Tlačivá 2020

Technická vybavenosť pre nájomné byty

Technická vybavenosť pre ubytovací dom

Informácie

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie?

  • Obstaranie technickej vybavenosti
   • Výstavbou technickej vybavenosti
   • Kúpou technickej vybavenosti
  • Kúpa pozemku

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Obstaranie technickej vybavenosti
   • Obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť)
   • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (NO)
   • Iná právnická osoba
  • Kúpa pozemku
   • Iná právnická osoba

 • Čo sa rozumie pod technickou vybavenosťou?

  • Verejný vodovod
  • Verejná kanalizácia
  • Čistiareň odpadových vôd
  • Miestna komunikácia
  • Odstavná plocha
  • Garážové stojisko

 • Kedy je možné poskytnúť podporu?

  Len ak bolo rozhodnuté o poskytnutí podpory na obstaranie nájomných bytov.

 • Akú výšku podpory môžeme očakávať?

  Obstaranie technickej vybavenosti: 

  • max. 90 % z obstarávacej ceny (garážové stojisko)
  • max. 75% z obstarávacej ceny (ostatné druhy technickej vybavenosti) a zároveň
  • max. úver podľa typu technickej vybavenosti (viď. tab.)
  • celková výška podpory max. 12 000 € na jeden obstarávaný nájomný byt

  Kúpa pozemku:

  • max. 100 % z obstarávacej ceny a zároveň
  • max. 10 000 € k jednému obstarávanému nájomnému bytu

 • Aká je lehota splatnosti a úroková sadzba?

  • max. 20 rokov
  • 1 %

 • Čím môžeme ručiť?

  • Nehnuteľnosťou – Hodnota nehnuteľnosti ≥1,3 násobok požadovaného úveru
  • Bankovou zárukou

 • Aký je termín podania žiadosti?

  • 15. 1. – 28. 2. príslušného kalendárneho roka – obec, samosprávny kraj, NO
  • 1. 4. – 30. 6. príslušného kalendárneho roka – iná právnická osoba

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  • Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja (OÚ) podľa miesta stavby.
  • Žiadosť je po overení dokumentov na OÚ do 30 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí, v prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR (len obstaranie technickej vybavenosti) do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
  • Kompletnú žiadosť zašle OÚ na ŠFRB.
  • ŠFRB v zákonných lehotách posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.
  • V prípade spolufinancovania s dotáciou z MDV SR (len obstaranie technickej vybavenosti) fond o žiadosti rozhodne až po doručení oznámenia o možnosti  poskytnutia dotácie z ministerstva.
  • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

 • Aká je legislatíva?

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

 • Výška podpory pre technickú vybavenosť a pozemok

Tlačivá 2019

Tlačivá 2018