• Zmena zmluvných podmienok

  MIMORIADNA SPLÁTKA ÚVERU/ZVÝŠENIE MESAČNEJ SPLÁTKY ÚVERU

  • Mimoriadnu splátku úveru je možné realizovať najviac 2x za kalendárny rok vo výške od 1 500,- € pre fyzické osoby a od 15 000,- € pre právnické osoby.
  • K  dátumu podania písomnej žiadosti o mimoriadnu splátku  úveru nesmie byť Dlžník v omeškaní so splácaním úveru.
  • V žiadosti o mimoriadnu splátku úveru Dlžník uvedie výšku mimoriadnej splátky úveru a zároveň požiada o skrátenie lehoty splatnosti úveru alebo úpravu výšky anuitnej splátky úveru. Zároveň v deň podania žiadosti o mimoriadnu splátku úveru vloží finančné prostriedky na splátkový účet Fondu.
  • V prípade úverov poskytnutých na obstaranie nájomných bytov sa mimoriadna splátka úveru nepovoľuje z dôvodu zachovania nájomného charakteru bytov po dobu 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
  • Dlžník môže písomne požiadať aj o zvýšenie anuitnej splátky úveru.  Platí zásada, že po realizácií  navýšenia anuitnej splátky úveru nie je možné opätovne požiadať o zníženie anuitnej splátky úveru.

  ODKLAD SPLÁTOK ÚVERU

  K  dátumu podania žiadosti o odklad splátok úveru nesmie byť Dlžník v omeškaní so splácaním úveru.

  Odklad splátok úveru sa povoľuje v plnej výške anuitnej splátky úveru, s podmienkou, že úročenie zostatku úveru sa nepozastavuje. Všetky odložené splátky po uplynutí času odkladu je Dlžník povinný uhradiť a z toho dôvodu sú odložené splátky rozpočítané do nasledujúcich splátok.

  Fyzické osoby

   • Dlžník fyzická osoba môže v roku 2020 požiadať o odklad splátok úveru z dôvodu výskytu koronavírusu 2019-nCoV iba raz maximálne  o  3 mesiace. Fond jeho žiadosti automaticky vyhovie. Dlžník k žiadosti neprikladá žiadne prílohy, potvrdenia, dokumenty a pod.
   • Dlžník, ktorý požiadal o odklad splátok úveru v roku 2020 z dôvodu výskytu koronavírusu 2019-nCoV môže mať predĺženú maximálnu lehotu splatnosti úveru najviac o 12 mesiacov.
   • Dlžník fyzická osoba môže požiadať o odklad splátok úveru aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa. K žiadosti o odklad splátok úveru je dlžník povinný k žiadosti predložiť nasledovné doklady:
     • z dôvodu poberania dávok v hmotnej núdzi – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi,
     • z dôvodu straty zamestnania – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o registrácii na ÚPSVaR SR,
     • z dôvodu práceneschopnosti – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o práceneschopnosti vystavené ošetrujúcim lekárom s predpokladanou dobou práceneschopnosti,
     • z dôvodu výrazného poklesu príjmu – je potrebné doložiť Potvrdenie o znížení príjmu, napr. potvrdenie o poberaní ošetrovného, krátenie úväzku vystavené zamestnávateľom,
     • z dôvodu poberania  iba materského alebo rodičovského príspevku –  je potrebné doložiť originál Potvrdenia zo Sociálnej poisťovne,
     • v prípade  ak je Dlžník zároveň SZČO alebo konateľ / spoločník v  s.r.o. – čestné vyhlásenie o znížení príjmu so zdôvodnením z akého dôvodu došlo k zníženiu tržieb,
     • popis iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.

  Odklad splátok úveru z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže Dlžník požiadať maximálne 3x počas celého obdobia splatnosti úveru v celkovej dĺžke maximálne 18 mesiacov. Do vyššie stanoveného počtu a lehoty žiadostí sa nezapočítava žiadosť o odklad splátok úveru z dôvodu výskytu koronavírusu 2019-nCoV.

