ČERPANIE ÚVEROV

 • Chceli by sme zmeniť zabezpečenie z ručenia bankovou zárukou na ručenie nehnuteľnosťou

  O zmenu zabezpečenia úveru je potrebné požiadať písomne. K žiadosti o zmenu zabezpečenia úveru je potrebné doložiť nasledovné doklady:

  • Súhlas obecného zastupiteľstva so zmenou zabezpečenia zbankovej záruky na nehnuteľnosť
  • Súhlas obecného zastupiteľstva so zriadením záložného práva na nehnuteľnosti v prípade, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce
  • Súhlas predávajúceho – vlastníka so založením nehnuteľnosti vprospech ŠFRB v prípade, že je nehnuteľnosť vo vlastníctve predávajúceho
  • 1x originál výpis z listu vlastníctva prípadne listov vlastníctva s kolkom nie starším ako 1 mesiac;
  • katastrálna mapa alebo geometrický plán (okrem bytov v bytovom dome)
  • znalecký posudok nie starší ako 3 mesiace
  • 1x originál resp. úradne overená kópia poistnej zmluvy pre prípad živelných udalostí,
  • ktorou je poistená zakladaná nehnuteľnosť
  • 1x originál resp. úradne overená kópia dokladu o úhrade poistného

  Po udelení súhlasu so zmenou zabezpečenia úveru zo strany ŠFRB na základe predložených dokladov ŠFRB vypracuje a zašle osobitným listom záložnú zmluvu na podpis spolu s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, ktoré bude potrebné doručiť katastrálnemu odboru okresného úradu.

 • Chceli by sme zmeniť zabezpečenie úveru z ručenia bankovou zárukou na ručenie pohľadávkami Fondu prevádzky údržby a opráv

  Ozmenu zabezpečenia úveru je potrebné požiadať písomne. Po udelení súhlasu so zmenou zabezpečenia úveru zo strany ŠFRB bude potrebné doložiť nasledovné doklady:

  • List vlastníctva – 1x originál nie starší ako jeden mesiac.
  • Zmluvu s bankou o zriadení nového účtu FPUO – úradne overenú kópiu
  • Potvrdenie z banky o aktuálnom zostatku na účte fondu opráv – 1x originál (nie výpis z účtu) s prehlásením, či na účte je alebo nie zriadené iné záložné právo. (v potvrdení uviesť presný názov účtu v súlade so zmluvou o otvorení účtu)
  • Súhlas vlastníkov bytov a NP so zriadením záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky FPUO a splnomocnenie správcu na zastupovanie vlastníkov bytov a NP – zápisnica – kópia.
  • Doklad o mesačnej tvorbe FPUO – mesačný účtovný predpis – 1x (aktuálny stav).
  • Doklad o neplatičoch – zoznam dlžníkov do fondu opráv (počet) a celkovú sumu nedoplatku – 1x (aktuálny stav).
  • Doklad o vinkulácii 3-mesačných splátok na účte FPUO (v potvrdení uviesť presný názov účtu v súlade so zmluvou o otvorení účtu)Doklad o poistení bytového domu voči živelným pohromám – 1x originál.
  • Potvrdenie o vinkulácii poistného plnenia vo výške poskytnutého úveru.
  • Doklad preukazujúci zaplatenie poistného – 1x – kópia výpisu z banky.

  Na základe predložených dokladov ŠFRB vypracuje záložnú zmluvu, ktorú Vám zašle osobitným listom na podpis a registráciu do Notárskeho centrálneho registra záložných práv.

 • Zmenili sme účet Fondu prevádzky, údržby a opráv. Ako máme ďalej postupovať?

  Klient má právo zmeniť účet, na ktorom sa tvorí Fond prevádzky, údržby a opráv. Klient je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne ŠFRB. Z dôvodu tejto zmeny ŠFRB musí vypracovať dodatok k záložnej zmluve.K vypracovaniu dodatku treba Štátnemu fondu rozvoja bývania predložiť:

  • Zmluvu s bankou o zriadení nového účtu FPUO – overenú kópia,
  • Potvrdenie z banky o aktuálnom zostatku na účte FPUO – originál,
  • Potvrdenie z banky, že na tomto účte nie je zriadené žiadne záložné právo – originál,
  • Doklad o vinkulácii 3-mesačných splátok na účte FPUO – originál.

