A A A


Zriadenie a správa
Štatút ŠFRB
Rada ŠFRB

Zriadenie a správa Štátneho fondu rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom  fonde rozvoja bývania,ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania.

S účinnosťou od 1.1.2014 je platný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/2013  Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým bol zrušený zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Zákonom č. 150/2013 Z. z. sa zrušili nasledovné právne normy

 1. Zákon č. 607/2003 Z. z o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 349/2007 Z. z, zákona č. 518/2008 Z. z., zákona č. 265/2009 Z. z. a zákona č. 302/2012 Z. z.,

 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania

 3. V znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 547/2008 Z. z.,

 4. Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,

 5. Na ktorú sa poskytuje štátna podpora v znení vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 535/2009 Z. z.

Postavenie  a pôsobnosť fondu

 1. Fond riadi a za jeho činnosť zodpovedá štatutárny orgán, ktorým je generálny riaditeľ fondu.

 2. Generálneho riaditeľa fondu vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 3. Fond sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,

 4. Uzneseniami vlády, štatútom fondu a organizačným poriadkom fondu, vnútornými riadiacimi normami fondu.

 5. Fond je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupujúci vo svojom mene.

 6. Prostredníctvom fondu sa financujú priority štátnej bytovej politiky schválené vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

 7. Fond je finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva.

Hospodárenie fondu 

 1. Za hospodárenie fondu zodpovedá generálny riaditeľ fondu.

 2. Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.

 3. Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

 4. Hospodárenie fondu sa riadi rozpočtom fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.

 5. Prostriedky fondu možno použiť na

  a)     štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu

  b)     výdavky súvisiace s činnosťou fondu.

 6. Pre platobný styk a zúčtovanie pri poskytovaní podpory zo svojich prostriedkov si fond zriaďuje účty v Štátnej pokladnici.

 7. Fond môže poveriť vykonávaním finančných operácií súvisiacich s používaním prostriedkov fondu len banku so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Správa fondu

Správu fondu v súlade so zákonom č.150/2013 Z. z. a Štatútom ŠFRB vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Š t a t ú t
Štátneho fondu rozvoja bývania
vydaný podľa § 20 odseku 1 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania


Článok I
Úvodné ustanovenie


 1. Štatút Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „štatút“) na základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „fond“), ustanovuje zásady činnosti a zásady vnútornej organizácie fondu a jeho vzťahy k Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), podrobnosti o počte členov a zložení Rady Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „Rada fondu“), vymenúvaní a odvolávaní jej členov a o jej organizácii a činnosti.
 2. Úlohy a zásady činnosti fondu uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie organizačného poriadku fondu.


Článok II
Postavenie a pôsobnosť fondu


 1. Fond je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupujúci vo svojom mene.
 2. Prostredníctvom fondu sa financujú priority štátnej bytovej politiky schválené vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
 3. Sídlom fondu je Bratislava.
 4. Fond je finančnou inštitúciou slúžiacou na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva.
 5. Fond je zamestnávateľom pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a v iných pracovnoprávnych vzťahoch fondu.


Článok III
Správa fondu

Správu fondu vykonáva ministerstvo v súlade so zákonom č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) a štatútom.


Článok IV
Pôsobnosť fondu


 1. Postavenie a úlohy fondu upravuje zákon.
 2. Fond najmä:
  1. vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie podpory z fondu,
  2. posudzuje oprávnenosť žiadostí,
  3. rozhoduje o poskytnutí, resp. neposkytnutí podpory a uzatvára zmluvy o poskytnutí podpory z fondu,
  4. vedie evidenciu čerpania finančných prostriedkov,
  5. vykonáva správu poskytnutých podpôr počas celého obdobia trvania zmluvného vzťahu,
  6. fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje informácie o žiadostiach, žiadateľoch, spôsobe zabezpečenia úveru a o podporách poskytnutých podľa zákona,
  7. zabezpečuje premietnutie priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu na príslušný rok do návrhu rozpočtu fondu,
  8. vypracováva návrh rozpočtu fondu, prípadné jeho zmeny a doplnky v priebehu roka
  9. vypracováva návrh štátneho záverečného účtu fondu,
  10. vypracováva správu o hospodárení fondu a výročnú správu, ktorú zverejní na Internete,
  11. sleduje stav finančných prostriedkov na účtoch fondu v Štátnej pokladnici a vo vybranej banke,
  12. vykonáva kontrolu dodržania postupu podľa § 15 ods. 7 až 14 zákona,
  13. vykonáva kontrolu účelu použitia podpory a dodržiavania podmienok, za ktorých boli prostriedky fondu poskytnuté,
  14. preskúmava podnety žiadateľov,
  15. spolupracuje na príprave právnych predpisov dotýkajúcich sa činnosti fondu,
  16. spolupracuje v oblasti bývania s ústrednými orgánmi štátnej správy, Združením miest a obcí Slovenska a s ostatnými orgánmi a organizáciami,
  17. pripravuje podklady pre zasadanie Rady fondu.
 3. Fond plní aj úlohy:
  1. vybavuje petície a sťažnosti,
  2. sprístupňuje informácie ako povinná osoba,
  3. spravuje majetok štátu,
  4. vo verejnom obstarávaní.