  Právnické osoby 

   • Dlžník právnická osoba môže požiadať o odklad splátok úveru v roku 2020 z dôvodu výskytu koronavírusu 2019-nCoV iba raz najviac o 6 mesiacov. V prípade, že Dlžník má zriadenú vinkuláciu 3 splátok úveru v prospech Fondu, môže Dlžník v rámci žiadosti o odklad splátok požiadať Fond o súhlas so zrušením vinkulácie 3 splátok. Prevod vinkulovanej sumy sa uskutoční na jeho splátkový účet a zúčtujú sa 3 splátky úveru. Fond následne umožní odklad splátok úveru na obdobie zostávajúcich maximálne 3 mesiacov.
   • V prípade prevodu vinkulovanej sumy podľa predchádzajúceho odseku je Dlžník zároveň povinný zriadiť a Fondu preukázať novú vinkuláciu vo výške 3-násobku mesačnej splátky úveru a to do 12 mesiacov od zrušenia vinkulácie.
   • Dlžník, ktorý požiadal o odklad splátok úveru v roku 2020 z dôvodu výskytu koronavírusu 2019-nCoV môže mať predĺženú maximálnu lehotu splatnosti úveru najviac o 12 mesiacov. 

  K žiadosti o odklad splátok úveru je Dlžník právnická osoba povinný doložiť nasledovné dokumenty:

  Obec/mesto/VÚC/nezisková organizácia:

      • k žiadosti o odklad splátok úveru z dôvodu výskytu koronavírusu 2019-nCoV predkladá:  čestné vyhlásenie o poklese príjmu, ktorý dlžníkovi neumožňuje riadne a včas plniť záväzky z úverovej zmluvy.
      • k žiadosti o odklad splátok úveru z dôvodov hodných osobitného zreteľa predkladá:
        • podrobné zdôvodnenie potreby odkladu splátok,
        • výpisy z účtu,  za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti o odklad splátok úveru,  z ktorých bude zrejmé, že príjem z nájmu bytov v nájomnom bytovom dome poklesol  minimálne o 20%,  čo dlžníkovi neumožňuje riadne a včas plniť záväzky z úverovej zmluvy.
        • zápisnicu z obecného/mestského zastupiteľstva/zastupiteľstva samosprávneho kraja, ktorá obsahuje súhlas zastupiteľstva s odkladom splátok úveru. 

  Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

      • k žiadosti o odklad splátok úveru z dôvodu výskytu koronavírusu 2019-nCoV predkladajú:
        • potvrdenie, že príjem do FPUO v bytovom dome poklesol o minimálne 20%. Pokles príjmu je dlžník povinný preukázať výpisom z účtu FPUO za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti o odklad splátok úveru.
        • zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá obsahuje súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov s odkladom splátok úveru,
      • k žiadosti o odklad splátok úveru z dôvodov hodných osobitného zreteľa predkladajú:
        • podrobné zdôvodnenie potreby odkladu splátok úveru,
        • zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá obsahuje súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov s odkladom splátok úveru,
        • potvrdenie, že príjem do FPUO v bytovom dome poklesol o minimálne 20%.  Dlžník je povinný preukázať pokles príjmu výpisom z účtu FPUO za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti o odklad splátok úveru.

  Iná právnická osoba k žiadosti o odklad splátok úveru z dôvodov hodných osobitného zreteľa predkladá podrobné zdôvodnenie potreby odkladu splátok úveru a výpis z účtu preukazujúcu, že príjem z nájmu bytov v nájomnom bytovom dome poklesol o minimálne 20% za     posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti o odklad splátok úveru, čo dlžníkovi neumožňuje riadne a včas plniť záväzky z úverovej zmluvy. Zároveň Dlžník musí preukázať pokles príjmu výpismi z účtu  za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadostí o odklad splátok úveru.

  Odklad splátok úveru z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže Dlžník požiadať maximálne 3x počas celého obdobia splatnosti úveru v celkovej dĺžke maximálne 18 mesiacov. Do vyššie stanoveného počtu a lehoty žiadostí sa nezapočítava žiadosť o odklad splátok úveru z dôvodu výskytu koronavírusu 2019-nCoV.

  ZMENA V OSOBE DLŽNÍKA/SPOLUDLŽNÍKA

  Zmena v osobe Dlžníka sa realizuje z nasledovných dôvodov:

  • rozvod manželstva a rozdelenie Bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
  • z dôvodu úmrtia Dlžníka/Spoludlžníka
  • pristúpenie nového Dlžníka/Spoludlžníka k úverovému vzťahu.
  • z dôvodu zániku Dlžníka (ak je Dlžníkom právnická osoba) splynutím, rozdelením, zlúčením.
  • uzavretie Dohody o pristúpení záväzku treťou osobou s vedomím alebo bez vedomia Dlžníka.

