10_príloha-č.-52A_Štruktúra-záväzkov-a-pohľadávok_2021