Článok V
Zásady činnosti a zásady organizácie fondu


 1. Fond riadi a za jeho činnosť zodpovedá štatutárny orgán, ktorým je generálny riaditeľ fondu.
 2. Generálneho riaditeľa fondu vymenúva a odvoláva minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
 3. Generálny riaditeľ fondu:
  1. riadi činnosť fondu,
  2. koná v mene fondu,
  3. podáva správu o hospodárení fondu pravidelne ročne ministrovi a Rade fondu alebo na vyžiadanie ministra aj v inom termíne
  4. preskúmava a rozhoduje v II stupni o rozhodnutiach odborov a útvarov fondu
 4. Generálneho riaditeľa fondu v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca generálneho riaditeľa v rozsahu práv a povinností, ktoré mu určí generálny riaditeľ fondu.
 5. Zástupcu generálneho riaditeľa fondu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ fondu.
 6. Na fonde sú tieto stupne riadenia:
  1. generálny riaditeľ fondu,
  2. zástupca generálneho riaditeľa fondu,
  3. riaditeľ odboru,
  4. vedúci oddelenia,
  5. vedúci útvaru.
 7. Fond sa organizačne člení na odbory a útvary. Odbor sa člení na oddelenia. Generálny riaditeľ fondu môže zriadiť samostatný odbor, útvar alebo oddelenie, prípadne iný organizačný útvar fondu.
 8. Odbor a útvar je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh fondu podľa vymedzených okruhov činností. Odbor a útvar je organizačný útvar, v ktorom je zoskupená ucelená a komplexná oblasť koncepčných, odborných, metodických, správnych a kontrolných činností.
 9. Odbor riadi riaditeľ odboru, oddelenie vedúci oddelenia a útvar vedúci útvaru. Ak generálny riaditeľ zriadi iný organizačný útvar fondu, môže určiť iný stupeň riadenia, ako je uvedený v čl. V ods. 7 štatútu.
 10. Fond sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, štatútom fondu a organizačným poriadkom fondu, vnútornými riadiacimi normami fondu.
 11. Vnútornú organizačnú štruktúru fondu, rozsah pôsobnosti organizačných útvarov, vzájomné vzťahy organizačných útvarov, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov fondu a zamestnancov fondu upravuje organizačný poriadok fondu.
 12. Fond pri plnení svojich úloh spolupracuje s ministerstvami a ostatými ústrednými orgánmi štátnej správy, s ktorými si vymieňa informácie a podklady a prerokúva opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú. Fond využíva podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci, ako aj podnety verejnosti, poznatky stavovských a profesijných organizácií. Na spracovanie návrhov koncepčných materiálov a na zabezpečenie plnenia úloh fondu generálny riaditeľ fondu zriadiť poradné orgány fondu, koordinačné skupiny, komisie alebo pracovné skupiny.


Článok VI
Hospodárenie fondu


 1. Za hospodárenie fondu zodpovedá generálny riaditeľ fondu.
 2. Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 3. Rozpočet fondu je zapojený finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.
 4. Hospodárenie fondu sa riadi rozpočtom fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva.
 5. Prostriedky fondu možno použiť na
  1. štátnu podporu poskytovanú na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu
  2. výdavky súvisiace s činnosťou fondu
 6. Pre platobný styk a zúčtovanie pri poskytovaní podpory zo svojich prostriedkov si fond zriaďuje účty v Štátnej pokladnici. Fond môže poveriť vykonávaním finančných operácií súvisiacich s používaním prostriedkov fondu len banku so 100 % majetkovou účasťou štátu určenú ministerstvom po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Štátna pokladnica na základe príkazu fondu uskutočňuje prevody prostriedkov fondu do predmetnej banky.