  Na základe predložených dokladov ŠFRB vypracuje dodatok k záložnej zmluve, ktorý po obojstrannom podpísaní bude musieť klient zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri záložných práv a doručiť ŠFRB potvrdenie o zaregistrovaní a úradný výpis z Notárskeho centrálneho registra záložných práv. Až po splnení týchto podmienok je možné dať súhlas k zrušeniu vinkulácie troch mesačných splátok na pôvodnom účte FPUO. Následne budete môcť pôvodný účet zrušiť.

PREDČASNÉ SPLATENIE ÚVERU

 • Čo je predčasné splatenie úveru?

  Predčasné splatenie úveru je jednorazové vyplatenie celého zostatku dlhu v stanovenom termíne. ŠFRB požaduje úhradu:

  • zostatku nesplatenej istiny,
  • zostatku nesplatených úrokov (úrok ktorý by ste uhradili v nasledujúcej mesačnej splátke),
  • úrokov z omeškania v prípade zhoršenej platobnej disciplíny v minulom období.

  Klient má právo požiadať veriteľa o predčasné splatenie úveru kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu.

 • Platí sa poplatok za predčasné splatenie úveru?

  Predčasné splatenie úveru je bez poplatku.

 • Ako požiadať o predčasné splatenie úveru?

  Žiadať o predčasné splatenie úveru je možné iba oficiálnou písomnou žiadosťou doručenou na poštovú adresu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „veriteľ“). Túto žiadosť veriteľ považuje za záväznú. Žiadosť zaslanú prostredníctvom e-mailu nebude veriteľ akceptovať. Ak bude veriteľovi doručená žiadosť bez podpisu dlžníka, prípadne bude podozrenie, že podpis dlžníka bol naskenovaný a vytlačený, v takom prípade veriteľ uvedenú žiadosť vráti klientovi na doplnenie podpisu, príp. opätovné podpísanie modrým perom. Vklad finančných prostriedkov na bankový účet bez udeleného súhlasu veriteľa neznamená realizáciu predčasného splatenia úveru.

 • Kto môže požiadať o predčasné splatenie úveru?

  O predčasné splatenie úveru môže požiadať:

  • dlžník; v prípade ak úverovú zmluvu podpísali obaja manželia, o splatenie úveru môže požiadať ktorýkoľvek z nich. Rovnako, ak dodatkom k zmluve o poskytnutí podpory pristúpil k zmluve v priebehu jej platnosti nový partner dlžníka, tento môže tiež požiadať o splatenie úveru;
  • dedič, ktorý sa stal dlžníkom fondu platným osvedčením o dedičstve s následným podpisom dodatku k zmluve o poskytnutí podpory;
  • splnomocnenec, ktorý spolu so žiadosťou doručí veriteľovi úradné splnomocnenie s overenými podpismi, v ktorom ho dlžník splnomocňuje na zastupovanie jeho osoby vo veci predčasného splatenia úveru Štátneho fondu rozvoja bývania;
  • ručitelia, v prípade keď doložia úradné potvrdenie o tom, že nie je možné komunikovať priamo s dlžníkmi (úmrtie dlžníkov bez ukončeného dedičského konania, úradne vyhlásení dlžníci za nezvestných).

 • Môže byť žiadosť o predčasné splatenie úveru zamietnutá?

  Áno môže, ŠFRB si vyhradzuje právo na zamietnutie žiadosti pri porušení zmluvných povinností, a to z nasledujúcich dôvodov:

  • vedené súdne alebo exekučné konanie voči dlžníkovi
  • platné alebo pripravované odstúpenie od zmluvy zo strany veriteľa pre porušenie zmluvných podmienok

 • Aká je lehota na spracovanie žiadosti o predčasné splatenie úveru?

  Všetky žiadosti prijaté v mesiaci najneskôr do 20. dňa budú spracované v mesiaci prijatia žiadosti, pričom splatnosť bude stanovená do 11. Resp. 13. Dňa nasledujúceho mesiaca. Spracovanie žiadostí prijatých po 20. dni v mesiaci je možné až po 15. dni nasledujúceho mesiaca. Lehotu splatnosti stanovenú ŠFRB nie je možné predĺžiť. V prípade, že uvedený termín už uplynul, je potrebné doručiť novú žiadosť o predčasné splatenie úveru.

