladu splácania úveru

  Prílohy k žiadosti v prípade SVB a SBD

  • Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bol odsúhlasený odklad splátok úveru
  • Originál Potvrdenia z banky o aktuálnom zostatku na účte FPUO
  • Originál dokladu o mesačnej tvorbe FPUO

  ZMENA V OSOBE DLŽNÍKA/SPOLUDLŽNÍKA

  Zmena v osobe Dlžníka sa realizuje z nasledovných dôvodov:

  • rozvod manželstva a rozdelenie Bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
  • z dôvodu úmrtia Dlžníka/Spoludlžníka
  • pristúpenie nového Dlžníka/Spoludlžníka k úverovému vzťahu.
  • z dôvodu zániku Dlžníka (ak je Dlžníkom právnická osoba) splynutím, rozdelením, zlúčením.
  • uzavretie Dohody o pristúpení záväzku treťou osobou s vedomím alebo bez vedomia Dlžníka.

  K posúdeniu zmeny v osobe Dlžníka v prípade rozvodu manželstva je potrebné zo strany Dlžníka, ktorý bude preberať splácanie úveru predložiť spolu so žiadosťou:

  • Originál alebo overenú kópiu  Právoplatného  rozsudku o rozvode,
  • Originál alebo overenú kópiu dohody o Bezpodielovom vysporiadaní majetku po rozvode manželstva,
  • Originál alebo overenú kópiu rozsudku o výške výživného pre maloleté/plnoleté dieťa ak nie je súčasťou rozsudku o rozvode

  K preukázaniu schopnosti platenia splátok úveru predložiť:

  • potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za kalendárny štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti a potvrdenie o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci rok a doklad o úhrade,

  V prípade ďalších pohľadávok vzniknutých zo zmluvného alebo iného vzťahu – kópie úverových zmlúv, pôžičiek s jednoznačným uvedením výšky splátky úveru

  K posúdeniu zmeny v osobe dlžníka v prípade úmrtia jedného z dlžníkov je zostávajúci dlžník povinný predložiť:

  • Úmrtný list
  • Právoplatné Rozhodnutie o dedičskom konaní

  Ak bol dlžník v úverovom vzťahu spolu s manželom/manželkou, príp. ďalším dlžníkom je povinný pozostalý dlžník pokračovať v splácaní úveru. Pozostalý dlžník však môže požiadať aj o odklad splátok úveru.

  K posúdeniu zmeny v osobe dlžníka z dôvodu pristúpenia nového dlžníka k úverovému vzťahu je dlžník povinný predložiť:

   v prípade zmeny stavu:

  • Sobášny list (overená kópia),
  • Potvrdenie o trvalom pobyte vydané príslušným mestským alebo obecným úradom.

  V prípade pristúpenia nového dlžníka k úverovému vzťahu:

  • Žiadosť o pristúpenie k úverovému vzťahu
  • Potvrdenie o trvalom pobyte vydané príslušným mestským alebo obecným úradom

  V prípade, ak je Dlžníkom právnická osoba (s výnimkou spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov) a dôjde k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu Dlžníka je Dlžník povinný predložiť ŠFRB:

  • originál výpisu z Obchodného registra (nie starší ako jeden mesiac), preukazujúci túto skutočnosť, t.j. že sa Dlžník zlúčil, splynul s inou spoločnosťou alebo sa rozdelil
  • predložiť všetky dokumenty, z ktorých bude zrejmé prevzatie záväzku pôvodného Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere.

  ZMENA SPRÁVCU BYTOVÉHO DOMU

  K posúdeniu zmeny správcu bytového domu je potrebné predložiť:

  • Výpoveď vlastníkov bytov pôvodnému správcovi bytového domu
  • Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bola odsúhlasená zmena správcu bytového domu
  • Výpis z OR, príp. ŽR , registra spoločenstva vlastníkov bytov a iného registra
  • Zmluva o výkone správy s novým správcom bytového domu

  ZMENA ZHOTOVITEĽA STAVBY – žiadosť predložiť prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu

  K posúdeniu zmeny zhotoviteľa stavby je potrebné predložiť:

