Prehľad poskytovaných podpôr pre mladomanželov

 • Prehľad poskytovaných podpôr pre mladomanželov

  Mladomanželia

  • Pripravujeme

Tlačivá 2021

 • Výstavba bytu

  Mladomanželia

  • Pripravujeme…

 • Kúpa bytu

  Mladomanželia

  • Pripravujeme

 • Stavebná úprava bytu

  Mladomanželia

  • Pripravujeme…

Informácie

 • Kto môže požiadať o podporu?

  • Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.

 • Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?

  • Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome
  • Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie)
  • Kúpa staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie)
  • Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti

 • Na čo môžu byť poskytnuté financie pri stavebnej úprave bytu?

  • na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania

 • Aká môže byť podlahová plocha bytu, ktorý chceme kúpiť, stavať?

  Podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome

  • nemôže prevýšiť 80 m2. Je súčtom plochy obytných miestností, príslušenstva bytu a plochy balkónov a terás.

  Podlahová plocha bytu v rodinnom dome

  • nesmie prevýšiť 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

  Podlahová plocha bytu pri účele stavebná úprava bytu sa nesleduje.

 • Aký príjem môže mať žiadateľ – mladomanželia?

  • Maximálny príjem:

  Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa)  za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť.

  • Minimálny príjem:

  Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok  ̶  1,3 násobok životného minima domácnosti   ̶   záväzky  ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.

  • Životné minimum platné do 30.6.2021:

  Životné min. pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby)                    364,70 €

 • Akým spôsobom bude úver zabezpečený?

  Nehnuteľnosťou – hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru.

 • Aká je výška poskytovanej podpory a za akých podmienok?

  a)   Výstavba bytu (v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome)

  Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

  • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
  • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

  b)   Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome)

  Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške

  • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
  • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

  c)   Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome)

  Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000,- € na byt vo výške

  • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
  • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

  d)   Stavebná úprava bytu (v bytovom dome, rodinnom dome)

  Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000,- € na byt vo výške

  • časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
  • časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

 • Aké ďalšie úľavy ponúka ŠFRB pri poskytnutí úveru?

  Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000,- €. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 €.

 • Aký je termín podania žiadosti?

  15.1.2020 – 30.9.2020 – pre účel stavebná úprava bytu
  1.4.2020 – 31.10.2020 – pre účel výstavba bytu, kúpa bytu

 • Aký je postup pri podaní žiadosti o podporu?

  Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.
  Pracovník MÚ zaregistruje žiadosť do systému elektronického príjmu žiadostí a do 10 dní žiadosť overí a kompletnú žiadosť odošle na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

 • Aký je spôsob čerpania úveru pri stavebnej úprave?

  Čerpanie úverových prostriedkov v prípade priznania podpory bude možné nasledovným spôsobom:
  30 % pri otvorení čerpacieho účtu bez dokladovania, pričom faktúry budú vydokladované do 6 mesiacov od otvorenia účtu.
  Po vydokladovaní môže žiadateľ čerpať zvyšných 70 % na základe doložených faktúr.
  Faktúry môžu byť datované najskôr ku dňu rozhodnutia o schválení žiadosti.
  Konkrétne podmienky čerpania budú uvedené v úverovej zmluve.

 Prehľad poskytovaných podpôr pre mladomanželov 2020

Tlačivá 2020

Tlačivá 2019