 • Môže byť predčasné splatenie úveru realizované zprostriedkov hypotekárneho úveru?

  Áno, prostriedky na splatenie úveru môžu pochádzať z hypotekárneho úveru, Štátny fond rozvoja bývania neskúma pôvod prostriedkov, ani majiteľa poukazovaných prostriedkov.

 • Čo v prípade ak pohľadávka nebola v stanovenej lehote splatnosti uhradená?

  Ak v určenom termíne nebola vyčíslená suma pohľadávky pripísaná na bankový účet má sa za to, že klient nemá záujem o predčasné ukončenie zmluvného vzťahu, súhlas na predčasné splatenie úveru zaniká a vyčíslenie zostatkov na predčasné splatenie úveru je bezpredmetné. Nastupuje normálny splátkový režim spovinnosťou úhrady mesačných splátok. Ak klient v čase plynutia lehoty na predčasné splatenie úveru zastavil úhradu mesačných splátok a k samotnému splateniu úveru nedošlo, je nutné omeškané splátky okamžite doplatiť.

 • Mám uhradiť mesačnú splátku v mesiaci kedy úver vyplácam predčasne?

  Vyčíslenie predčasného splatenia úveru zahŕňa celý zostatok úveru k určenému termínu splatnosti, ktorý je uvedený vo vyčíslení a je stanovený pred splatnosťou riadnej mesačnej splátky, tzn. pred 15. dňom v mesiaci. Ak zabezpečíte, aby bola celková suma k úhrade poukázaná na splátkový účet tak, aby najneskôr v stanovený deň bola na splátkový účet aj skutočne pripísaná, riadnu mesačnú splátku úveru v danom mesiaci už nepoukazujte. Všetky prostriedky uhradené nad rámec predpísaných budú klientovi po realizácii predčasného splatenia úveru vrátené formou preplatku.

 • Čo v prípade, ak po splatení úveru vznikol preplatok?

  Prípadný preplatok, ktorý vznikne bezprostredne po splatení úveru ŠFRB na bankový účet oznámený klientom vžiadosti opredčasné splatenie úveru. Vprípade, že žiadosť informáciu obankovom účte klienta neobsahuje, ŠFRB poukáže preplatok na bankový účet, z ktorého boli poukazované riadne mesačné splátky úveru.

 • Ako je to s potvrdením o ukončení zmluvného vzťahu a výmazom záložného práva?

  ŠFRB zašle klientovi písomné oznámenie o ukončení zmluvy do 14 dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet ŠFRB. V prípade existujúceho záložného práva v prospech ŠFRB zašle veriteľ príslušnú správu katastra žiadosť o výmaz záložného práva vedeného v prospech veriteľa, pričom kópiou tejto žiadosti zaslanou na posledne známu poštovú adresu klienta informuje o postúpení žiadosti na vykonanie výmazu príslušnej správe katastra.

 • Môžem dokumenty prevziať osobne?

  Akékoľvek písomné stanovisko vo veci predčasného splatenia úveru môže byť osobne prevzaté v sídle ŠFRB, pričom tento dokument bude odovzdaný výhrade dlžníkovi, ktorý s veriteľom podpísal zmluvu o poskytnutí podpory alebo dodatok k nej a splnomocnencovi, ktorý doručí veriteľovi úradné splnomocnenie s overenými podpismi, v ktorom ho dlžník splnomocňuje na prevzatie konkrétneho dokumentu. Na osobnom prevzatí je nutné sa vopred dohodnúť s povereným pracovníkom.

ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

 • Rozviedli sme sa a chcem prevziať úver ŠFRB na seba. Čo potrebujem doručiť?

