06_príloha-č.-33_Štruktúra-záväzkov-a-pohľadávok_2020