03_príloha-č.-28a_Sumarizácia-TTP-od-1.1.2016-pre-BD_2021