  K vyňatiu jedného z exmanželov z úverovej zmluvy je potrebné doručiť poštou na adresu ŠFRB:

  • overená kópia Rozsudku o rozvode
  • overená kópia Dohody o vysporiadaní BSM
  • potvrdenie o výške čistého príjmu za posledný štvrťrok /toho kto preberá úver ŠFRB/
  • ak preberá na seba splácanie úverov z iných bankových inštitúcií, alebo má pôžičku poskytnutú od právnických alebo fyzických osôb, zaslať kópie úverových zmlúv s vyznačenou výškou mesačnej splátky
  • ak nemá ďalšie úvery, doručiť Čestné prehlásenie
  • ak má v opatere dieťa/deti a ešte nie sú zárobkovo činné je potrebné zaslať potvrdenie o návšteve školy,
  • oznámiť aktuálnu výšku výživného na dieťa/deti – ak nie je uvedená v rozsudku o rozvode, prípadne doručiť Rozsudok týkajúci sa výživného
  • v prípade finančného vyrovnania bezpodielového spoluvlastníctva je potrebné zo strany exmanžela/exmanželky, doručiť čestné prehlásenie, že mu na účet …………./….. bola prevedená suma vo výške ……..,- € ako úplné vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva.

  Kópie dokladov Vám overia naše pracovníčky na mestskom úrade bezplatne.
  Po doručení žiadaných dokladov bude posúdená schopnosť splácať úver jedným dlžníkom. V prípade, že budúci dlžník bude posúdený ako neschopný splácať úver sám, Štátny fond rozvoja bývania nebude akceptovať dohodu o vysporiadaní BSM a úver budete povinný splácať s bývalou manželkou/manželom spoločne a nerozdielne.

 • Zomrel mi manžel, manželka/partner, partnerka, čo mám robiť?

  Zaslať kópiu úmrtného listu a pokračovať v splácaní úveru. Ak máte informáciu o tom, ktorý notársky úrad bude riešiť dedičské konanie, prosíme o poskytnutie informácie ŠFRB z dôvodu prihlásenia pohľadávky ŠFRB do dedičského konania. Po ukončení dedičského konania je potrebné zaslať originál alebo overenú kópiu poštou na adresu ŠFRB.

 • Ako mám postupovať, keď si chcem zvýšiť mesačnú splátku?

  V prípade, že si chcete navýšiť mesačnú splátku úveru je potrebné zaslať poštou na adresu ŠFRB písomnú žiadosť o zvýšenie mesačnej splátky úveru, v žiadosti je potrebné uviesť číslo úverovej zmluvy, aktuálnu adresu a uviesť výšku novej splátky. Žiadosť musí byť podpísaná.

 • Je možné vložiť mimoriadnu splátku úveru?

  Štátny fond rozvoja bývania umožňuje klientom realizovať mimoriadnu splátku úveru maximálne 2x ročne. Výška mimoriadnej splátky úveru je minimálne 1 500 Euro. Je potrebné zaslať písomnú žiadosť. V žiadosti je potrebné uviesť či chcete skrátiť dobu splácania úveru, alebo znížiť mesačnú splátku úveru. Vzor žiadosti si môžete stiahnuť tu. Žiadosť je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť do podateľne ŠFRB poštou alebo osobne.

 • Je možný odklad splácania úveru?

  Klient môže písomne požiadať o doklad splácania úveru na dobu 6 mesiacov s možnosťou predĺženia odkladu splácania úveru o ďalších 6 mesiacov, ale maximálne na dobu 1 roka. V žiadosti je potrebné uviesť
  dôvod odkladu splácania. Pri odklade splácania klient neuhrádza mesačnú splátku úveru, ale úver sa mu ďalej úročí. Treba si uvedomiť, že po ukončení doby odkladu splácania klient uhrádza zvýšenú mesačnú splátku úveru.

 • Zmenil som si trvalý pobyt, ako to nahlásim?

  Je potrebné zaslať poštou na adresu ŠFRB doklad preukazujúci zmenu trvalého pobytu, alebo Potvrdenie obecného/mestského úradu o zmene trvalého pobytu.

 • Oženil som sa/vydala som sa a chcel/chcela by som previesť polovicu nehnuteľnosti na manželku/manžela. Čo k tomu potrebujem?

  Je potrebné doručiť poštou na adresu ŠFRB overenú kópiu sobášneho listu a potvrdenie o trvalom pobyte. Podmienkou zmeny vlastníckych práv k nehnuteľnosti, ktorá je založená v prospech ŚFRB je v tomto prípade pristúpenie manžela/ky k úverovému vzťahu. Na základe doručených dokladov ŠFRB vypracuje Dohodu opristúpení kzáväzku. Po obojstrannom podpísaní Dohody ŠFRB vystaví súhlas s prevodom vlastníckeho práva k danej nehnuteľnosti.

