V súčasnosti upravuje postavenie ŠFRB zákon č. 150/2013 Z. z.  o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, na základe ktorého ŠFRB financuje priority štátnej bytovej politiky schválené vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Výstavba nájomných bytov má nielenže demografický, ale rovnako tak aj ekonomický rozmer. V súčasnosti však výstavba nájomných bytov naráža na rôzne úskalia. Hlavnými problémami je nedostatok pozemkov vhodných pre výstavbu nájomných bytov, chápanie nájomného bytu ako menej hodnotnej komodity v porovnaní s bytom v súkromnom vlastníctve, v niektorých oblastiach vysoká ponuka komerčného bývania spätá s vysokou dostupnosťou komerčných úverov a v neposlednom rade, verejné obstarávanie.

Akú pomoc môžu očakávať investori od ŠFRB v budúcnosti?

Štátny fond prichádza s novým dynamickým návrhom koncepcie, ktorá by mala výrazne zvýšiť informovanosť súkromného a verejného sektora o možnostiach financovania nájomných bytov a vytvoriť vysokokvalifikované odborné poradenstvo zo strany ŠFRB“, Ing. Juraj Kvetko, PhD., generálny riaditeľ ŠFRB.

Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu pri obstarávaní nájomného bytu?

Najvýznamnejšími žiadateľmi o podporu na výstavbu nájomných bytov sú obce a mestá. Rovnako sa môžu uchádzať o podporu aj samosprávne kraje. Počas posledného obdobia eviduje ŠFRB zvýšený záujem o nájomné byty v podnikateľskom sektore, ktorý vychádza aj z prijatých zmien v legislatíve, ktorá priniesla zatraktívnenie tohto produktu v súkromnej sfére, a teda v podnikateľskom prostredí.

Novinky pri podpore financovania výstavby nájomných bytov prostredníctvom ŠFRB

Novinkou je možnosť zabezpečenia čiastkovým zakladaním rozostavanej stavby, čím sa vytvára príležitosť pre nových žiadateľov o úver, ktorí nemajú možnosť predložiť dostatočné zabezpečenie v požadovanej výške a môžu ručiť zhotovovanou financovanou nehnuteľnosťou a pozemkom.

Čo všetko musí žiadateľ o podporu ŠFRB na výstavbu nájomného bytu pri výstavbe tohto typu bývania zachovať?

K základným parametrom patria požiadavky na nové stavby týkajúce sa zatriedenia stavby do energetickej triedy, čo sa týka aj vlastností samotných konštrukcií. Podlahová plocha bytu v bytovom dome môže byť najviac 80 m2, ak je však žiadateľ obec, maximálna priemerná podlahová plocha bytu musí byť do 60 m2. Ďalšou podmienkou je, že musia byť zhotovené v určitom štandarde. Pri bežnom štandarde, byt musí byť vybavený kuchynskou linkou, hygienickým zariadením, vykurovaním atď. Ak je žiadateľom právnická osoba, lokalita nájomného bytu musí byť v katastri mesta, alebo v katastri obce priamo susediacej s mestom.

Novela zákona o ŠFRB

Medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB bolo skončené. Dňa 17.9.2020 bol návrh novely zákona o ŠFRB prerokovaný v Legislatívnej rade vlády SR. Predmetný materiál bude následne prerokovaný v najbližšom období na rokovaní vlády SR. Schválením v parlamente a podpísaním návrhu zákona prezidentkou SR by mal byť zákon o ŠFRB vyhlásený v Zbierke zákonov SR s účinnosťou od 01.01.2021.

Novela zákona č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB by sa mala dotknúť napríklad aj týchto zmien:

 • navrhuje sa zvýšenie limitu úveru poskytnutého ŠFRB na nájomné bývanie
 • navrhuje sa zvýšenie limitu poskytnutia podpory v kategórii domovov sociálnych služieb, čo je špecifická forma bývania pre staršiu kategóriu spoluobčanov; rovnako tak aj pre hendikepovaných občanov a ľudí odkázaných na pomoc iných
 • zníženie administratívnej náročnosti pri podávaní a schvaľovaní žiadostí

Kde záujemcovia robia pri žiadostiach o finančnú podporu ŠFRB najčastejšie chyby?

 • Dodržanie maximálnej podlahovej plochy bytu (PP bytu) – do plochy bytov sa v bytovom dome zarátavajú aj balkóny, loggie a terasy (podlahová plocha jednotlivého bytu nesmie presiahnuť 80 m2), do podlahovej plochy bytu v rodinnom dome sa nezaratáva.
 • Pre obce a mestá je dodržanie max. limitu oprávnených nákladov stavby na m2 PP bytu (výška oprávnených nákladov sa určuje podľa energetickej triedy daného bytu).
 • V kúpnej zmluve a zmluve o budúcej kúpnej zmluve je častokrát nejednoznačne stanovená kúpna cena, zahrnuté neoprávnené náklady.
 • Neoverená projektová dokumentácia stavebným úradom.
 • Nedostatočne spracovaná projektová dokumentácia, nesprávne vypočítané výmery jednotlivých bytov a pod.

V prípade obstarania nájomných bytov kúpou:

 • Predmetom kúpy sú byty, ktoré vznikli prestavbou bytovej budovy (úver bolo možné poskytnúť len na prestavbu nebytovej budovy na byty).
 • Nepreukázanie schopnosti splácania úveru – najmä pri žiadateľovi, ktorým je právnická osoba (podnikateľský subjekt).
 • Ťarchy na liste vlastníctva kupovanej alebo zakladanej nehnuteľnosti.
 • Nevysporiadaný pozemok pod prístupovou komunikáciou k objektu.
 • Nedostatočná hodnota zabezpečenia vyplývajúca zo znaleckého posudku.
 • Nedoložené alebo neúplné doklady, nesúlad v dokumentoch a pod.

Skalica: Výstavba nájomných bytov aj za finančnej podpory ŠFRB