INFORMÁCIA O PROJEKTE – REACT EU

Názov projektu:  Poskytovanie podpory na obnovu bytovej budovy z REACT-EU

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum uzavretia Zmluvy o financovaní:  12.11.2021

Výška poskytnutých finančných prostriedkov z EÚ: 47 800 000,00 €

Celková výška alokovaných finančných prostriedkov na finančný nástroj: 56 235 294,12 €

Informácia: Finančný nástroj predstavuje zvýhodnený úver na zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom komplexnej alebo čiastočnej obnovy bytových domov. Podporené budú žiadosti o úver (projekty), ktorých opatrenia na úsporu energie budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne platných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízko energetických budov a budov s takmer nulovou spotrebou energie.

Oprávnení žiadatelia zvýhodnených úverov:

  • Vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom
  • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Účely podpory:

  • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov;
  • Izolácia striech vrátane výstavby novej šikmej strechy;
  • Izolácia fasádnych stien a sokla;
  • Izolácia pivničných stropov a deliacich konštrukcií medzi bytmi a nebytovými priestormi;
  • Výmena okien, vchodových dverí a ďalších otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch;
  • Odstránenie systémových porúch bytových domov;
  • Modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia spotreby tepla;
  • Výmena alebo renovácia odovzdávacej stanice tepla alebo kotolne, ako aj systémov na prípravu teplej vody;
  • Závažné opravy alebo výmena systémov vykurovania a teplej vody;
  • Výmena alebo oprava spoločne využívaných technických systémov budovy (kanalizácia, elektrické zariadenia požiarnej ochrany, rozvody pitnej vody, zariadenia vetracích systémov a rozvody plynu);
  • Závažné opravy výťahov alebo ich výmena a nahradenie energeticky efektívnejšími výťahmi;
  • Modernizácia osvetlenia;
  • Náklady na realizáciu časti projektu, ktorá sa týka opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a energií z obnoviteľných zdrojov;
  • Stavebné úpravy bytových domov, ktorým sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu;
  • Súvisiaca projektová dokumentácia.

Cieľom projektu je dosiahnutie nasledovných očakávaných výsledkov:

Kód Ukazovateľ

Merná jednotka

Cieľová hodnota (2023)

Zdroj dát

C031 Počet domácností zaradených do zlepšenej
energetickej triedy
počet 4 431

ŠFRB/

SIEA

O0259 Ročná spotreba primárnej energie  v bytových domoch kWh/rok 24 315 441 SIEA
O0255 Konečná spotreba energie kWh/rok 20 668 125 SIEA
C034 Odhadované ročné zníženie emisií
skleníkových plynov
t ekviv. CO2 2 935,35

ITMS/

SIEA

Pozn: údaje sú podľa OP IROP verzia 9.0

Ďalšie informácie:

www.sfrb.sk

www.mirri.gov.sk