ZRIADENIE ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA NEHNUTEĽNOSŤ

 • Čo je potrebné doručiť k zriadeniu záložného práva?

  • 1x výpis z listu vlastníctva prípadne listov vlastníctva s kolkom nie starším ako 1 mesiac;
  • katastrálna mapa alebo geometrický plán (okrem bytov v bytovom dome)
  • znalecký posudok nie starší ako 3 mesiace
  • 1x overená kópia poistnej zmluvy pre prípad živelných udalostí, ktorou je poistená zakladaná nehnuteľnosť
  • originál Potvrdenia o vinkulácii poistného plnenia v prospech ŠFRB
  • 1x kópia dokladu o úhrade poistného
  • potvrdenie o trvalom pobyte

 • Kedy bude zaslaný výmaz záložného práva?

  Výmaz záložného práva je zasielaný priamo na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor a na vedomie dlžníkovi do 5 dní od predčasného splatenia úveru. V prípade zmeny zabezpečenia je výmaz záložného práva zasielaný až po doručený LV so zapísaným záložným právom v prospech ŠFRB.

 • Čo mám robiť, porušil som zmluvné podmienky - na LV mám už zapísanú inú bankovú inštitúciu?

  Je potrebné doručiť okrem dokladov k zriadeniu záložného práva aj Dohodu záložných veriteľov o poradí záložných práv a návrh na vykonanie jej záznamu, vyhotovené a podpísané zástupcami príslušnej banky , na základe ktorej bude ŠFRB zapísaný na liste vlastníctva na l. mieste, prípadne o doručenie súhlasu banky s našim 2. miestom a písomný prísľub banky , že po zriadení záložného práva v prospech ŠFRB na 2. mieste vyhotoví Dohodu záložných veriteľov o poradí záložných práv.

POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI

 • Ako získať tlačivá na zriadenie vinkulácie poistného plnenia?

  Tlačivá sa nachádzajú na webovej stránke www.sfrb.sk v časti Informácie – Záložné zmluvy, príp. je možné zaslať tlačivá milom na mailovú adresu dlžníka. V prípade, ak klient nemá prístup na internet, na požiadanie zašle ŠFRB tlačivá poštou alebo e-mailom.

 • Čo je vinkulácia poistného plnenia?

  Vinkulácia poistného plnenia (ďalej len „VPP“) predstavuje formu zabezpečenia pohľadávok, ktoré vzniknú v prípade živelnej poistnej udalosti (ďalej len „ŽPU“) na založenej nehnuteľnosti.

 • Postačuje kópia poistnej zmluvy a vinkulácie poistného plnenia? Ak nie, kde ich môžem dať overiť?

  ŠFRB je potrebné doručiť originál potvrdenia o zriadení vinkulácie poistného plnenia a overenú kópiu poistnej zmluvy. Overenie bezplatne vykoná zamestnanec MsÚ poverený agendou ŠFRB, príp. matrika alebo notár.

 • V akej výške má byť vinkulovaná suma?

  Výška vinkulovanej sumy musí byť vo výške poskytnutého úveru zo ŠFRB.

SPLATENIE ÚVERU V RIADNOM TERMÍNE

 • Kedy mi bude oznámená výška poslednej splátky?

  Výšku poslednej splátky úveru oznamuje ŠFRB písomne písomne 3 týždne pred
  splatnosťou poslednej splátky.

 • Keď uhradím poslednú splátku, kedy si mám zrušiť trvalý príkaz?

  Po úhrade vyčíslenej poslednej splátky úveru je potrebné zrušiť trvalý príkaz vo svoje banke. V prípade, že trvalý príkaz nebude zrušený, ŠFRB vyzve dlžníka a splátky budú naďalej odchádzať z Vášho účtu budete písomne vyzvaný na oznámenie čísla Vášho bankového účtu na ktorý Vám preplatok bude poukázaný.

 • Dostal som od Vás vyčíslenie výšky poslednej splátky. Neviem ju uhradiť naraz?

  V prípade, ak nie je vo Vašich možnostiach jednorázovo uhradiť zostatok dlhu, môžete písomne požiadať o stanovenie splátkového kalendára, pričom v takomto prípade fond zastaví ďalšie úročenie dlhu.