  K posúdeniu zmeny v osobe Dlžníka v prípade rozvodu manželstva je potrebné zo strany Dlžníka, ktorý bude preberať splácanie úveru predložiť spolu so žiadosťou:

  • Originál alebo overenú kópiu  Právoplatného  rozsudku o rozvode,
  • Originál alebo overenú kópiu dohody o Bezpodielovom vysporiadaní majetku po rozvode manželstva,
  • Originál alebo overenú kópiu rozsudku o výške výživného pre maloleté/plnoleté dieťa ak nie je súčasťou rozsudku o rozvode

  K preukázaniu schopnosti platenia splátok úveru predložiť:

  • potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za kalendárny štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti a potvrdenie o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci rok a doklad o úhrade,

  V prípade ďalších pohľadávok vzniknutých zo zmluvného alebo iného vzťahu – kópie úverových zmlúv, pôžičiek s jednoznačným uvedením výšky splátky úveru

  K posúdeniu zmeny v osobe dlžníka v prípade úmrtia jedného z dlžníkov je zostávajúci dlžník povinný predložiť:

  • Úmrtný list
  • Právoplatné Rozhodnutie o dedičskom konaní

  Ak bol dlžník v úverovom vzťahu spolu s manželom/manželkou, príp. ďalším dlžníkom je povinný pozostalý dlžník pokračovať v splácaní úveru. Pozostalý dlžník však môže požiadať aj o odklad splátok úveru.

  K posúdeniu zmeny v osobe dlžníka z dôvodu pristúpenia nového dlžníka k úverovému vzťahu je dlžník povinný predložiť:

   v prípade zmeny stavu:

  • Sobášny list (overená kópia),
  • Potvrdenie o trvalom pobyte vydané príslušným mestským alebo obecným úradom.

  V prípade pristúpenia nového dlžníka k úverovému vzťahu:

  • Žiadosť o pristúpenie k úverovému vzťahu
  • Potvrdenie o trvalom pobyte vydané príslušným mestským alebo obecným úradom

  V prípade, ak je Dlžníkom právnická osoba (s výnimkou spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov) a dôjde k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu Dlžníka je Dlžník povinný predložiť ŠFRB:

  • originál výpisu z Obchodného registra (nie starší ako jeden mesiac), preukazujúci túto skutočnosť, t.j. že sa Dlžník zlúčil, splynul s inou spoločnosťou alebo sa rozdelil
  • predložiť všetky dokumenty, z ktorých bude zrejmé prevzatie záväzku pôvodného Dlžníka vyplývajúceho zo Zmluvy o úvere.

  ZMENA SPRÁVCU BYTOVÉHO DOMU

  K posúdeniu zmeny správcu bytového domu je potrebné predložiť:

  • Výpoveď vlastníkov bytov pôvodnému správcovi bytového domu
  • Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bola odsúhlasená zmena správcu bytového domu
  • Výpis z OR, príp. ŽR , registra spoločenstva vlastníkov bytov a iného registra
  • Zmluva o výkone správy s novým správcom bytového domu

  ZMENA ZHOTOVITEĽA STAVBY – žiadosť predložiť prostredníctvom pracovníka mestského úradu v sídle okresu

  K posúdeniu zmeny zhotoviteľa stavby je potrebné predložiť:

  • V prípade právnických osôb, SVB, správcu bytového domu, obce a mestá je prílohou žiadosti zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu/zápisnica zo schôdze zastupiteľstva obce/mesta
  • Ukončenie zmluvného vzťahu (výpoveďou, zrušením,…) zo zmluvy o dielo so súčasným zhotoviteľom stavby.
  • Výpis z obchodného registra nového zhotoviteľa stavby, preukazujúci v predmete činnosti odbornú spôsobilosť na vykonávanie prác, ktoré sú predmetom zmeny.
  • Zmluva o dielo s novým zhotoviteľom stavby

  ZMENA STAVEBNÉHO DOZORU PRI VÝSTAVBE ALEBO OBNOVE NEHNUTEĽNOSTI

  K žiadosť o zmenu stavebného dozoru pri výstavbe alebo obnove nehnuteľnosti je potrebné predložiť:

  • Zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bola odsúhlasená zmena stavebného dozoru v prípade obnovy bytového domu
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru
  • Čestné prehlásenie stavebného dozoru, že vykonáva dozor na predmetnej stavbe a nie je v pracovnom, príbuzenskom a inom vzťahu k dodávateľovi stavby

  ODPUSTENIE ČASTI POSKYTNUTÉHO ÚVERU Z DOVODU NARODENIA DIEŤAŤA

  K posúdeniu žiadosti o odpustenie časti poskytnutého úveru je potrebné predložiť:

  • kópiu rodného listu dieťaťa overenú notárom/matrikou.
  • Potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa a Dlžníka vystavené mestským/obecným úradom

  SÚHLAS SO ZÁPISOM  ĎALŠIEHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

  Fyzické osoby

  • V písomnej žiadosti o súhlas so zápisom záložného práva je Dlžník – fyzická osoba je povinný uviesť pre akú finančnú inštitúciu žiada súhlas so zápisom záložného práva.
  • K žiadosti o súhlas so zápisom záložného práva doloží aktuálny výpis z listu vlastníctva vytlačený z „kataster portálu“.
  • Žiadosť za vlastníka bytu v bytovom dome zasiela  Správca bytového domu alebo predseda Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Správca bytového domu, príp. predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov  je povinný aktuálny zostatok úveru rozpísať podielovo na vlastníka bytu, pre ktorého  je vystavovaný súhlas so zápisom záložného práva.

  Právnické osoby

  • V prípade právnických osôb  – vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom/spoločenstvom, je správca bytového domu alebo predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov   povinný v písomnej žiadosti uviesť pre akú finančnú inštitúciu žiada súhlas so zápisom záložného práva.
  • Zároveň v  žiadosti uvedie výšku požadovaného úveru v inej finančnej inštitúcii, výšku anuitnej splátky požadovaného úveru, výšku mesačnej tvorby FPUO.

  PREDČASNÉ SPLATENIE ÚVERU

  V zmysle Zákona o ŠFRB č. 150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov § 18 bod 6 je fond povinný umožniť predčasné splatenie zostatku poskytnutého úveru na základe písomnej žiadosti Dlžníka.

  • Predčasné splatenie úveru sa realizuje na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou na adresu Fondu.
  • Súhlas s predčasným splatením úveru a vyčíslenie zostatku je vydávané raz mesačne, vždy po termíne realizácie splátky t. j. po 15. dni kalendárneho  mesiaca.
  • Pri predčasnom splatení úveru si Fond uplatňuje aktuálny zostatok nesplatenej istiny a zostatok nesplatených úrokov za príslušný mesiac. Pri zhoršenej platobnej disciplíne v minulom období budú pri predčasnom splatení úveru uplatnené aj úroky z omeškania.
  • Predčasné splatenie úveru je bez poplatku.
  • Po zúčtovaní  vyčíslených prostriedkov zmluvný vzťah zanikne, o čom Fond Dlžníka písomne informuje.
  • V prípade existujúceho záložného práva na nehnuteľnosť v prospech Fondu, bude následne na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor zaslaná žiadosť o jeho výmaz.

  V prípade úverov poskytnutých na obstaranie nájomného bytu alebo obstaranie ubytovacieho bytu môže Dlžník požiadať o predčasné splatenie úveru až po uplynutí 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia nájomného bytu alebo minimálnej doby poskytovania ubytovania v ubytovacom dome v zmysle zákona o ŠFRB č. 150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 • Kolaudačné rozhodnutie

