• Radu fondu zriaďuje minister ako svoj poradný orgán pre tvorbu a použite prostriedkov fondu.
  • Rada fondu má 9 členov a to 1 zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, 1 zástupca organizácie zastupujúci podnikateľov, 2 zástupcovia Štátneho fondu rozvoja bývania a 5 zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorých menuje a odvoláva minister na základe vlastného výberu.
  • Predsedom Rady fondu je generálny tajomník ministerstva, alebo iný zamestnanec ministerstva, ktorého menuje minister podľa odseku 2 tohto článku.
  • V mene Rady fondu koná jej predseda.