 • Keď uhradím poslednú splátku zašlete mi výmaz na nehnuteľnosť, na ktorú som Vám zriadil záložné právo?

  Vyrovnaním dlžnej sumy (splatenie úveru) zmluvný vzťah zanikne, následne ŠFRB zašle dlžníkovi potvrdenie o ukončení zmluvného vzťahu . V prípade ak bolo k úverovej zmluve zriadené záložné právo, po zániku úverového vzťahu zašle ŠFRB návrh na výmaz záložného práva priamo na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor a na vedomie dlžníkovi.

SÚHLAS SO ZÁPISOM ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA 2. MIESTE

 • Čo potrebujem (ako mám postupovať) aby mi bol udelený súhlas s ďalším záložným právom?

  Žiadosť je potrebné adresovať v písomnej podobe s uvedením čísla úverovej zmluvy a vlastnoručným podpisom na adresu ŠFRB. Žiadosti zaslané elektronickou poštou (e-mailom) neakceptujeme. Odpoveď sa zasiela písomne poštou na adresu trvalého pobytu klienta. Ďalej je potrebné:

  • doložiť aktuálny výpis LV so zapísanou ťarchou v prospech ŠFRB (napr. z katasterportalu )
  • mať uhradené pravidelné mesačné splátky úveru (počet dlžných splátok „0“), prípadne bezodkladne doložiť doklad o ich úhrade (poštou, e-mailom).

  V prípade, že sa jedná o právnickú osobu (Spoločenstvo vlastníkov bytov, Bytové družstvo, Správca bytového domu…) musí za vlastníka bytu požiadať o súhlas s ďalším záložným právom a vyčíslenie zostatku úveru za celý bytový dom právnická osoba.

 • Kedy mi bude doručený súhlas s ďalším záložným právom?

  Lehota na vybavenie doručených žiadostí je 30 dní.

 • Pošlete mi súhlas mailom?

  Žiadne potvrdenia, informácie o úvere a pod. ŠFRB mailom nezasiela. Súhlas so zápisom záložného práva je zaslaný poštou, príp. si ho môže dlžník vyzdvihnúť aj osobne v sídle ŠFRB.

 • Môžem poslať žiadosť o súhlas s ďalším záložným právom na viacero bánk súčasne?

  Nie. Dlžník môže zaslať žiadosť o súhlas s ďalším záložným právom len pre jednu banku.

 • Môže mi súhlas prevziať aj iná osoba?

  Áno na základe overeného splnomocnenia určeného na konkrétny právny úkon.

 • Musí byť prílohou žiadosti aktuálne LV?

  Áno. Stačí doložiť k žiadosti LV vytlačené z kataster portálu.

 • Môžete mi poslať súhlas obratom?

  Nie. Stanovená lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.

 • Čo je potrebné na vystavenie súhlasu s ďalším záložným právom v prípade bytového domu?

  V žiadosti je potrebné uviesť údaje týkajúce sa bytového domu, číslo úverovej zmluvy so ŠFRB, názov banky, pre ktorú je súhlas požadovaný, výška úveru v Banke, mesačná splátka úveru v Banke, doba splatnosti úveru v Banke, forma ručenia, tabuľka tvorby fondu opráv (tabuľka z účtovníctva).

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

 • Kam a do akého dátumu zaslať kolaudačné rozhodnutie?

  Originál alebo overenú kópiu Právoplatného kolaudačné rozhodnutie, je potrebné doručiť na adresu ŠFRB do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, maximálne do 24 mesiacov odo dňa otvorenia účtu.

 • Čo všetko musí obsahovať protokol, alebo zápis o odovzdaní a prevzatí stavby?

  Preberací a odovzdávací protokol o ukončení prác, alebo Zápis o odovzdaní a prevzatí ukončených prác, musí obsahovať všetky údaje: meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka, zhotoviteľ, objednávateľ, stavebný alebo technický dozor, iní účastníci konania, dátum ukončenia preberacieho konania.

 • Je postačujúce doručiť iba prvú stranu energetického certifikátu budovy?

  Dlžník je povinný doručiť na adresu ŚFRB kompletný Energetický certifikát budovy príp. overenú kópiu.