  • V prípade právnických osôb, SVB, správcu bytového domu, obce a mestá je prílohou žiadosti zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu/zápisnica zo schôdze zastupiteľstva obce/mesta
  • Ukončenie zmluvného vzťahu (výpoveďou, zrušením,…) zo zmluvy o dielo so súčasným zhotoviteľom stavby.
  • Výpis z obchodného registra nového zhotoviteľa stavby, preukazujúci v predmete činnosti odbornú spôsobilosť na vykonávanie prác, ktoré sú predmetom zmeny.
  • Zmluva o dielo s novým zhotoviteľom stavby

  ZMENA STAVEBNÉHO DOZORU PRI VÝSTAVBE ALEBO OBNOVE NEHNUTEĽNOSTI

  K žiadosť o zmenu stavebného dozoru pri výstavbe alebo obnove nehnuteľnosti je potrebné predložiť:

  • Zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bola odsúhlasená zmena stavebného dozoru v prípade obnovy bytového domu
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru
  • Čestné prehlásenie stavebného dozoru, že vykonáva dozor na predmetnej stavbe a nie je v pracovnom, príbuzenskom a inom vzťahu k dodávateľovi stavby

  ODPUSTENIE ČASTI POSKYTNUTÉHO ÚVERU Z DOVODU NARODENIA DIEŤAŤA

  K posúdeniu žiadosti o odpustenie časti poskytnutého úveru je potrebné predložiť:

  • kópiu rodného listu dieťaťa overenú notárom/matrikou.
  • Potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa a Dlžníka vystavené mestským/obecným úradom

  SÚHLAS SO ZÁPISOM  ĎALŠIEHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

  K posúdeniu žiadosti o súhlas so zápisom záložného práva je potrebné predložiť:

  • Aktuálny výpis z listu vlastníctva vytlačený z „kataster portálu“
  • Žiadosť za vlastníka bytu v bytovom dome musí zaslať Správca bytového domu alebo predseda Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z dôvodu, že správca, príp. predseda spoločenstva je povinný aktuálny zostatok úveru rozpísať podielovo na jednotlivých vlastníkov, pre ktorých je vystavovaný súhlas so zápisom záložného práva.
  • V prípade právnických osôb (SVB, správca bytového domu…) je potrebné v žiadosti uviesť nasledovné údaje:
   • Výška požadovaného úveru
   • Mesačná splátka úveru
   • Mesačná tvorba FPUO
   • Žiadosť podpisuje poverená osoba (konateľ…)

  PREDČASNÉ SPLATENIE ÚVERU

  • Predčasné splatenie úveru sa realizuje na základe písomnej žiadosti podpísanej Dlžníkom a zaslanej poštou na adresu ŠFRB alebo cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.
  • Súhlas s predčasným splatením úveru a vyčíslenie zostatku je vydávané raz mesačne, vždy po termíne realizácie splátky tj. po 15. dni v mesiaci.
  • Pri predčasnom splatení úveru si Štátny fond rozvoja bývania uplatňuje aktuálny zostatok nesplatenej istiny a zostatok nesplatených úrokov za príslušný mesiac. Pri zhoršenej platobnej disciplíne v minulom období budú pri predčasnom splatení úveru uplatnené aj úroky z omeškania.
  • Predčasné splatenie úveru je bez poplatku
  • Po úhrade vyčíslených prostriedkov zmluvný vzťah zanikne, o čom bude klient informovaný písomne.
  • V prípade existujúceho záložného práva na nehnuteľnosť v prospech ŠFRB, bude následne na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zaslaná žiadosť o jeho výmaz.

