INFORMÁCIA O PROJEKTE – IROP II

Názov projektu:  Poskytovanie podpory na obnovu bytovej budovy z IROP II

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum uzavretia Zmluvy o financovaní: 28.11.2018

Výška poskytnutých finančných prostriedkov z EÚ: 55 594 615,40 €

Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu SR a EÚ:  69 500 000,00 €

Celková výška alokovaných finančných prostriedkov na finančný nástroj: 86 875 000,00 €

Informácia: Finančný nástroj predstavuje zvýhodnený úver na zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom kompletnej obnovy bytových domov. Podporené budú žiadosti o úver (projekty), ktorých opatrenia na úsporu energie budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť, ide len o jednu z hlavných oprávnených podmienok pre tento druh projektu.

Oprávnení žiadatelia zvýhodnených úverov:

  • Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom
  • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Účely podpory:

  • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov;
  • Izolácia striech vrátane výstavby novej šikmej strechy;
  • Izolácia fasádnych stien a sokla;
  • Izolácia pivničných stropov a deliacich konštrukcií medzi bytmi a nebytovými priestormi;
  • Výmena okien, vchodových dverí a ďalších otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch;
  • Odstránenie systémových porúch bytových domov;
  • Modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia spotreby tepla;
  • Výmena alebo renovácia odovzdávacej stanice tepla alebo kotolne, ako aj systémov na prípravu teplej vody;
  • Závažné opravy alebo výmena systémov vykurovania a teplej vody;
  • Výmena alebo oprava spoločne využívaných technických systémov budovy (kanalizácia, elektrické zariadenia požiarnej ochrany, rozvody pitnej vody, zariadenia vetracích systémov a rozvody plynu);
  • Závažné opravy výťahov alebo ich výmena a nahradenie energeticky efektívnejšími výťahmi;
  • Modernizácia osvetlenia;
  • Náklady na realizáciu časti projektu, ktorá sa týka opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a energií z obnoviteľných zdrojov;
  • Stavebné úpravy bytových domov, ktorým sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu;
  • Súvisiaca projektová dokumentácia.

Ďalšie informácie:

www.sfrb.sk

www.mirri.gov.sk