Novinky a smerovanie ŠFRB predstavil na rokovaní Komory obcí a Rady ZMOS generálny riaditeľ ŠFRB, Juraj Kvetko: „Naša podpora pre mestá a obce aj v spolupráci so Združením miesta a obcí Slovenska je potrebná. Obsah programu a jednotlivých diskusií boli počas stretnutia na vysokej odbornej a konštruktívnej úrovni. Ďakujem za príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi miest a obcí a tiež prezentovať na tomto rokovaní smerovanie ŠFRB.

Očakáva sa, že od januára 2021 bude zákon o ŠFRB aktualizovaný a novela zákona by mala priniesť veľa pozitívnych zmien.

Medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB bolo skončené. Dňa 17.9.2020 bol návrh novely zákona o ŠFRB prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR. Predmetný materiál bude následne prerokovaný v najbližšom období na rokovaní vlády SR. Schválením v parlamente a podpísaním návrhu zákona prezidentkou SR by mal byť zákon o ŠFRB vyhlásený v Zbierke zákonov SR s účinnosťou od 01.01.2021.

 • navrhuje sa zvýšenie limitu úveru poskytnutého ŠFRB na nájomné bývanie
 • navrhuje sa zvýšenie limitu poskytnutia podpory v kategórii domovov sociálnych služieb, čo je špecifická forma bývania pre staršiu kategóriu spoluobčanov; rovnako tak aj pre hendikepovaných občanov a ľudí odkázaných na pomoc iných
 • zníženie administratívnej náročnosti pri podávaní a schvaľovaní žiadostí

 „Máme ambíciu posilniť segment nájomných bytov. V súčasnosti pripravovaná novela zákona o ŠFRB by mala zabezpečiť, že budovanie nájomných bytov bude jednoduchšie“, dopĺňa Juraj Kvetko.

 Na rokovaní Komory obcí a Rady ZMOS, Štátny fond rozvoja bývania predstavil aj tieto novinky:

Výstavba nájomných bytov s finančnou podporou ŠFRB:

 • Účel a parametre podpory
 • Výška podpory a úrokovej sadzby
 • Aké sú základné podmienky pre poskytnutie podpory
 • Akým spôsobom je možné úver zabezpečiť
 • Termíny podania žiadostí
 • Navrhované zmeny v legislatíve s účinnosťou od januára 2021 v kocke

Výstavba a obnova zariadení sociálnych služieb (ZSS) s finančnou podporou ŠFRB:

 • Akým zariadeniam je poskytovaná podpora zo ŠFRB
 • Kto môže byť žiadateľom
 • Účel podpory ZSS
 • Aká je maximálna výška úveru, úroková sadzba, lehota splatnosti úveru
 • Aké sú možnosti obnovy
 • Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie ZSS
 • Termíny a miesto podania žiadosti
 • Navrhované zmeny v legislatíve s účinnosťou od januára 2021 v kocke

Viac informácií nájdete TU.