• Radu fondu zriaďuje minister ako svoj poradný orgán pre tvorbu a použite prostriedkov fondu.
 • Rada fondu má 9 členov a to 1 zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, 1 zástupca organizácie zastupujúci podnikateľov, 2 zástupcovia Štátneho fondu rozvoja bývania a 5 zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorých menuje a odvoláva minister na základe vlastného výberu.
 • Predsedom Rady fondu je generálny tajomník ministerstva, alebo iný zamestnanec ministerstva, ktorého menuje minister podľa odseku 2 tohto článku.
 • V mene Rady fondu koná jej predseda.

Členovia Rady fondu

 1. Mgr. Tibor Šimoni, MBA /predseda/
  generálny tajomník služobného úradu MDV SR
 2. Ing. Juraj Kurňavka
  generálny riaditeľ ŠFRB
 3. JUDr. Peter Horváth
  zástupca generálneho riaditeľa ŠFRB
 4. Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD.
  generálna riaditeľka sekcie bytovej politky a mestského rozvoja MDV SR
 5. Ing. Milan Muška
  výkonný podpredseda ZMOS
 6. Bc. Dávid Borbély
 7. Arnold Mikle