 • Kolaudačné rozhodnutie

  DORUČENIE PRÁVOPLATNÉHO KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

  • V prípade, že stavba, na ktorú bola poskytnutá podpora vo forme úveru zo ŠFRB podlieha kolaudácii podľa stavebného zákona, termínom dokončenia stavby je deň právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo povolené užívanie stavby.
  • V prípade, že stavba, na ktorú bola poskytnutá podpora vo forme úveru zo ŠFRB nepodlieha kolaudácii podľa stavebného zákona, termínom dokončenia stavby je deň, kedy došlo k protokolárnemu odovzdaniu stavby, prípadne deň, kedy došlo k revízii stavebných práv certifikovaným orgánom, ktorý o tejto skutočnosti vydal revíznu správu.
  • Lehota výstavby vrátane kolaudácie je určená v úverovej zmluvy, t.j. 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu. V prípade, že Kolaudačné rozhodnutie príp. Preberací a odovzdávací protokol o ukončení prác nenadobudne právoplatnosť v lehote 24 mesiacov od dňa otvorenia účtu, môže si ŠFRB uplatniť sankcie v zmysle  zákona 150/2013 Z.z. o ŠFRBv znení neskorších predpisov.
  • Originál, alebo overenú kópiu právoplatného Kolaudačného rozhodnutia príp. Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu o ukončení prác je Dlžník povinný zaslať na adresu ŠFRB do 14 dní odo dňa dátumu právoplatnosti uvedenom na kolaudačnom rozhodnutí príp. na protokole k odovzdaniu stavby.
  • Zároveň je Dlžník povinný predložiť originál alebo overenú kópiu Energetického certifikátu.
  • Preberací a odovzdávací protokol  o ukončení prác, alebo Zápis o odovzdaní a prevzatí ukončených prác, musí obsahovať všetky údaje: meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka, zhotoviteľ, objednávateľ, stavebný alebo technický dozor, iní účastníci konania, dátum ukončenia preberacieho konania.
  • V prípade, že stavbu nie je možné ukončiť v stanovenej lehote, môže Dlžník požiadať ŠFRB v dôsledku dôvodov hodných osobitného zreteľa o predĺženie lehoty dokončenia stavby.
  • V žiadosti o predĺženie lehoty dokončenia stavby je povinný uviesť podrobný dôvod nedodržania lehoty ukončenia stavby.
  • Žiadosť je povinný Dlžník doručiť ŠFRB najneskôr mesiac pred uplynutím lehoty na dokončenie stavby.

 • Zabezpečenie úveru

  ZÁLOŽNÉ ZMLUVY A POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI

  • Predmetom záložného práva je Budova a pozemky, na ktorých Budova stojí a pozemky tvoriace prístup k verejnej komunikácii, spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo Budovy uvedené na liste/och vlastníctva.
  • K zakladanej  nehnuteľnosti musí byť zabezpečený prístup k verejnej komunikácii.
  • Na predloženom liste vlastníctva nemôže byť zapísané predkupné právo, zabezpečovací prevod práva, vecné bremeno osobnej povahy „in personam“ napr. právo doživotného bývania a užívania nehnuteľností (vecné bremeno „in rem“ viažuce sa k nehnuteľnosti ako napr. prípojky, právo prechodu cez pozemok a pod. je možné akceptovať, ak to zásadne nezhoršuje užívanie zakladanej nehnuteľnosti a nakoľko sa viažu k nehnuteľnosti prechádzajú aj na nadobúdateľov).

  K vyhotoveniu záložnej zmluvy je klient povinný predložiť:

  • znalecký posudok nie starší ako 3 mesiace
  • overenú kópiu poistnej zmluvy pre prípad živelných udalostí, ktorou je poistená zakladaná nehnuteľnosť
  • originál Potvrdenia o vinkulácii poistného plnenia v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
  • kópiu dokladu o úhrade poistného
  • potvrdenie o trvalom pobyte  vlastníka zakladanej nehnuteľnosti alebo kópia občianskeho preukazu
  • súhlas banky so zriadením záložného práva k nehnuteľnosti v prospech ŠFRB v prvom rade v prípade, že na zakladanej nehnuteľnosti viazne ťarcha v prospech banky

  ŠFRB zasiela Dlžníkovi na podpis vypracované Záložné zmluvy v piatich vyhotoveniach a Návrh na vklad záložného práva v troch vyhotoveniach. Dlžník si ponechá dve vyhotovenia Záložných zmlúv.

  Dve vyhotovenia Záložných zmlúv spolu s tromi vyhotoveniami Návrhov na vklad záložného práva podá na príslušnom Okresnom úrade, katastrálny odbor.

  Podanie je klient povinný dokladovať  ŠFRB zaslaním:

  • jedného vyhotovenia Návrhu na vklad záložného práva s pečiatkou príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor
  • jedného vyhotovenia podpísanej Záložnej zmluvy a to obratom,   najneskôr do 5 dní od podania.