  DORUČENIE PRÁVOPLATNÉHO KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

  • V prípade, že stavba, na ktorú bola poskytnutá podpora vo forme úveru zo ŠFRB podlieha kolaudácii podľa stavebného zákona, termínom dokončenia stavby je deň právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bolo povolené užívanie stavby.
  • V prípade, že stavba, na ktorú bola poskytnutá podpora vo forme úveru zo ŠFRB nepodlieha kolaudácii podľa stavebného zákona, termínom dokončenia stavby je deň, kedy došlo k protokolárnemu odovzdaniu stavby, prípadne deň, kedy došlo k revízii stavebných práv certifikovaným orgánom, ktorý o tejto skutočnosti vydal revíznu správu.
  • Lehota výstavby vrátane kolaudácie je určená v úverovej zmluvy, t.j. 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu. V prípade, že Kolaudačné rozhodnutie príp. Preberací a odovzdávací protokol o ukončení prác nenadobudne právoplatnosť v lehote 24 mesiacov od dňa otvorenia účtu, môže si ŠFRB uplatniť sankcie v zmysle  zákona 150/2013 Z.z. o ŠFRBv znení neskorších predpisov.
  • Originál, alebo overenú kópiu právoplatného Kolaudačného rozhodnutia príp. Preberacieho a odovzdávajúceho protokolu o ukončení prác je Dlžník povinný zaslať na adresu ŠFRB do 14 dní odo dňa dátumu právoplatnosti uvedenom na kolaudačnom rozhodnutí príp. na protokole k odovzdaniu stavby.
  • Zároveň je Dlžník povinný predložiť originál alebo overenú kópiu Energetického certifikátu.
  • Preberací a odovzdávací protokol  o ukončení prác, alebo Zápis o odovzdaní a prevzatí ukončených prác, musí obsahovať všetky údaje: meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka, zhotoviteľ, objednávateľ, stavebný alebo technický dozor, iní účastníci konania, dátum ukončenia preberacieho konania.
  • V prípade, že stavbu nie je možné ukončiť v stanovenej lehote, môže Dlžník požiadať ŠFRB v dôsledku dôvodov hodných osobitného zreteľa o predĺženie lehoty dokončenia stavby.
  • V žiadosti o predĺženie lehoty dokončenia stavby je povinný uviesť podrobný dôvod nedodržania lehoty ukončenia stavby.
  • Žiadosť je povinný Dlžník doručiť ŠFRB najneskôr mesiac pred uplynutím lehoty na dokončenie stavby.

 • Zabezpečenie úveru

  ZÁLOŽNÉ ZMLUVY A POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI

  • Predmetom záložného práva je Budova a pozemky, na ktorých Budova stojí a pozemky tvoriace prístup k verejnej komunikácii, spoločné časti, zariadenia a príslušenstvo Budovy uvedené na liste/och vlastníctva.
  • K zakladanej  nehnuteľnosti musí byť zabezpečený prístup k verejnej komunikácii.
  • Na predloženom liste vlastníctva nemôže byť zapísané predkupné právo, zabezpečovací prevod práva, vecné bremeno osobnej povahy „in personam“ napr. právo doživotného bývania a užívania nehnuteľností (vecné bremeno „in rem“ viažuce sa k nehnuteľnosti ako napr. prípojky, právo prechodu cez pozemok a pod. je možné akceptovať, ak to zásadne nezhoršuje užívanie zakladanej nehnuteľnosti a nakoľko sa viažu k nehnuteľnosti prechádzajú aj na nadobúdateľov).

  K vyhotoveniu záložnej zmluvy je klient povinný predložiť:

  • znalecký posudok nie starší ako 3 mesiace
  • overenú kópiu poistnej zmluvy pre prípad živelných udalostí, ktorou je poistená zakladaná nehnuteľnosť
  • originál Potvrdenia o vinkulácii poistného plnenia v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
  • kópiu dokladu o úhrade poistného
  • potvrdenie o trvalom pobyte  vlastníka zakladanej nehnuteľnosti alebo kópia občianskeho preukazu
  • súhlas banky so zriadením záložného práva k nehnuteľnosti v prospech ŠFRB v prvom rade v prípade, že na zakladanej nehnuteľnosti viazne ťarcha v prospech banky

  ŠFRB zasiela Dlžníkovi na podpis vypracované Záložné zmluvy v piatich vyhotoveniach a Návrh na vklad záložného práva v troch vyhotoveniach. Dlžník si ponechá dve vyhotovenia Záložných zmlúv.

  Dve vyhotovenia Záložných zmlúv spolu s tromi vyhotoveniami Návrhov na vklad záložného práva podá na príslušnom Okresnom úrade, katastrálny odbor.

  Podanie je klient povinný dokladovať  ŠFRB zaslaním:

  • jedného vyhotovenia Návrhu na vklad záložného práva s pečiatkou príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor
  • jedného vyhotovenia podpísanej Záložnej zmluvy a to obratom,   najneskôr do 5 dní od podania.