MIMORIADNA SPLÁTKA ÚVERU, ZNÍŽENIE/ZVÝŠENIE MESAČNEJ SPLÁTKY ÚVERU

 • Dlžník môže realizovať mimoriadne splátky úveru maximálne 2x ročne. Minimálna výška mimoriadnej splátky úveru je 1.500,-Eur pre fyzické osoby a 15.000,-Eur pre právnické osoby, SVB, obce a mestá
 • V písomnej žiadosti o mimoriadnu splátku úveru dlžník uvedie výšku mimoriadnej splátky a zároveň požiada o skrátenie termínu splatnosti úveru alebo úpravu výšky mesačnej splátky
 • V písomnej žiadosti o zníženie alebo zvýšenie mesačnej splátky dlžník uvedie výšku mesačnej splátky. Platí zásada, že pri znižovaní mesačnej splátky musí byť zachovaná lehota splatnosti úveru ako aj vek dlžníka – úver musí byť splatený do 65 rokov veku dlžníka. V prípade ak dlžník požiada o zvýšenie mesačnej splátky úveru, nie je možné po jej realizácii znovu požiadať o zníženie mesačnej splátky úveru.
 • Schválenie mimoriadnej splátky/zníženie alebo zvýšenie mesačnej splátky úveru je možné len u dlžníkov, ktorí riadne splácajú úver a nemajú žiadnu omeškanú splátku.

ODKLAD SPLÁTOK ÚVERU

 • Odklad splátok úveru sa povoľuje na dobu 6 mesiacov s možnosťou opätovne predĺžiť odklad splácania úveru o ďalších 6 mesiacov, maximálne však na dobu jedného roku. Odklad splácania úveru sa povoľuje v plnej výške anuitnej splátky, s podmienkou, že úročenie zostatku úveru sa nepozastavuje.
 • Odklad splácania úveru je možný max. 3x po 6 mesiacov počas celej doby splácania úveru.
 • V písomnej žiadosti o odklad splátok úveru musí byť uvedený dôvod, prečo dlžník žiada o odklad splátok úveru.

Platí zásada, že v čase schvaľovania žiadosti o odklad splátok úveru nesmie byť dlžník/dlžníci v omeškaní so splácaním úveru

Prílohy k žiadosti v prípade fyzickej osoby:

 • ak je dlžník v hmotnej núdzi – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi
 • ak je dlžník evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o registrácii na ÚPSVaR SR.
 • ak je dlžník dlhodobo práceneschopný – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o práceneschopnosti vystavené ošetrujúcom lekárom
 • ak u dlžníka nastane výrazný pokles príjmu – je potrebné doložiť originál Potvrdenia o príjme, resp. krátenie úväzku vystavené zamestnávateľom
 • ak je dlžník poberateľom iba materského alebo rodičovského príspevku – je potrebné doložiť originál Potvrdenia zo Sociálnej poisťovne

Prílohy k žiadosti v prípade obcí a miest:

 • výpis o výške mesačne poukazovaných podielových daní z Daňového úradu v zmysle platného zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
 • zaslanie ročného rozpočtu za príslušný kalendárny rok
 • rozhodnutie obecného alebo mestského zastupiteľstva o spôsobe riešenia dopadu krátenia príjmovej položky rozpočtu obce, mesta na výdavkovú časť s tým, že po sumarizácií prípadných rezerv v rozpočte obce, mesta sa uplatní požiadavka odkladu splácania úveru

Prílohy k žiadosti v prípade SVB a SBD

 • Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bol odsúhlasený odklad splátok úveru
 • Originál Potvrdenia z banky o aktuálnom zostatku na účte FPUO
 • Originál dokladu o mesačnej tvorbe FPUO

ZMENA V OSOBE DLŽNÍKA V PRÍPADE ROZVODU A ROZDELENIA BEZPODIELOVÉHO VLASTNÍCTVA MANŽELOV

K posúdeniu zmeny v osobe dlžníka v prípade rozvodu je potrebné zo strany dlžníka, ktorý bude preberať splácanie úveru predložiť:

 • Originál alebo overenú kópiu Právoplatného rozsudku o rozvode
 • Originál alebo overenú kópiu dohody o Bezpodielovom vysporiadaní majetku po rozvode manželstva
 • Originál Potvrdenia o prijme za posledné tri mesiace na predpísanom tlačive
 • V prípade ďalších úverov – kópie úverových zmlúv
 • Originál Čestného prehlásenie, že nemá žiadne úvery, podpísané dlžníkom (len v prípade ak dlžník nemá žiadne úvery)
 • Originál potvrdenia o návšteve školy ak má dlžník v opatere neplnoleté deti

ZMENA V OSOBE DLŽNÍKA V PRÍPADE ÚMRTIA DLŽNÍKA

K posúdeniu zmeny v osobe dlžníka v prípade úmrtia jedného z dlžníkov je zostávajúci dlžník povinný predložiť:

 • Úmrtný list
 • Právoplatné Rozhodnutie o dedičskom konaní

Ak bol dlžník v úverovom vzťahu spolu s manželom/manželkou, príp. ďalším dlžníkom je povinný pozostalý dlžník pokračovať v splácaní úveru. Pozostalý dlžník však môže požiadať aj o odklad splátok úveru.

ZMENA SPRÁVCU BYTOVÉHO DOMU

K posúdeniu zmeny správcu bytového domu je potrebné predložiť:

 • Výpoveď vlastníkov bytov pôvodnému správcovi bytového domu
 • Zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bola odsúhlasená zmena správcu bytového domu
 • Výpis z OR, príp. ŽR , registra spoločenstva vlastníkov bytov a iného registra
 • Zmluva o výkone správy s novým správcom bytového domu
 • Kópia Zmluvy s bankou o zriadení účtu FPUO
 • Originál Potvrdenia z banky o aktuálnom zostatku na účte FPUO
 • Potvrdenie z banky, že na tomto účte nie je zriadené žiadne záložné právo
 • Originál dokladu o mesačnej tvorbe FPUO
 • Doklad o súčasných pohľadávkach – dlžníci, neplatiči
 • List vlastníctva s kolkom nie starší ako 1 mesiac

V prípade, že v súvislosti so zmenou správcu bytového domu bola zmena aj v poistení bytového domu, dlžník je povinný predložiť:

 • Overenú kópiu poistnej zmluvy
 • Originál potvrdenia o vinkulácii poistenia v prospech ŠFRB
 • Kópiu dokladu o zaplatení poistného

ZMENA STAVEBNÉHO DOZORU PRI VÝSTAVBE ALEBO OBNOVE NEHNUTEĽNOSTI

K žiadosť o zmenu stavebného dozoru pri výstavbe alebo obnove nehnuteľnosti je potrebné predložiť:

 • Zápisnicu zo zhromaždenia vlastníkov bytov, na ktorom bola odsúhlasená zmena stavebného dozoru v prípade obnovy bytového domu
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru
 • Čestné prehlásenie stavebného dozoru, že vykonáva dozor na predmetnej stavbe a nie je v pracovnom, príbuzenskom a inom vzťahu k dodávateľovi stavby

ZMENA TRVALÉHO POBYTU DLŽNÍKA/DLŽNÍKOV

K žiadosti o zmenu trvalého pobytu je potrebné predložiť:

 • originál Potvrdenia obecného/mestského úradu o zmene trvalého pobytu