05_príloha-č.-32_Vyhlásenie-k-účtovnej-závierke_2020