Článok VII
Rada fondu


 1. Radu fondu zriaďuje minister ako svoj poradný orgán pre tvorbu a použitie prostriedkov fondu.
 2. Rada fondu má 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Šiestich členov Rady fondu vymenúva minister na základe vlastného výberu, ostatných členov na návrh ministra financií Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, pričom každý navrhne jedného člena.
 3. Funkcia člena Rady fondu je čestná.
 4. Predsedom Rady fondu je štátny tajomník ministerstva, alebo iný zamestnanec ministerstva, ktorého vymenúva minister podľa odseku 2 tohto článku.
 5. Tajomníka Rady určuje spomedzi zamestnancov fondu minister, alebo predseda Rady fondu. Tajomník Rady fondu nie je členom Rady fondu.
 6. V mene Rady fondu koná jej predseda.
 7. Podrobnosti o organizácii činnosti Rady fondu upraví jej rokovací poriadok, ktorý schvaľuje, mení a ruší predseda Rady fondu.
 8. Rada fondu v rámci svojej pôsobnosti:
  1. prerokúva a odporúča ministrovi
   1. návrh rozpočtu fondu na kalendárny rok,
   2. návrh na zmeny rozpočtu fondu a doplnky v priebehu roka
   3. návrh štátneho záverečného účtu,
   4. výročnú správu fondu,
  2. kontroluje hospodárenie s prostriedkami fondu v súlade so schváleným rozpočtom fondu, navrhuje opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti fondu a predkladá ich ministrovi na schválenie,
  3. informuje ministra o hospodárení a činnosti fondu,
  4. navrhuje opatrenia na zlepšenie činnosti fondu.
 9. Zasadnutie Rady fondu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však raz za štvrťrok. Predseda Rady fondu je povinný zvolať Radu fondu vždy, ak o to požiada minister, alebo písomne nadpolovičná väčšina jej členov alebo generálny riaditeľ fondu.
 10. Náklady spojené s výkonom funkcie člena Rady fondu hradí vysielajúci orgán.


Článok VIII
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa štatút fondu schválený uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 233 z 17. marca 2004 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 65/2010 z 27. januára 2010.


Článok IX
Účinnosť

Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho schválenia ministrom a účinnosť dňa 1. januára 2014.

 

V Bratislave, 16.12.2013

Ing. Ján Počiatek
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Rada fondu

 1. Radu fondu zriaďuje minister ako svoj poradný orgán pre tvorbu a použitie prostriedkov  fondu.
 2. Rada fondu má 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister. Šiestich členov Rady fondu vymenúva minister na základe vlastného výberu, ostatných členov na návrh ministra financií Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, predsedu Združenia miest a obcí Slovenska a prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, pričom každý navrhne jedného člena.
 3. Predsedom Rady fondu je štátny tajomník ministerstva, alebo iný zamestnanec ministerstva, ktorého vymenúva minister podľa odseku 2 tohto článku.
 4. Tajomníka Rady určuje spomedzi zamestnancov fondu minister, alebo predseda Rady fondu. Tajomník Rady fondu nie je členom Rady fondu.
 5. V mene Rady fondu koná jej predseda.

Členovia Rady fondu 

1. Ing. Marek Čepko /predseda/
    vedúci služobného úradu MDVRR SR

2. Ing. Peter Dolinský
    generálny riaditeľ ŠFRB

3. Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD.
    generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja

4. Ing. Viera Hlaváčová
    riaditeľka odboru ekonomiky bývania MDVRR SR

5. Ing. Viera Šoltysová
    generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania MDVRR SR

6. Ing. Anna Holíková
    MF SR

7. Ing. Milan Muška
    ZMOS

8. Ing. Elena Melková
    MV SR

9. Ing. Iveta Zongorová
      MPSVR SR

10. Ing. Vojtech Molnár
      AZZZ SR

Návrat hore